Статут Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями:бакалавр, магістр, доктор філософії

Витяг з ліцензійного реєстру суб’єктів освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікат про акредитацію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Акредитовані освітні програми

Сертифікати про акредитацію напрямів підготовки/спеціальностей та освітніх програм Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються в К-ПНУ

Правила внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2023 роки

Зміни та доповнення №1 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2023 роки

Зміни та доповнення №2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2023 роки

Зміни та доповнення №3 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2023 роки

Довідка про включення Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка до Державного реєстру вищих навчальних закладів України

Довідка АБ №504622 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) про Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Реєстраційна картка розпорядника бюджетних коштів одержувача бюджетних коштів

Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість

Стратегія розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки

Стратегічний план розвитку університету на 2018-2022 роки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Стратегія інтернаціоналізації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (до 2025)

Концепція внутрішнього забезпечення якості навчання і викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Концепція інформатизації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2025 роки

Концепція розвитку наукової та інноваційної діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Концепція навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка до 2030 року

План роботи Кам’янець-Подільського національний університету імені Івана Огієнка

План дій щодо покращення інтернаціоналізації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за напрямом міжнародної академічної мобільності на 2022-2024 роки

Підсумки роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2020-2021 навчальному році  та завдання щодо вдосконалення його діяльності в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки

Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2013-2019 роки про виконання умов контракту №I-106 від 30 січня 2013 року, який укладено між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем

Підсумки роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2021-2022 навчальному році та завдання щодо вдосконалення його діяльності в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки

Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за період із 01 січня по 31 грудня 2021 року про виконання умов контракту №II-106 від 11 червня 2020 р.,  який укладено між Міністерством освіти і науки України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем

Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за період із 01 січня по 31 грудня 2022 року про виконання умов контракту №II-106 від 11 червня 2020 р.,  який укладено між Міністерством освіти і науки України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про куратора академічної групи студентів у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про дистанційне навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про дуальну форму здобуття  вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Порядок навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про організацію інклюзивного навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (нова редакція)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про закріплення освітніх компонентів за кафедрами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Порядок організації поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами)

Положення про організацію опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про освітні програми в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Порядок проведення внутрішньої акредитації освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про ректорський контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про екзамени і заліки та порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення академічної різниці та її ліквідації при переведенні, вступі та поновленні студентів на навчання до Кам’янеь-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Норми часу для планування і обліку основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб в  Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, а також надання їм академічної відпустки

Положення про порядок замовлення, друку й обліку документів про вищу освіту та академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про порядок заповнення, видачі обліку академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних закладах вищої освіти

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Положення про комісію Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка з визнанням документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших осіб з числа маломобільних груп населення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників і здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про індивідуальний навчальний план студента Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Тимчасовий порядок надання освітніх послуг у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка здобувачам вищої освіти із закладів вищої освіти України, які розташовані в зоні проведення активних бойових дій, зарахованим у рамках внутрішньої академічної мобільності 

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про електронний навчальний курс освітнього компонента в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про навчально-методичне забезпечення освітніх компонетів у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Конституція України (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 141)

Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 37-38, ст.2004) (зі змінами)

Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради, 2017, № 38-39, ст.380)

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

Закон України «Про основні засади молодіжної політики»

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 10, ст.60) (із змінами)

Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131)

Сімейний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135)

Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України

Інструкція щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю 

Положення про спортивний клуб К-ПНУ

Положення про соціально-психологічну службу

Концепція виховної роботи в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про куратора академічної групи студентів у Кам’янець-Подільському університеті імені Івана Огієнка

Положення про Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці Кам’янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка

Положення про попередню експертизу дисертацій та утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок організації та проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей у Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка

Положення про порядок організації та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І.Огієнка

Положення про науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про студентський науковий гурток і проблемну групу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Положення про наукові школи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція) 

Природничо-економічний факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Туризм» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Туризм» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Управління навчальним закладом” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Екологія” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Екологія” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Підприємництво і торгівля” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньої (освітньо-професійної) програми «Біологія» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньої (освітньо-професійної) програми «Біологія» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Географія)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми«Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми Біологія (доктор філософії)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Географія, Історія» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Географія» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Географія» (магістр)

Педагогічний факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» спеціальності  «073  Менеджмент» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Початкова освіта» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Початкова освіта» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ  освітньо-професійної програми  «Дошкільна освіта. Логопедія» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Дошкільна освіта” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Музичне мистецтво (Середня освіта)” (на основі ОКР “молодший спеціаліст”) (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Музичне мистецтво (Середня освіта)” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Середня освіта (Музичне мистецтво)” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Реставрація творів мистецтва” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Освітні, педагогічні науки” (доктор філософії)

Факультет  фізичної культури

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Тренер з видів спорту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Тренер з видів спорту другого (магістерського) рівня вищої освіти» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізична культура)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізична культура)» (магістр)

Фізико-математичний факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика, інформатика)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика, інформатика)» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика, інформатика)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика, інформатика)» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Математика” (доктор філософії)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Теорія та методика навчання (Фізика)” (доктор філософії)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (магістр)

