Ухвала

конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з питання  «Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Сергія Копилова про виконання умов контракту від 11 червня 2020 р. № ІІ-106, укладеного з Міністерством освіти і науки України, за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року»

Заслухавши та обговоривши Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Сергія Копилова про виконання умов контракту від 11 червня 2020 р. № ІІ-106, укладеного з Міністерством освіти і науки України, за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року, виступи працівників університету, конференція трудового колективу зазначає, що впродовж 2023 р. у складних умовах, спричинених агресією з боку Російської Федерації, колектив університету продовжував свою роботу: відновлено навчання в аудиторіях, успішно проведено вступну кампанію, виконано державне замовлення з набору здобувачів вищої освіти, здійснено набір здобувачів вищої освіти на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, виконувалися наукові дослідження, реалізовано участь учасників освітнього процесу в програмах академічної мобільності, забезпечено надання додаткових освітніх послуг. Низку заходів було проведено для забезпечення належного утримання та розвитку матеріально-технічної бази К-ПНУ. В університеті відсутня заборгованість із виплати заробітної плати, академічних і соціальних стипендій, оплати за комунальні послуги та енергоресурси, за розрахунками з податків і зборів тощо.

Важливими були питання організації допомоги Збройним силам України, науково-педагогічним працівникам та здобувачам вищої освіти, які захищають Україну та виборють її право на незалежність, забезпечення належних умов проживання в гуртожитках університету внутрішньо переміщених осіб, розвиток і підтримка волонтерського руху тощо.

Діяльність колективу університету підтверджена визнанням його здобутків на міжнародному і національному рівнях, зокрема:

 • 135 місце з-поміж 306 закладів вищої освіти України (у січні 2022 р. – 138 місце серед 313 ЗВО України) й 11728 місце серед університетів світу (у січні 2022 р. – 12130 місце серед 30498 університетів світу) в найбільшому міжнародному академічному рейтингу закладів вищої освіти «Ranking web of universities (Webometrics)» – 2023»;
 • 83 місце з-поміж 194 закладів вищої освіти в рейтингу «2023 Ukrainian University Ranking», який є міжнародним неакадемічним рейтингом, що досліджує якість представлення та популярність університетів світу у вебпросторі;
 • 215 місце з-поміж 438 наукових установ і закладів вищої освіти України в рейтингу «Ukrainian National H-index Ranking» – незалежному міжнародному рейтингу, який спрямований на оцінку наукової продуктивності вчених, дослідницьких груп та організацій у різних країнах на основі консолідованого показника індексу Гірша;
 • 136 місце з-поміж 204 закладів вищої освіти України в щорічному рейтингу українських закладів вищої освіти за показниками даних наукометричної бази Scopus: науковці університету в 2023 р. опублікували 217 статей (у 2022 р. – 182; у 2021 р. – 133) у виданнях, які входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, як наслідок – збільшення показника загальної кількості цитувань у 2023 р. – 609 (у 2022 р. – 430; у 2021 р. – 293) та покращення місця в рейтингу (у 2022 р. – 139, 2021 р. – 142);
 • 119 місце (2022 р. – 121 місце) з-поміж 200 закладів вищої освіти України в рейтингу «Топ-200 Україна 2023»;
 • 124 місце (2022 р. – 169 місце) з-поміж 239 закладів вищої освіти України в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2023 року;
 • 3 місце з-поміж 9 закладів вищої освіти Хмельницької області в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2023 року.

З урахуванням результатів роботи університету в 2023 р., стану виконання цільових показників діяльності конференція трудового колективу університету ухвалює:

 1. Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Сергія Копилова про виконання умов контракту від 11 червня 2020 р. № ІІ-106, укладеного з Міністерством освіти і науки України, за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року, схвалити.
 2. Вважати діяльність ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Копилова Сергія Анатолійовича за період з 01 січня 2023 р. по 31 грудня 2023 р. такою, що засвідчує виконання вимог контракту від 11 червня 2020 р. № ІІ-106, укладеного між ним та Міністерством освіти і науки України, у тому числі цільових показників діяльності університету.
 3. Подати Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Сергія Копилова про виконання умов контракту від 11 червня 2020 р. № ІІ-106, укладеного з Міністерством освіти і науки України, за період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року до Міністерства освіти і науки України та розмістити його на офіційному вебсайті університету в рубриці «Публічна інформація» розділу «Звіти ректора К-ПНУ».

Навчальний відділ.

До 31 січня 2024 р.

 1. Продовжити роботу із забезпечення виконання цільових показників діяльності університету, визначених контрактом від 11 червня 2020 р. № ІІ-106, укладеного Міністерством освіти і науки України з ректором Сергієм Копиловим, зокрема:
 • внести виконання цільових показників діяльності університету до посадових обов’язків проректорів, деканів факультетів, директора навчально-наукового інституту української філології та журналістики, керівників структурних підрозділів за напрямами роботи. З цією метою оновити посадові інструкції відповідних працівників університету;
 • стан виконання цільових показників діяльності університету обговорювати на засіданнях вченої ради університету, вчених рад факультетів, ректорату.

Ректорат, відділ кадрів.

До 01.02.2024 р., згідно з планами роботи вченої ради університету, вчених рад факультетів, навчально-наукового інституту, ректорату.

