Статут Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями:бакалавр, магістр, доктор філософії

Витяг з ліцензійного реєстру суб’єктів освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікат про акредитацію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Акредитовані освітні програми

Сертифікати про акредитацію напрямів підготовки/спеціальностей та освітніх програм Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються в К-ПНУ

Правила внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2023 роки

Зміни та доповнення №1 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2023 роки

Положення про додаткове преміювання науково-педагогічних та інших працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за особливі досягнення у навчальній, методичній і науковій роботі

Довідка про включення Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка до Державного реєстру вищих навчальних закладів України

Довідка АБ №504622 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) про Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Реєстраційна картка розпорядника бюджетних коштів одержувача бюджетних коштів

Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про дистанційне навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих шляхом здобуття неформальної/інформальної освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок організації поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами)

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію інклюзивного навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

Положення про дуальну форму здобуття  вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про організацію опитування здобувачів вищої освіти щодо якостіосвітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про освітні програми в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Порядок проведення внутрішньої акредитації освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про розподіл і закріплення навчальних дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про ректорський контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про екзамени і заліки та порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення академічної різниці та її ліквідації при переведенні, вступі та поновленні студентів на навчання до Кам’янеь-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про проєктну групу та групу забезпечення спеціальності в Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Норми часу для планування і обліку основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти в межах академічної мобільності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб в  Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, а також надання їм академічної відпустки

Положення про порядок замовлення, друку й обліку документів про вищу освіту та академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про порядок заповнення, видачі обліку академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних закладах вищої освіти

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Положення про комісію Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка з визнанням документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших осіб з числа маломобільних груп населення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників і здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про індивідуальний навчальний план студента Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми. 014 Середня освіта Географія

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 014 СО Географія

Експертні висновки Магістр 061 Журналістика

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

6.020303 “Філологія (Мова і література (польська))*”

6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво 

Математика, інформатика 014 Середня освіта (Математика)

Музичне мистецтво спеціальності. 014 Середня освіта Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво. 014 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Освітньо-кваліфікаційний програма Охорона праці 015 Професійна освіта (Охорона праці)

Освітньо-професійна програма Географія зі спеціальності 014 Середня освіта Географія

Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта зі спеціальності 012 Дошкільна освіта

Освітньо-професійна програма Облік і оподаткування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма Підприємництво і торгівля зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

Освітньо-професійна програма Політологія зі спеціальності 052 Політологія

Освітньо-професійна програма Початкова освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта

Управління навчальним закладом. 073 Менеджмент за другим рівнем спеціальної освіти

Управління персоналом та екнономіка праці. 073 Менеджмент

Фізична культура спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

Фізична реабілітація. 227 Фізична терапія, ерготерапія

Управління персоналом та економіка праці. 0305 Економіка і підприємництво

Туризмознавство (за видами). 1401 Сфера обслуговування

Положення про Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці Кам’янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка

Положення про попередню експертизу дисертацій та утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок організації та проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей у Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка

Положення про порядок організації та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І.Огієнка

Положення про науково-дослідну роботу студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про студентський науковий гурток і проблемну групу

Природничо-економічний факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Туризм» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Туризм» магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Екологія” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Екологія” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньої (освітньо-професійної) програми «Біологія» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньої (освітньо-професійної) програми «Біологія» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Географія)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми«Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Географія, Історія» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Географія» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Географія» магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми Біологія доктор філософії

Педагогічний факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» спеціальності  «073  Менеджмент»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Початкова освіта. Англійська мова» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Початкова освіта» магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ  освітньо-професійної програми  «Дошкільна освіта. Логопедія» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ  освітньо-професійної програми  «Дошкільна освіта. Логопедія» (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Середня освіта (Музичне мистецтво)” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Музичне мистецтво (Середня освіта)” (на основі ОКР “молодший спеціаліст”) (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Музичне мистецтво (Середня освіта)” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми Освітні, педагогічні науки доктор філософії

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)” (магістр)

Факультет  фізичної культури

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Тренер з видів спорту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Тренер з видів спорту другого (магістерського) рівня вищої освіти» магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація» магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізична культура)» магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізична культура)» бакалавр

Фізико-математичний факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика, інформатика)» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика, інформатика)» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика, інформатика)» магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика, інформатика)» магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Математика” доктор філософії

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Теорія та методика навчання (Фізика)” доктор філософії

Факультет іноземної філології

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Англійська мова і література» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (польська, англійська)» (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)» магістри

Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Соціальна допомога” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньої (освітньо-професійної) програми “Спеціальна освіта” (Олігофренопедагогіка) (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Спеціальна освіта” (Олігофренопедагогіка. Логопедія) (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Соціальна педагогіка” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ  освітньо-професійної/ програми “Практична психологія” (бакалавр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Соціальна допомога” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньої (освітньо-професійної) програми Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Психологія» магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Психологія» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «016.01 Логопедія. Інклюзивна освіта» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «016.01 Логопедія» магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми ” Спеціальна освіта” доктор філософії

Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Журналістика” (магістр)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми Українська мова і література магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Українська мова і література» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми «Журналістика» бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми Філологія доктор філософії

Історичний факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Історія та археологія” бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Історія та археологія” магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми ” Історія та археологія” доктор філософії

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Політологія” бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми “Політологія” магістр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-наукової програми “Політологія” доктор філософії