Факультет іноземної філології

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Англійська мова і література» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (польська, англійська)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми Філологія (доктор філософії)

Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Соціальна допомога” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Соціальна допомога” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньої (освітньо-професійної) програми “Спеціальна освіта” (Олігофренопедагогіка. Логопедія) (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньої (освітньо-професійної) програми “Спеціальна освіта” (Олігофренопедагогіка) (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Соціальна педагогіка” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Спеціальна освіта (Логопедія)” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ  освітньо-професійної програми “Практична психологія” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньої (освітньо-професійної) програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Психологія» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Психологія» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «016.01 Логопедія. Інклюзивна освіта» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «016.01 Логопедія» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми ” Спеціальна освіта” (доктор філософії)

Інститут української філології та журналістики

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Журналістика» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Журналістика” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми Українська мова і література (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Українська мова і література» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) (бакалавр)

Історичний факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Історія та археологія” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Історія та археологія” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми ” Історія та археологія” (доктор філософії)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Політологія” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Політологія” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Політологія” (доктор філософії)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми ” Середня освіта (Історія)” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми ” Середня освіта (Історія та правознавство)” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми ” Середня освіта (Історія)” (магістр)

Положення про оплату праці працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Заявка-пропозиція Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на розміщення у 2022 році тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках 

Наказ про створення комісії щодо започаткування процедури розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів

Наказ про відтермінування започаткування процедури розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів

2020

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (КПК 2201160)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (КПК 2201190)

Форма № 4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих я плата за послуги за 2020 рік (КПК 2201040)

Форма № 4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих я плата за послуги за 2020 рік (КПК 2201160)

Форма № 4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2020 рік

Форма № 4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за 2020 рік

2022 рік

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 р. (КПКВК 2201080)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 р. (КПКВК 2201190)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 р. (КПКВК 2201390)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 р. (КПКВК 2201700)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 р. (КПКВК 22011160)

Форма №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2022 р. (КПКВК 2201040)

Форма №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2022 р. (КПКВК 2201160)

Форма №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2022 р. (КПКВК 2201160)

2021

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (КПКВК 2201080)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (КПКВК 2201140)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (КПКВК 2201160)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (КПКВК 2201190)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (КПКВК 2201390)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (КПКВК 2301090)

Форма № 4-1д Звіт про надходження та використання коштів , отриманих як плата за послуги за 2021 рік (КПКВК 2201160)

Форма № 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2021 рік (КПКВК 2201040)

Форма № 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2021 рік (КПКВК 2201160)

Форма № 4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку

2023

Штатний розпис працівників кафедри військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (платне навчання студентів за програмою офіцерів запасу)

Штатний розпис на 2023 рік Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Зведений штатний розпис на 01 січня 2023 року

2022

Зведений штатний розпис Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2022 рік

Штатний розпис працівників кафедри військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2022 року

Зведений штатний розпис з 01 червня 2022 року

Штатний розпис на 2022 рік Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

2021

Зведений штатний розпис Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з 01 січня 2021 року

Штатний розпис працівників кафедри військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2021 року

Штатний розпис на 2021 рік 2201040 Наукова та науко-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

2020

Штатний розпис працівників кафедри війської підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Штатний розпис на 2020 рік 2201040 Наукова та науко-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

Зведений штатний розпис з 01 жовтня 2020 року

Зведений штатний розпис з 01 вересня 2020 року

Зведений штатний розпис з 01 січня 2020 року

2023

Кошторис 2201160 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики

Кошторис 2201190 Виплати академічних стипендій студентам (курсантами), аспірантами, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти

Кошторис 2201040 Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

Кошторис 2201080 Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів

Кошторис 2201390 Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментамльних) розробок у закладах освіти

2022

Кошторис 2201040 Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

Кошторис 2201190 Виплати академічних стипендій студентам (курсантами), аспірантами, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти

Кошторис 2201160 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики

Кошторис 2201080 Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки та техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів

Кошторис 22010700 «Надання компенсації закладам, підприємствам, установам та організаціям державної та приватної форми власності, у приміщеннях (будівлях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи»

Кошторис 2201390 «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти»

2021

Кошторис 2201040 Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

Кошторис 2201190 Виплати академічних стипендій студентам (курсантами), аспірантами, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти

Кошторис 2201160 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики

Довідка про зміни до кошторису на 2021 рік Виплати академічних стипендій студентам (курсантами), аспірантами, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти №2 від 12.02.21 2201190

Довідка про зміни до кошторису на 2021 рік Виплати академічних стипендій студентам (курсантами), аспірантами, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти №3 від 23.02.21 2201190

Кошторис на 2021 рік КПК 2201080 «Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів»

Кошторис на 2021 рік КПК 2301090 «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти»

Кошторис на 2021 рік КПК 2201390 «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти»

Кошторис на 2021 рік КПК 2201140 «Фонд розвитку закладів фахової перед вищої та вищої освіти»

Уточнений кошторис на 2021 рік КПК 2201040 «Наукова та науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ»

Уточнений кошторис на 2021 рік КПК 2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики»

Уточнений кошторис на 2021 рік КПК 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової перед вищої та вищої
освіти»

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг

Положення про надання додаткових платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін понад обсяги, встановлені навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти, в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Наказ про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка (нова редакція)

Перелік платних послуг, які можуть надаватися Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка (нова редакція)

Наказ про оплату документів про вищу освіту у 2019 році для випускників освітнього ступеня “бакалавр” “магістр”

Наказ Про затвердження вартості надання освітній послуг, пов’заних з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників і керівників закладів освіти та вартості занять на курсах іноземних мов Лінгвістичного центру 2019-2020 н.р.