 1. Забезпечити виконання завдань, визначених Стратегією розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки, зокрема:
 • продовження роботи з імплементації законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативно-правових актів, що стосуються діяльності університету;
 • дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 30 грудня 2015 р. № 1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365);
 • удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти шляхом розроблення, вдосконалення та оновлення згідно з вимогами часу внутрішньоуніверситетської нормативної бази, її адаптації до нових законодавчих норм; здійснення щорічного моніторингу, перегляду й оновлення освітніх програм університету; залучення внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів до розроблення, моніторингу, періодичного перегляду, оновлення та реалізації освітніх програм, оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти; проведення внутрішньої акредитації освітніх програм; організації та реалізації програм підвищення кваліфікації для забезпечення професійного розвитку науково-педагогічних працівників К-ПНУ тощо;
 • удосконалення автоматизованої системи управління університетом, електронної системи управління навчанням (Learning Management System) та системи електронного документообігу в К-ПНУ (Megapolis.DocNet);
 • забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема шляхом: оновлення змісту освітніх компонент з урахуванням наукових досягнень та сучасних практик і технологій навчання; використання інноваційних методик викладання; удосконалення навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів; забезпечення ефективного використання технологій дистанційного навчання, зокрема під час самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти шляхом розроблення дистанційних курсів, створення банку електронних навчальних і методичних матеріалів; забезпечення виконання рекомендацій галузевих експертних груп і галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України в частині організації та проведення практик, сформульованих під час проходження акредитаційної експертизи освітніх програм К-ПНУ, ухвал вченої ради та ректорату з питань організаційно-методичного забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти;
 • забезпечення належного рівня освітньої, організаційної, інформаційної та консультативної підтримки здобувачів вищої освіти, зокрема акцентувати увагу на інформування здобувачів вищої освіти про форми контрольних заходів, критеріїв та умови оцінювання. Взяти до уваги, що питання забезпечення об’єктивності та прозорості оцінювання, створення рівних можливостей регламентовано підпунктами 9.2-9.4 Положення про організацію освітнього процесу в К-ПНУ (нова редакція);
 • реалізація Концепції навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка до 2030 року, Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка з метою формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти, реалізації їхньої індивідуальної освітньої траєкторії; підвищення академічної мобільності учасників освітнього процесу, забезпечення доступу здобувачів вищої освіти до навчання за програмами з подвійним дипломом; участі в міжнародних проєктах тощо;
 • реалізація Концепції розвитку наукової та інноваційної діяльності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2021-2025 роки з метою забезпечення цілеспрямованого та системного підходу до інтеграції освітньої, наукової та інноваційної діяльності учасників освітнього процесу, в тому числі в частині поєднання навчальної та дослідницької складових задля підвищення якості формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти; забезпечення якості:

1) підготовки проєктів із держбюджетним фінансуванням, що реалізуються на госпдоговірних, грантових умовах;

2) наукових досліджень, що проводяться науковцями університету,  оприлюднення їхніх результатів: у виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus та/або Web of Science (у тому числі опублікованих у періодичних виданнях країн ОЕСР; реферуються одночасно обома базами; входять до квартилів Q1, Q2); в іноземних виданнях;

3) наукових досліджень для участі в міжнародних проєктах і програмах, що фінансуються зарубіжними партнерами;

 • розширення джерел фінансування наукової та науково-технічної діяльності науковців університету шляхом їх залучення до виконання грантових, стипендіальних програм; госпдоговірної тематики; активної та результативної участі в конкурсному відборі наукових та науково-технічних проєктів, що фінансуються Національним фондом Досліджень; отримання бюджетного фінансування; розроблення спільних конкурсних досліджень і розробок, інструментів інноваційної політики, спрямованих на посилення зв’язків між наукою та виробництвом тощо;
 • розширення географії міжнародних зв’язків, мережі партнерства університету із закордонними закладами освіти та організаціями в межах освітніх та наукових міжнародних програм, зокрема задля інтернаціоналізації освітнього процесу; збільшення кількості іноземців та осіб без громадянства серед здобувачів вищої освіти університету (станом на 1 січня кожного року), у тому числі громадян країн-членів ОЕСР; збільшення кількості здобувачів вищої освіти, які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю не менше 1 місяця за календарний рік); збільшення кількості штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю не менше 1 місяця за календарний рік); стимулювання та підтримка зусиль науково-педагогічних та наукових працівників щодо отримання міжнародних грантів; посилення адміністративної підтримки в підготовці заявок на міжнародні гранти та їх реалізацію; послідовне формування та просування бренду К-ПНУ за усіма напрямами його діяльності; впровадження міждисциплінарних програм та програм подвійних дипломів спільно з європейськими університетами;
 • забезпечення стабільного фінансово-економічного становища університету, зокрема шляхом залучення позабюджетних коштів для його розвитку; розширення спектру надання платних послуг; реалізації заходів щодо енергозбереження, термомодернізації будівель університету тощо;
 • створення інклюзивного освітнього середовища в університеті шляхом:

формування фізичного простору, зокрема забезпечення доступності інфраструктури на території К-ПНУ, наявності доступної та зрозумілої інформації про розташування будівель, приміщень і підрозділів;

формування освітнього простору, що включає умовне зонування території за видами діяльності, забезпечення необхідними навчальними матеріалами та відповідними меблями, устаткуванням, засобами;

формування соціального середовища (створення умов для ефективної взаємодії усіх учасників освітнього процесу з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, між учасниками освітнього процесу та іншими зацікавленими сторонами; розширення присутності закладу вищої освіти в справах громади, регіону (розвиток неформальної освіти та освіти дорослих, надання додаткових освітніх та інших послуг тощо);

організації діяльності К-ПНУ в часовому вимірі (гнучкі графіки роботи);

 • реалізація Концепції виховної роботи в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2023-2027 роки, зокрема удосконалення організації національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти; активізація діяльності органів студентського самоврядування, з-поміж основних завдань яких є участь в управлінні К-ПНУ в порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту», Статутом К-ПНУ (нова редакція); участь в обговоренні та вирішенні питань з удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту; проведення просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших заходів; участь у заходах (процесах) із забезпечення якості вищої освіти тощо;
 • забезпечення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу в університеті;
 • формування етики управлінської діяльності, дотримання норм етичної поведінки та академічної доброчесності;
 • реалізація Антикорупційної програми Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2023-2025 роки, здійснення превентивних антикорупційних заходів, здійснення контролю за виконанням антикорупційного законодавства.

