Наказ про затвердження Статуту Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Статут Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями:бакалавр, магістр, доктор філософії

Витяг з ліцензійного реєстру суб’єктів освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікат про акредитацію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Акредитовані освітні програми

Сертифікати про акредитацію напрямів підготовки/спеціальностей та освітніх програм Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються в К-ПНУ

Правила внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2024-2026 роки

Довідка про включення Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка до Державного реєстру вищих навчальних закладів України

Довідка АБ №504622 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) про Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Реєстраційна картка розпорядника бюджетних коштів одержувача бюджетних коштів

Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість

Рішення Кам’янець-Подільської державної податкової інспекції головного управління ДФС у Хмельницькій області

Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Кодекс академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Методичні рекомендації з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на рівень унікальності (нова редакція)

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок перевірки рукописів монографій, підручників, навчальних посібників на рівень унікальності

Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Стратегія розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки

План реалізації у 2024-2028 роках Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки

Стратегія інтернаціоналізації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (до 2025)

Концепція внутрішнього забезпечення якості навчання і викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Концепція інформатизації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2025 роки

Концепція розвитку наукової та інноваційної діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Концепція навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка до 2030 року

Стратегія формування контингенту здобувачів вищої освіти у Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2024-2028 р.р.

Форма звіту НПП за результатами діяльності у 2022-2023 н.р.

Форма звіту НПП (за сумісництвом) за результатами діяльності у 2022-2023 н.р.

Форма звіту НПП (за сумісництвом 2) за результатми діяльності у 2022-2023 н.р.

Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників К-ПНУ

Анкета щорічного рейтингу діяльності науково-педагогічного працівника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів К-ПНУ за 2019-2020 н.р.

Рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2020-2021 н.р.

Рейтинг науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2021-2022 н.р.

Рейтинг науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2022-2023 н.р.

Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  про виконання умов контракту  від 11 червня 2020 року № II-106, який укладено між Міністерством освіти і науки України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем, за період із 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року

Підсумки роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2020-2021 навчальному році  та завдання щодо вдосконалення його діяльності в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки

Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2013-2019 роки про виконання умов контракту №I-106 від 30 січня 2013 року, який укладено між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем

Підсумки роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2021-2022 навчальному році та завдання щодо вдосконалення його діяльності в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки

Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за період із 01 січня по 31 грудня 2021 року про виконання умов контракту №II-106 від 11 червня 2020 р.,  який укладено між Міністерством освіти і науки України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем

Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за період із 01 січня по 31 грудня 2022 року про виконання умов контракту №II-106 від 11 червня 2020 р.,  який укладено між Міністерством освіти і науки України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем

Підсумки роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2022-2023 навчальному році  та завдання щодо вдосконалення його діяльності в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про дистанційне навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про дуальну форму здобуття  вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Порядок навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про організацію інклюзивного навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (нова редакція)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про закріплення освітніх компонентів за кафедрами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка(нова редакція)

Положення про організацію опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про освітні програми в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про ректорський контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про атестацію та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Норми часу для планування і обліку основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб в  Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, а також надання їм академічної відпустки

Положення про порядок заповнення, видачі обліку академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних закладах вищої освіти

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Положення про комісію Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка з визнанням документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших осіб з числа маломобільних груп населення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників і здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про індивідуальний навчальний план студента Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Тимчасовий порядок надання освітніх послуг у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка здобувачам вищої освіти із закладів вищої освіти України, які розташовані в зоні проведення активних бойових дій, зарахованим у рамках внутрішньої академічної мобільності 

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про електронний навчальний курс освітнього компонента в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про навчально-методичне забезпечення освітніх компонетів у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Типове положення про навчальну лабораторію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Конституція України (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 141)

Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 37-38, ст.2004) (зі змінами)

Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради, 2017, № 38-39, ст.380)

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

Закон України «Про основні засади молодіжної політики»

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 10, ст.60) (із змінами)

Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131)

Сімейний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135)

Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України

Інструкція щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю 

Положення про спортивний клуб К-ПНУ

Положення про соціально-психологічну службу

Концепція виховної роботи в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про куратора академічної групи студентів у Кам’янець-Подільському університеті імені Івана Огієнка

Положення про Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про попередню експертизу дисертацій та утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок організації та проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей у Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка

Положення про порядок організації та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І.Огієнка

Положення про науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про студентський науковий гурток і проблемну групу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Положення про наукові школи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція) 

Природничо-економічний факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Туризм» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Туризм» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Управління навчальним закладом” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Екологія” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Екологія” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Підприємництво і торгівля” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньої (освітньо-професійної) програми «Біологія» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньої (освітньо-професійної) програми «Біологія» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Географія)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми«Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми Біологія (доктор філософії)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Географія, Історія» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Географія» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Географія» (магістр)

Педагогічний факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» спеціальності  «073  Менеджмент» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Початкова освіта» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Початкова освіта» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ  освітньо-професійної програми  «Дошкільна освіта. Логопедія» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Дошкільна освіта” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Музичне мистецтво (Середня освіта)” (на основі ОКР “молодший спеціаліст”) (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Музичне мистецтво (Середня освіта)” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Середня освіта (Музичне мистецтво)” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Реставрація творів мистецтва” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Освітні, педагогічні науки” (доктор філософії)

Факультет  фізичної культури

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Тренер з видів спорту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Тренер з видів спорту другого (магістерського) рівня вищої освіти» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізична культура)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізична культура)» (магістр)

Фізико-математичний факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика, інформатика)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика, інформатика)» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика, інформатика)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика, інформатика)» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Математика” (доктор філософії)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Теорія та методика навчання (Фізика)” (доктор філософії)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (магістр)

Факультет іноземної філології

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Англійська мова і література» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (польська, англійська)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми Філологія (доктор філософії)

Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Соціальна допомога” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Соціальна допомога” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньої (освітньо-професійної) програми “Спеціальна освіта” (Олігофренопедагогіка. Логопедія) (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньої (освітньо-професійної) програми “Спеціальна освіта” (Олігофренопедагогіка) (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Соціальна педагогіка” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Спеціальна освіта (Логопедія)” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ  освітньо-професійної програми “Практична психологія” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньої (освітньо-професійної) програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Психологія» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Психологія» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «016.01 Логопедія. Інклюзивна освіта» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «016.01 Логопедія» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми ” Спеціальна освіта” (доктор філософії)

Інститут української філології та журналістики

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Журналістика» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Журналістика” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми Українська мова і література (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Українська мова і література» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) (бакалавр)

Історичний факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Історія та археологія” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Історія та археологія” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми ” Історія та археологія” (доктор філософії)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Політологія” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Політологія” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Політологія” (доктор філософії)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми ” Середня освіта (Історія)” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми ” Середня освіта (Історія та правознавство)” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми ” Середня освіта (Історія)” (магістр)

Положення про відділ міжнародних зв’язків (нова редакція)

Стратегія інтернаціоналізації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (до 2025)

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Порядок організації та проведення конкурсу на участь у програмі ЄС Еразмус+ за напрямом КА1: навчальна мобільність у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

План дій щодо покращення інтернаціоналізації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
за напрямом міжнародної академічної мобільності на 2022-2024 роки
 

Положення про оплату праці працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

2023

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (КПК 2201160)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (КПК 2201190)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (КПКВК 2201080)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (КПКВК 2201700)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (КПКВК 2201390)

Форма № 4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (КПКВК 2201060)

Форма № 4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (КПКВК 2201040)

Форма № 4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (КПКВК 2201160)

Форма № 4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету (КПКВК 2201160)

2022 рік

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 р. (КПКВК 2201080)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 р. (КПКВК 2201190)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 р. (КПКВК 2201390)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 р. (КПКВК 2201700)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022 р. (КПКВК 22011160)