Наказ Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні 132-ОД 28.12.19

Наказ Про відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Наказ про затвердження вартості освітніх послуг слухачам підготовчих курсів у 2019-2020 навчальному році

Наказ про затвердження вартості проведення занять на курсах іноземних мов Лінгвістичного центру та зміни до нього

Наказ про затвердження переліку платних послуг

Наказ про оплату студентських квитків

Наказ про оплату документів про вищу освіту у 2020 році для випускників освітніх ступенів ‘бакалавр’,’магістр’

Наказ про організацію надання студентам житлової площі в гуртожитках К-ПНУ та здійснення надежного контролю за її розподілом

Про встановлення вартості дубліката документа про вищу освіту (наукові ступені) й дубліката академічної довідки у 2021 році

Наказ про затвердження вартості послуги надання інформації (друк та копіювання документів формату А3 та А4) за запитом фізичної особи

Наказ про встановлення вартості кредиту ЄКТС

Наказ про встановлення вартості надання освітніх послуг, пов’язаних з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників у 2021 р.

Наказ про встановлення вартості надання освітніх послуг, пов’язаних з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти у 2020-2021 н.р.

Наказ про затвердження вартості проведення занять на курсах іноземних мов Лінгвістичного центру у 2020-2021 н.р.

Про затвердження вартості надання освітніх послуг слухачам підготовчих курсів та курсів з інформатики у 2020-2021 н.р.

Наказ про затвердження договору про навчання і проживання у гуртожитку слухачів підготовчого відділення, про встановлення розмірів плати за проведення занять, проживання у гуртожитках слухачам на підготовчому відділенні іноземних громадян  та осіб без громадянства у 2020-2021 н.р.

Наказ про встановлення вартості кандидатського іспиту у 2021 р.

Наказ про затвердження вартості середнього бала GPA диплома для вступу до вищих навчальних закладів за межами України або працевлаштування

Наказ про затвердження вартості академічного транскрипту диплома для вступу до вищих навчальних закладів за межами України або працевлаштування

Наказ про збільшення розміру плати за проведення занять на підготовчому відділені іноземних громадян та осіб без громадянства

Наказ про встановлення вартості перекладу довідки для вступу за кордон

Наказ про затвердження вартості додаткових освітніх компонентів

Наказ про відшкодування витрат за процедуру захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук

Наказ про затвердження вартості проведення занять в музичній студії на кафедрі музичного мистецтва

Наказ про відшкодування витрат за процедуру захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Наказ про затвердження вартості проведення занять на курсах іноземних мов Лінгвістичного центру у 2021-2022 н.р.

Наказ про встановлення розміру плати за проведення занять та проживання в гуртожитку слухачам на підготовчому відділенні іноземних громадян та осіб без громадянства у 2021 році

Наказ про відшкодування витрат за процедуру захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Наказ про відшкодування витрат за перевірку дисертаційних робіт за допомогою системи «Антиплагіат»

Наказ про встановлення вартості надання освітніх послуг, пов’язаних з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти у 2021-2022 н.р.

Наказ про оплату документів про вищу освіту у 2022 році для випускників освітніх ступенів «бакалавр»

Наказ про затвердження вартості надання освітніх послуг слухачам підготовчих курсів та курсів з інформатики у 2021-2022 навчальному році

Наказ про затвердження вартості надання освітніх послуг з проведення тренінгів (консультацій) з підготовки до складання іспиту на рівень володіння державною мовою в 2021-2022 навчальному році

Наказ про затвердження вартості надання освітніх послуг з проведенням тренінгів (консультацій) з підготовки до складання іспиту на рівень володіння державною мовою з 1 березня 2023 року

Наказ про затвердження вартості проведення занять на курсах іноземних мов Лінгвістичного  центру у 2022-2023 н.р.

Наказ про встановлення вартості надання освітніх послуг, пов’язаних з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти у 2022-2023 н.р.

Наказ про затвердження вартості надання освітніх послуг слухачам підготовчих курсів у 2022-2023 навчальному році

Наказ про встановлення вартості дубліката документа про вищу освіту (наукові ступені) й дубліката академічної довідки з 01 червня 2023 року

Наказ про сплату студентських квитків у 2023 році

Наказ про затвердження вартості надання освітніх послуг з проведення тренінгів (консультацій) з підготовки до складання істипу на рівень володіння державною мовою з 22 травня 2023 року