Ректорат, керівники структурних підрозділів університету, науково-педагогічні працівники кафедр.

Упродовж 2024 р.

УХВАЛА

конференції трудового колективу університету з питання «Підсумки роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2022-2023 навчальному році та завдання щодо вдосконалення його діяльності в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки»

 

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора університету професора Сергія КОПИЛОВА та виступи працівників, конференція трудового колективу зазначає, що впродовж 2022-2023 н. р. в умовах російсько-української війни та дії воєнного стану колектив закладу вищої освіти підвищив якість своєї роботи з реалізації стратегічної університетської місії та її освітньої, наукової, міжнародної, культурно-просвітницької компонент, що дало можливість гідно протистояти всім викликам і підвищити його конкурентоспроможність, забезпечити успішне функціонування та подальший розвиток. Колектив університету повністю підтримує державну політику в галузі оборони і безпеки, позицію Президента України, командування ЗСУ, докладає максимум зусиль для наближення нашої спільної перемоги шляхом координації збору коштів ЗСУ, формування вантажів гуманітарної допомоги, надання внутрішньо переміщеним особам прихистку в гуртожитках вишу з належним їх облаштуванням тощо.

У 2023-2024 н. р. перед колективом поставлено завдання забезпечити ефективну реалізацію основних пріоритетних напрямів Стратегії розвитку університету на 2020-2030 роки для забезпечення втілення місії і візії закладу, його інтеграції до європейського і світового освітнього простору та конкурентоспроможності на ринках освітніх послуг і праці.

 

УХВАЛИЛИ:

 

 1. Продовжити роботу з трансформації університету в інноваційний європейський ЗВО України. Удосконалювати всі складові діяльності, створювати належні умови для навчання та праці, виконання Стратегії розвитку університету на 2020-2030 роки. Забезпечити підвищення рівня довіри держави, бізнесу та громадян до освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету, зокрема шляхом подальшого розвитку індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти; продовжити практику «перехресного вступу» до університету, гнучкої системи тривалості завершення навчання; забезпечити чесний та прозорий вступ до університету; надавати вступникам можливості обирати навчання усвідомлено та поінформовано; залучати представників громадянського суспільства до формування освітньої політики та управління; готувати здобувачів вищої освіти університету до складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту; розробити рекомендації щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності університету, забезпечити конкурентоспроможність вищої освіти, що надається закладом, її доступності для різних видів населення тощо.

Ректорат, декани факультетів, директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники, студентський сенат.

Упродовж 2023-2024 н. р.

 1. Розробити Стратегічний план розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2023-2027 роки та забезпечити виконання його завдань і прогнозованих показників.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів, директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, студентське самоврядування.

До 25 жовтня 2023 р.; упродовж 2023-2024 н. р.

 1. Забезпечити реалізацію Стратегії інтернаціоналізації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (до 2025 року) та Концепції навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка до 2030 року, зокрема:

– збільшення питомої ваги штатних науково-педагогічних працівників, які мають сертифікати відповідності знання іноземної мови на рівні не нижче В2 або диплом про вищу освіту за відповідним мовним профілем; брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності; мають іноземне громадянство та брали участь у викладацькій роботі в університеті терміном більше 3 місяців; науково-педагогічні працівники кафедр іноземних мов та кафедри англійської мови повинні підтверджувати право викладати англійську мову як іноземну (для носіїв інших мов крім англійської), міжнародним сертифікатом PEARSON/TESOL/CELTA/TESL/TKT тощо та/або міжнародним дипломом TESOL/TEFL/DELTA/TESL;

– збільшення частки навчальних занять англійською мовою в освітніх програмах спеціальностей на неспеціальних факультетах і в навчально-науковому інституті;

– проведення курсів для підвищення рівня володіння англійською мовою науково-педагогічними працівниками університету;

– визначення пріоритетних заходів із вивчення іноземних мов для доступу до відповідних онлайн-курсів;

– розроблення методичних рекомендацій щодо забезпечення якісного навчання та використання іноземних мов тощо.

Ректорат, Лінгвістичний центр, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, відділ міжнародних зв’язків, декани факультетів, директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники.

Упродовж 2023-2024 н. р.

 1. Розробити Положення про освітні мікропрограми (micro-credential) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Ректорат, навчально-методичний відділ, декани факультетів, директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр.

Упродовж І семестру 2023-2024 н. р.

 1. Розробити та запровадити нові освітні програми спеціальностей, орієнтованих на реальні потреби ринку праці за дуальною формою здобуття вищої освіти для посилення співпраці з органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами, підприємствами, установами як замовниками освітніх послуг.

Ректорат, навчальний відділ, навчально-методичний відділ, декани факультетів, директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр.

Упродовж 2023-2024 н. р.