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми ” Середня освіта (Історія)” бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми ” Середня освіта (Історія та правознавство)” бакалавр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ освітньо-професійної програми ” Середня освіта (Історія)” магістр

Положення про оплату праці працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Заявка-пропозиція Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на розміщення у 2021 році тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

Наказ про створення комісії щодо започаткування процедури розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів

2020

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (КПК 2201160)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (КПК 2201190)

Форма № 4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих я плата за послуги за 2020 рік (КПК 2201040)

Форма № 4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих я плата за послуги за 2020 рік (КПК 2201160)

Форма № 4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2020 рік

Форма № 4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за 2020 рік

2021

Кошторис 2201040 Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

Кошторис 2201190 Виплати академічних стипендій студентам (курсантами), аспірантами, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти

Кошторис 2201160 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики

Довідка про зміни до кошторису на 2021 рік Виплати академічних стипендій студентам (курсантами), аспірантами, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти №2 від 12.02.21 2201190

Довідка про зміни до кошторису на 2021 рік Виплати академічних стипендій студентам (курсантами), аспірантами, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти №3 від 23.02.21 2201190

Довідка про зміни до кошторису на 2021 рік Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ №1 від 30.03.21 2201040

2020

Кошторис 02125616 Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Розрахунки до кошторису по спеціальному фонду на 2020 рік Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Коштрис 2201040 Наукова та науко-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

Кошторис 2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) аспірантам, докторантам, закладів фахової вищої та передвищої освіти

Уточнений кошторис за 2020 рік 2201040 Наукова та науко-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

Уточнений кошторис за 2020 рік 2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) аспірантам, докторантам, закладів фахової вищої та передвищої освіти

Уточнений кошторис за 2020 рік 2201160 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік Виплати академічних стипендій студентам (курсантами) вищих навчальних закладів №5 від 26.02.20 2201190

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV р.а та забезпечення діяльності їх баз практики №18 29.05.2020 2201160

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV р.а та забезпечення діяльності їх баз практики №32 16.09.2020 2201160

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV р.а та забезпечення діяльності їх баз практики №6 26.02.2020 2201160

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів №38 від 20.10.2020 2201190

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів №44 від 17.11.2020 2201190

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів №45 від 25.11.2020 2201190

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік  Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики №42 30.10.2020 2201160

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік  Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики №43 16.11.2020 2201160

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік  Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики №46 25.11.2020 2201160

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік  Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики №57 24.12.2020 2201160

2019

Кошторис 2201160. Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV р.а. та забезпечення діяльності їх баз практики.

Кошторис 2201190 Виплата академічних стипендій (студентам)курсантам вищих навчальних закладів

Кошторис 2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку науки

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг

Положення про надання додаткових платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін понад обсяги, встановлені навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти, в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Наказ про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка (нова редакція)

Перелік платних послуг, які можуть надаватися Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка (нова редакція)

Наказ про оплату документів про вищу освіту у 2019 році для випускників освітнього ступеня “бакалавр” “магістр”

Наказ Про затвердження вартості надання освітній послуг, пов’заних з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників і керівників закладів освіти та вартості занять на курсах іноземних мов Лінгвістичного центру 2019-2020 н.р.

Наказ Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні 132-ОД 28.12.19

Наказ Про відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Наказ про затвердження вартості освітніх послуг слухачам підготовчих курсів у 2019-2020 навчальному році

Наказ про затвердження вартості проведення занять на курсах іноземних мов Лінгвістичного центру та зміни до нього

Наказ про затвердження переліку платних послуг

Наказ про оплату студентських квитків

Наказ про оплату документів про вищу освіту у 2020 році для випускників освітніх ступенів ‘бакалавр’,’магістр’

Наказ про організацію надання студентам житлової площі в гуртожитках К-ПНУ та здійснення надежного контролю за її розподілом

Про встановлення вартості дубліката документа про вищу освіту (наукові ступені) й дубліката академічної довідки у 2021 році

Наказ про затвердження вартості послуги надання інформації (друк та копіювання документів формату А3 та А4) за запитом фізичної особи

Наказ про встановлення вартості кредиту ЄКТС

Наказ про встановлення вартості надання освітніх послуг, пов’язаних з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників у 2021 р.

Наказ про встановлення вартості надання освітніх послуг, пов’язаних з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти у 2020-2021 н.р.

Наказ про затвердження вартості проведення занять на курсах іноземних мов Лінгвістичного центру у 2020-2021 н.р.

Про затвердження вартості надання освітніх послуг слухачам підготовчих курсів та курсів з інформатики у 2020-2021 н.р.

Наказ про затвердження договору про навчання і проживання у гуртожитку слухачів підготовчого відділення, про встановлення розмірів плати за проведення занять, проживання у гуртожитках слухачам на підготовчому відділенні іноземних громадян  та осіб без громадянства у 2020-2021 н.р.

Наказ про встановлення вартості кандидатського іспиту у 2021 р.

Наказ про затвердження вартості середнього бала GPA диплома для вступу до вищих навчальних закладыв за межами України або працевлаштування

Наказ про затвердження вартості академічного транскрипту диплома для вступу до вищих навчальних закладів за межами України або працевлаштування

Наказ про збільшення розміру плати за проведення занять на підготовчому відділені іноземних громадян та осіб без громадянства

Наказ про встановлення вартості перекладу довідки для вступу за кордон

Наказ про встановлення розміру плати за проведення занять та проживання в гуртожитку слухачам на підготовчому відділенні іноземних громадян та осіб без громадянства у 2021 році