Форма №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2022 р. (КПКВК 2201040)

Форма №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2022 р. (КПКВК 2201160)

Форма №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2022 р. (КПКВК 2201160)

2021

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (КПКВК 2201080)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (КПКВК 2201140)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (КПКВК 2201160)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (КПКВК 2201190)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (КПКВК 2201390)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2021 рік (КПКВК 2301090)

Форма № 4-1д Звіт про надходження та використання коштів , отриманих як плата за послуги за 2021 рік (КПКВК 2201160)

Форма № 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2021 рік (КПКВК 2201040)

Форма № 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2021 рік (КПКВК 2201160)

Форма № 4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку

2023

Штатний розпис працівників кафедри військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (платне навчання студентів за програмою офіцерів запасу)

Штатний розпис на 2023 рік Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Зведений штатний розпис на 01 січня 2023 року

2022

Зведений штатний розпис Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2022 рік

Штатний розпис працівників кафедри військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2022 року

Зведений штатний розпис з 01 червня 2022 року

Штатний розпис на 2022 рік Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

2021

Зведений штатний розпис Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з 01 січня 2021 року

Штатний розпис працівників кафедри військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2021 року

Штатний розпис на 2021 рік 2201040 Наукова та науко-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

2020

Штатний розпис працівників кафедри війської підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Штатний розпис на 2020 рік 2201040 Наукова та науко-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

Зведений штатний розпис з 01 жовтня 2020 року

Зведений штатний розпис з 01 вересня 2020 року

Зведений штатний розпис з 01 січня 2020 року

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг

Положення про надання додаткових платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін понад обсяги, встановлені навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти, в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Наказ про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка (нова редакція)

Перелік платних послуг, які можуть надаватися Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка (нова редакція)

Наказ Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні 132-ОД 28.12.19

Наказ про затвердження вартості послуги надання інформації (друк та копіювання документів формату А3 та А4) за запитом фізичної особи

Наказ про встановлення вартості перекладу довідки для вступу за кордон

Наказ про затвердження вартості проведення занять на курсах іноземних мов Лінгвістичного  центру у 2022-2023 н.р.

Наказ про встановлення вартості надання освітніх послуг, пов’язаних з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти у 2022-2023 н.р.

Наказ про затвердження вартості надання освітніх послуг слухачам підготовчих курсів у 2022-2023 навчальному році

Наказ про встановлення вартості дубліката документа про вищу освіту (наукові ступені) й дубліката академічної довідки з 01 червня 2023 року

Наказ про сплату студентських квитків у 2023 році

Наказ про затвердження вартості надання освітніх послуг з проведення тренінгів (консультацій) з підготовки до складання істипу на рівень володіння державною мовою з 22 травня 2023 року

Наказ про відшкодування витрат за перевірку дисертаційних робіт за допомогою системи “Антиплагіат” з 1 червня 2023 року

Наказ про встановлення вартості кандидатського іспиту у 2023 році

Наказ про відшкодування витрат за процедуру захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з 1 червня 2023 року

Положення про сертифікатні програми Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Сертифікатні програми

Наказ про збільшення вартості надання освітніх послуг, пов’язаних з військовою підготовкою громадян за програмою підготовки офіцера запасу, у 2023-2024 навчальному році

Наказ про індексацію навчання громадян, що навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу

Наказ про проведення індексації вартості надання освітніх послуг студентам ОКР “бакалавр”, “магістр”

Наказ про затвердження розмірів вартості надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог бакалавра, магістра у 2023-2024 навчальному році з урахуванням індексу інфляції за 2022 рік (126,6%, для 2,3,4 курсів)

Наказ про затвердження вартості освітніх послуг та встановлення вартості одного кредиту ЄКТС у 2023 році (нова редакція)

Наказ про затвердження вартості навчання для осіб, які будуть зараховані на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу з навчальної дисципліни “Військова підготовка” у 2023-2024 н.р.