 1. Забезпечити подальший розвиток системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в університеті у всіх її складових:

– продовжити формування системи індикаторів, які дозволяють оцінювати і підтверджувати якість освітнього процесу;

– аналізувати та інтерпретувати інформацію про якість навчання і викладання, зокрема шляхом опитування учасників освітнього процесу; впроваджувати результати аналізів опитувань у процедуру прийняття управлінських рішень; прогнозувати та упереджувати негативні зміни в якості освіти;

– напрацювати практики перезарахування результатів навчання у рамках реалізації програм академічної мобільності та поза межами програм формальної освіти;

– удосконалити базу даних випускників та участь випускників у покращенні освітньої діяльності;

– залучати працедавців до проєктування й оцінювання результатів навчання; розвивати зв’язки з потенційними працедавцями, в тому числі для покращення матеріального та кадрового забезпечення освітнього процесу;

– упроваджувати освітні мікропрограми (micro-credential) зорієнтованих на здобуття повної або часткової професійної кваліфікації складових ступеневих освітніх програм спеціальностей;

– інтегрувати освіту і дослідження;

– створити в університеті умови для реалізації рівних можливостей доступу до навчання та інфраструктури вишу особам з особливими потребами;

– удосконалити методичну, організаційно-правову та фінансову бази для розвитку програм подвійного і спільного дипломування;

– створити та впровадити програми неформальної / інформальної освіти різного рівня (у тому числі й післядипломної освіти), зокрема для працівників університету і здобувачів вищої та фахової передвищої освіти.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти та його структурні підрозділи, відділ міжнародних зв’язків, декани факультетів, директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники.

Упродовж 2023-2024 н. р.

 1. Удосконалити нормативну базу функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти університету, а саме:

– розробити Методичні рекомендації щодо розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка;

– продовжити роботу щодо функціонування внутрішньої системи рейтингування діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів і навчально-наукового інституту університету;

– оновити Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти та його структурні підрозділи.

Упродовж 2023-2024 н. р.

 1. Сприяти працевлаштуванню та адаптації випускників університету. Збільшити кількість випускників спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, які уклали на строк не менше як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти. Збільшити частку випускників, які сплачують податки в Україні як підприємці або наймані працівники та які працюють на посадах, що потребують наявної в них здобутої вищої освіти.

Ректорат, відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників, декани факультетів, директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм.

Упродовж 2023-2024 н. р.

 1. Розробити Стратегію формування контингенту здобувачів вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Ректорат, відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників, декани факультетів, директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм.

Упродовж І семестру 2023-2024 н. р.

 1. Стимулювати публікаційну активність науковців університету. Підвищувати якість наукових досліджень, забезпечувати зростання показників оприлюднення їхніх результатів у виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus та/або Web of Science (у тому числі опублікованих у періодичних виданнях країн ОЕСР; реферуються одночасно обома базами; входять до квартилів Q1, Q2); в іноземних виданнях. Нарощувати h-індекс у науковометричних базах Scopus/Web of Science.

Ректорат. Наукові працівники, науково-педагогічні працівники.

Упродовж 2023-2024 н. р.

 1. Розробити Типове положення про навчально-наукову лабораторію кафедри (факультету, навчально-наукового інституту) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Провести моніторинг показників результативності (ефективності) діяльності навчально-наукових лабораторій, включених до структури університету, утворити нові навчально-наукові лабораторії та внести відповідні зміни до структури університету.

Ректорат, відділ наукової роботи.

Упродовж 2023-2024 н. р.

 1. Розширити джерела фінансування наукової та науково-технічної діяльності науковців університету шляхом:

– залучення їх до виконання грантових, стипендіальних програм; госпдоговірної тематики;

– активної та результативної участі в конкурсному відборі наукових та науково-технічних проєктів, що фінансуються Національним фондом Досліджень;

– отримання бюджетного фінансування;

– розроблення спільних конкурсних досліджень і розробок, інструментів інноваційної політики, спрямованих на посилення зв’язків між наукою та виробництвом тощо;

– домогтися збільшення обсягу державного фінансування університету за рахунок покращення результатів його державної атестації в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності;

– координувати оформлення авторських прав на службові твори, проведення конференцій, наукової роботи здобувачів вищої освіти та їх підготовки до різноманітних наукових конкурсів тощо.

Ректорат, відділ наукової роботи, бухгалтерія, декани факультетів, директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, наукові працівники, науково-педагогічні працівники.

Упродовж 2023-2024 н. р.

 1. Активно залучати позабюджетні кошти для розвитку діяльності університету, розширити спектр надання платних послуг та зростання обсягів прибутку за рахунок усіх джерел фінансування.

Ректорат, бухгалтерія, декани факультетів, директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, наукові працівники, науково-педагогічні працівники.

Упродовж 2023-2024 н. р.

 1. Розвивати матеріальну базу університету, зокрема шляхом закупівлі та введення в експлуатацію навчального та наукового обладнання. Продовжити реалізацію заходів з енергозаощадження, термомодернізації будівель вишу. Проводити роботу щодо забезпечення доступності до навчальних корпусів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Ректорат, бухгалтерія, декани факультетів, директор навчально-наукового інституту.

Упродовж 2023-2024 н. р.

 1. Створити фізичне та психологічне безпечне освітнє середовище в університеті відповідно до викликів воєнного часу. Забезпечити якісний психологічний освітній супровід освітнього процесу, трансформування діяльності соціально-психологічної служби вишу відповідно до викликів воєнного стану.

Ректорат, декани факультетів, директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, соціально-психологічна служба.

Упродовж 2023-2024 н. р.

 1. Створити необхідні умови для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів, упровадження нових форм співпраці, сприяння розвитку ефективної взаємодії та удосконалення комунікації між членами органів студентського самоврядування та керівництвом університету, його підрозділами. Сприяти участі представників студентського самоврядування в міських, всеукраїнських та міжнародних форумах, благодійних та волонтерських заходах.

Ректорат, навчальний відділ, науковий відділ, Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, відділ фандрайзингу, відділ міжнародних зв’язків, декани факультетів, директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм.

Упродовж 2023-2024 н. р.

 1. Продовжити проведення антикорупційних заходів та здійснення контролю за виконанням антикорупційного законодавства. Забезпечити «нульову толерантність» до фактів порушення академічної доброчесності шляхом проведення перевірок, зокрема і по кожному відповідному зверненню, та притягнення до академічної відповідальності винних осіб.

Ректорат, юридичний сектор, декани факультетів, директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм. Комісія з питань академічної доброчесності.

Упродовж 2023-2024 н. р.

 1. Продовжити модернізацію інфраструктури освітнього процесу та навчально-наукового обладнання; здійснити оновлення комп’ютерного, серверного, мережевого, мультимедійного обладнання як бази для впровадження інформаційних технологій у всі сфери діяльності університету; збільшити кількість навчальних аудиторій, оснащених мультимедійним обладнанням або іншим обладнанням, яке забезпечує виконання функцій мультимедійного; упровадити новітні інформаційні технології в освітній процес в університеті.

Запровадити в повному обсязі комплексної автоматизації управління вищим навчальним закладом, включаючи систему електронного документообігу. Організувати та виконати комплекс заходів щодо захисту інформації в інформаційному середовищі університету.

Ректорат, центр інформаційних технологій, бухгалтерія, центр документації.

Упродовж 2023-2024 н. р.

 1. Розширити географію міжнародних зв’язків, мережі партнерства університету із закордонними закладами освіти та організаціями в рамках освітніх та наукових міжнародних програм, зокрема для:

– організації проходження практики здобувачами вищої освіти в закордонних інституціях та пошуку механізмів розширення баз для проведення навчальних та інших практик здобувачів вищої освіти шляхом залучення до розв’язання цієї проблеми європейських партнерів та інших ЗВО України;

– збільшення кількості освітніх та інших форм академічних мобільностей здобувачів вищої освіти;

– збільшення кількості академічних мобільностей науково-педагогічних працівників тривалістю не менше 1 місяця (за календарний рік);

– ширшого запровадження програм внутрішньої академічної мобільності (стажування) у провідних ЗВО України;

– проведення роботи з налагодження співпраці з іноземними закладами вищої освіти щодо напрацювання та реалізації спільних проєктів;

– створення можливостей для вступу до університету іноземних громадян, зокрема шляхом гармонізації роботи відповідних його структурних підрозділів;

– розроблення інструментів стимулювання розвитку англомовних освітніх програм, спільних (подвійних) освітніх програм з університетами, що належать до ТОП-1000;

– щорічне збільшення серед здобувачів вищої освіти кількості іноземних студентів та осіб без громадянства, у тому числі громадян країн ОЕСР;

– залучення якомога більшої кількості іноземних викладачів до освітнього процесу в університеті для розроблення та реалізації спільних міжнародних освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема програм, подвійного дипломування;

– розробка англомовних програм (курсів) із метою залучення іноземних студентів до навчання в університеті за програмами міжнародної академічної мобільності;

– збільшення кількості учасників освітнього процесу, які беруть участь у програмах внутрішньої та міжнародної академічної мобільності в рамках спеціальностей університету та в програмі Erasmus+, укладання та реалізації відповідних угод і програм із партнерами (ЗВО України).

Ректорат, відділ міжнародних зв’язків, декани факультетів, директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм, науково-педагогічні працівники, студентське самоврядування.

Упродовж 2023-2024 н. р.

 1. Провести моніторинг стану розроблення, доповнення та оновлення навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів освітніх програм, їхнього електронного контенту на платформі MOODLE. Підключити додаткові модулі (інструменти) платформи MOODLE для якісної організації освітнього процесу в умовах дистанційного то очного навчання тощо.

Центр інформаційних технологій, навчальний відділ, навчально-методичний відділ, декани факультетів і директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм.

До 30 вересня 2023 р.

 1. Продовжити роботу з формування позитивного іміджу університету, факультетів і навчально-наукового інституту, спеціальностей, освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм.

Ректорат, пресцентр, центр інформаційних технологій, декани факультетів і директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм, студентський сенат.

Упродовж 2023-2024 н. р.

УХВАЛА

конференції трудового колективу університету з питання «Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за період з 01 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. про виконання умов контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., який укладено між Міністерством освіти і науки України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем, та цільових показників діяльності колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»

 

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора університету професора Копилова Сергія Анатолійовича та виступи працівників університету, конференція трудового колективу зазначає, що впродовж 2022 р. в умовах воєнного стану в Україні через військову агресію російської федерації колектив університету доклав максимум зусиль для наближення нашої спільної перемоги шляхом участі працівників і студентів закладу в захисті країни на фронтах, координації збору коштів ЗСУ, формування вантажів гуманітарної допомоги, надання внутрішньо переміщеним особам прихистку в гуртожитках університету з належним їх облаштуванням тощо, зумів здійснити значну роботу для реалізації визначених цільових показників діяльності (результативності, ефективності та якості) в контракті ректора, забезпечував належну якість освітньої діяльності та якість вищої освіти відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту університету (нова редакція), Стратегії розвитку університету на 2020-2023 роки та рекомендацій, отриманих під час успішних акредитаційних експертиз НАЗЯВО освітніх програм спеціальностей університету.

Робота над зміцненням демократичних цінностей, покращенням якості провадження інноваційної освітньої діяльності за різними ступенями вищої освіти, виконанням фундаментальних та прикладних наукових досліджень тощо, дала можливість спільно із зацікавленими роботодавцями здійснити підготовку конкурентоспроможних випускників спеціальностей для сучасного ринку праці, сприяти самореалізації особистості, забезпечувати сучасні потреби суспільства й держави у кваліфікованих фахівцях.

Колектив університету з відповідальністю труднощі упродовж 2022 р. та продовжує й надалі свою роботу з підготовки інтелектуальної еліти нашої країни.

Ректор у своїй діяльності повністю підтримує державну політику в галузі оборони і безпеки, мужню позицію Президента України, командування Збройних Сил України, всього українського народу та забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти і науки, зокрема: виконання вимог цільових показників діяльності колективу та контракту, функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, належний рівень якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, успішне проведення акредитацій освітніх програм спеціальностей університету, проведення сучасних наукових досліджень, реалізацію державницького підходу щодо національно-патріотичного виховання студентської молоді, міжнародної співпраці із зарубіжними закладами вищої освіти, науковими організаціями, установами та фондами в контексті інтернаціоналізації вищої освіти в Україні, збільшення кількості учасників міжнародної академічної мобільності, активізацію роботи з упровадження електронного документообігу, вдосконалення електронної системи управління навчанням тощо.

З огляду на вищезазначене, конференція трудового колективу університету ухвалює:

 1. Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Копилова Сергія Анатолійовича за період з 01 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. про виконання умов контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., який укладено між Міністерством освіти і науки України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем, схвалити.
 2. Вважати діяльність ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Копилова Сергія Анатолійовича за період з 01 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. такою, що засвідчує виконання вимог цільових показників контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., укладеного між ним та Міністерством освіти і науки України.
 3. Подати «Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за період 01 січня 2022 р. по 31 грудня 2022 р. про виконання умов контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., який укладено між Міністерством освіти і науки України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем» до Міністерства освіти і науки України та розмістити його на офіційному вебсайті університету в рубриці «Публічна інформація» розділу «Звіти ректора К-ПНУ».

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, відділ кадрів, центр інформаційних технологій.

До 31 січня 2023 р.

 1. Продовжити реалізацію Плану заходів щодо впровадження електронної системи управління навчанням (Learning Management System) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).

Ректорат, деканати, кафедри, структурні підрозділи університету.

Упродовж 2023 р.

 1. Розглядати на засіданнях вченої ради університету стан виконання вказаних у контрактах новопризначених проректорів і керівників структурних підрозділів маркери з виконання цільових показників діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).

Ректорат, відділ кадрів.

Постійно.

 1. Здійснювати контроль за повнотою та своєчасністю виконання цільових показників діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка під час засідань вченої ради університету, вчених рад факультетів, дорадчих органів університету.

Ректорат, керівники структурних підрозділів. Упродовж 2023 р.

УХВАЛА

конференції трудового колективу університету з питання «Підсумки роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2021-2022 навчальному році та завдання щодо вдосконалення його діяльності в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки»

 

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора Університету професора Сергія КОПИЛОВА та виступи працівників Університету, конференція трудового колективу зазначає, що впродовж 2021-2022 н. р. в умовах карантину через COVID-19 та воєнного стану через російську агресію колектив забезпечував належну якість освітньої діяльності та якість вищої освіти, реалізацію державної політики в галузі оборони і безпеки, докладає максимум зусиль для наближення нашої спільної перемоги шляхом координації зборів коштів ЗСУ, формування вантажів гуманітарної допомоги, надання внутрішньо переміщеним особам прихистку в гуртожитках Університету з належним їх облаштуванням тощо.

У цей тривожний час на науково-педагогічних та інших працівників, здобувачів вищої освіти Університету лягає місія збереження української освіти і науки, підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для відновлення країни, високотехнологічного та інноваційного її розвитку, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях, які будуть активними громадянами в демократичному суспільстві, поділятимуть людські цінності, матимуть критичне мислення.

Ректорат, науково-педагогічний і педагогічний колектив здійснювали пошук і впровадження нових підходів в організації роботи всіх структурних підрозділів для провадження ефективної наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльностей, міжнародної співпраці, вступної кампанії, розбудові системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти забезпечення, належної якості освітнього процесу та якості вищої освіти на першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівнях за ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» відповідно до вимог стандартів вищої освіти України, професійних стандартів, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (зі змінами) та інших нормативних документів у вищій освіті України, підготовки докторів наук. Пріоритетними напрямами в діяльності колективу була реалізація положень Статуту Університету (нова редакція), Стратегічного плану розвитку Університету на 2018-2022 роки, Стратегії розвитку Університету на 2020-2030 роки тощо. Для удосконалення системи управління Університетом, електронного управління навчання, удосконалення комплексної автоматизації управління закладом, спрощення його документообігу, усунення бар’єрів для вільної комунікації й передачі інформації у виші функціонували: система електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ), система електронного документообігу управлінської інформації Megapolis.DocNET, ЄДЕБО, автоматизована система керівництва освітнім процесом АСК «ВНЗ», інформаційні електронні ресурси бібліотеки Університету, використовувалися технології дистанційного навчання на платформах/сервісах MOODLE, Google Meet, Zoom, електронний розклад навчальних занять тощо.

Завданням колективу закладу в наступному навчальному році є продовження реалізації основних пріоритетних напрямів Стратегії розвитку Університету на 2020-2030 роки для забезпечення розвитку його автономії, оптимізації управлінських процесів, застосування сучасних методів організаційного, кадрового, фінансового, інноваційного та маркетингового менеджменту; широке залучення членів університетської спільноти до прийняття та впровадження управлінських рішень; виконання цільових показників діяльності колективу Університету; усебічного та системного формування позитивної репутації Університету тощо.

Конференція трудового колективу ухвалила:

 1. Розпочати у 2022-2023 н. р. освітній процес за очною (денною) формою здобуття вищої освіти у будівлях, приміщеннях Університету змішаному (очно-дистанційному) форматах за погодженням з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією, у разі наявності безпосередньої небезпеки (загрози обстрілів) – в дистанційному форматі. Забезпечити проведення в очному форматі форм освітнього процесу, видів навчальних занять або виконання окремих освітніх компонентів, що, за рішенням Університету або відповідно до законодавства, не можуть ефективно та якісно бути проведені в дистанційному форматі. Забезпечити проведення аудиторних занять для здобувачів вищої освіти денної форми у першій половині робочого дня та онлайн занять (консультацій) за тим же розкладом у другій половині робочого дня для здобувачів вищої освіти, які з об’єктивних причин не можуть відвідувати аудиторні заняття.

Ректорат, навчальний відділ, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники.

Упродовж дії воєнного стану.

 1. Забезпечити безумовне переривання освітнього процесу, що здійснюється в будівлях, приміщеннях Університету у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення та організовано переміститися до споруд цивільного захисту і перебувати в них до скасування сигналу. За можливості, повністю або частково продовжити освітній процес в укритті. Після скасування сигналу (відбою) повертатися до приміщень Університету для продовження виконання розкладу навчальних занять з урахуванням необхідного корегування.

Ректорат, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти.

Упродовж дії воєнного стану.

 1. Розробити Стратегію розвитку національно-патріотичного виховання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, студентське самоврядування.

До 30 жовтня 2022 р.

 1. Розробити для здобувачів вищої освіти Університету, які не проходять підготовку за програмою офіцерів запасу, вибіркові навчальні дисципліни, орієнтовані на підготовку громадян України до національного спротиву.

Науково-педагогічні працівники, завідувачі кафедр, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту.

Упродовж І семестру 2022-2023 н. р.

 1. Провести моніторинг стану розроблення, доповнення та оновлення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін навчальних планів, електронного контенту навчальних дисциплін на платформі MOODLE, зокрема, підготувати презентації за лекційними курсами; оновити тести для контролю, самоконтролю, ректорського контролю, сесійного контролю та атестації; силабуси; привести у відповідність до чинних вимог робочі програми навчальних дисциплін тощо.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, навчально-методичний відділ, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм.

До 30 вересня 2022 р.

 1. Забезпечити розробку та впровадження планів реалізації і належний науково-методичний супровід: Концепції внутрішнього забезпечення якості навчання і викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Стратегії інтернаціоналізації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (до 2025 року); Концепції навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка до 2030 року.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, відділ міжнародних зв’язків, відділ фандрайзингу, відділ наукової роботи, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1. Забезпечити виконання завдань «Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки)», розробити проєкти з реалізації завдань стратегічних напрямів, відповідні перспективні плани розвитку факультетів / навчально-наукового інституту та кафедр щодо реалізації ними завдань Стратегії, здійснити аналіз і обговорення на засіданнях вченої ради Університету, вчених рад факультетів / навчально-наукового інституту, засіданнях кафедр стану виконання цих завдань, показників діяльності структурних підрозділів Університету.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр.

Упродовж 2022-2027 рр.

 1. Розробити Стратегію формування контингенту здобувачів вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2022-2027 рр.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм.

До 30 жовтня 2022 р.

 1. Розробити Положення про куратора академічної групи студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, навчальний відділ, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, студентське самоврядування.

До 30 вересня 2022 р.

 1. Забезпечити проведення моніторингу реалізації Кодексу академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція) на різних рівнях – від академічної групи, кафедри, факультету, навчально-наукового інституту до вченої ради Університету.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1. Для подальшого підвищення рівня та ефективності роботи структурних підрозділів Університету розробити й затвердити індикатори якості та результативності – цільові показники, їх діяльності.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти.

До 30 грудня 2022 р.

 1. Внести зміни до Положення про зв’язки з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню випускників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з урахуванням розробленої МОН України методики проведення моніторингу зайнятості випускників закладів вищої та фахової передвищої освіти і визначення показника їх працевлаштування; забезпечити систематичний збір й аналіз інформації щодо працевлаштування і кар’єрного зростання випускників, здійснювати з урахуванням цієї інформації оптимізацію переліку та змісту освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей Університету у відповідності до вимог ринку праці; створити системний моніторинг кар’єрного шляху та траєкторії працевлаштування випускників Університету.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1. Розробити Порядок роботи в системі електронного документообігу Megapolis.DocNET відповідальних працівників структурних підрозділів Університету з правами доступу «Користувач».

Центр документації, центр інформаційних технологій.

До 01 вересня 2022 р.

 1. Розробити цільову Комплексну програму «Енергоефективний К-ПНУ» та завдання щодо раціонального використання енергетичних ресурсів. Забезпечити підготовку Університету до осінньо-зимового періоду та опалювального сезону з урахуванням залучення альтернативних джерел енергії та гнучкого графіку освітнього процесу, адаптованого з метою економного використання енергоресурсів.

Ректорат, бухгалтерія, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту.

Упродовж І семестру 2022-2023 н. р.

 1. Проводити роботу з формування позитивного іміджу Університету, факультетів / навчально-наукового інституту, спеціальностей, освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, пресцентр, центр інформаційних технологій, деканати, директорат, кафедри.

Упродовж навчального року.

 1. Здійснити самоаналіз і моніторинг готовності факультетів / навчально-наукового інституту та кафедр до акредитації освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм у 2022-2023 н. р., результати якого розглянути на засіданнях вчених рад і вченій раді Університету.

Декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти.

Упродовж І семестру 2022-2023 н. р.

 1. Розробити та реалізувати План внутрішньої акредитації освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей Університету в 2022-2023 н.р.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм

До 30 вересня 2022 р.

Упродовж І-ІІ семестрів 2022-2023 н. р.

 1. Сприяти розвитку в здобувачів вищої освіти дослідницьких, підприємницьких компетентностей, стимулювати долучення до грантової та проєктної діяльності кафедр через адекватні форми співпраці з науково-педагогічними працівниками, розробку стартап-проєктів у рамках розвитку підприємницького потенціалу Університету.

Ректорат, науковий відділ, Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, відділ фандрайзингу, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1. Сприяти збільшення обсягів фінансування наукової та науково-дослідної роботи шляхом участі у проєктах Національного фонду досліджень, проєктах за міждержавними угодами, проєктах за програмою Європейського Союзу «Горизонт-Європа», програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки». Забезпечити стале зростання наукометричних показників Університету, кількості  проєктних пропозицій, що подаються на міжнародні конкурси  та кількості видань Університету, включених до провідних міжнародних наукометричних баз даних. Поглибити співпрацю з науковими установами та органами державної влади України щодо процедур організації проведення науково-дослідних робіт за господарською тематикою.

Ректорат, науковий відділ, Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, відділ фандрайзингу, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, наукові працівники, науково-педагогічні працівники.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1. Надавати пріоритет в опублікуванні своїх наукових праць в наукових виданнях чи матеріалах конференцій, що індексуються наукометричними базами Scopus / Web of Science, переважно квартелів Q1 та Q2; всіляко розширювати власні наукові контакти із закордонними колегами щодо проведення спільних наукових досліджень та опублікування їх результатів у міжнародних наукових виданнях, що індексуються в провідних світових наукометричних базах.

Наукові працівники, науково-педагогічні працівники.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1. Збільшити кількість здобувачів вищої освіти, які беруть участь у програмах внутрішньої та міжнародної академічної мобільності в рамках спеціальностей Університету та в програмі Erasmus+, укладання та реалізації відповідних угод і програм із партнерами – ЗВО України.

Гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм, завідувачі випускових кафедр, декани, відділ міжнародних зв’язків.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1.  Продовжити розробку англомовних освітніх (освітньо-професійних) програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти для ефективної інтеграції з міжнародними партнерами-ЗВО та залучати іноземних здобувачів вищої освіти на навчання.

Гаранти освітніх (освітньо-професійних) програм, завідувачі випускових кафедр, декани, навчально-методичний відділ, відділ міжнародних зв’язків.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1. Залучати органи студентського самоврядування щодо удосконалення освітнього процесу, організації та проведення опитувань на основі Положення про організацію опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, органи студентського самоврядування.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1. Продовжити роботу із залучення на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства.

Відділ міжнародних зв’язків, навчально-методичний відділ.

Упродовж навчального року.

Ухвала

конференції трудового колективу університету з питання «Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за період з 01 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. про виконання умов контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., який укладено між Міністерством освіти і науки України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем»

 

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора університету професора Копилова Сергія Анатолійовича та виступи працівників університету, конференція трудового колективу зазначає, що впродовж 2021 р. колектив закладу здійснив значну роботу для реалізації визначених цільових показників діяльності (результативності, ефективності та якості) в контракті ректора, забезпечував належну якість освітньої діяльності та якість вищої освіти відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту університету (нова редакція), Стратегії розвитку університету на 2020-2023 роки. Це сприяло зміцненню демократичних цінностей, формуванню наукових традицій суспільства, забезпечило підготовку конкурентоспроможних випускників спеціальностей для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці й держави у кваліфікованих фахівцях.

Упродовж 2021 р. університет ефективно функціонував в умовах карантину, зумовленого пандемією COVID-19, та запровадив необхідні організаційно-управлінські та профілактичні заходи із запобігання поширенню хвороби серед учасників освітнього процесу, інших працівників і вдосконалення організації освітнього процесу.

Ректор у своїй діяльності забезпечував реалізацію державної політики в галузі освіти і науки, зокрема: функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, належний рівень якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, проведення сучасних наукових досліджень, реалізацію державницького підходу щодо національно-патріотичного виховання студентської молоді, міжнародної співпраці із зарубіжними закладами вищої освіти, науковими організаціями, установами та фондами в контексті інтернаціоналізації вищої освіти в Україні тощо.

З погляду на вищезазначене, конференція трудового колективу університету ухвалює:

 

 1. Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Копилова Сергія Анатолійовича за період з 01 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. про виконання умов контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., який укладено між Міністерством освіти і науки України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем, схвалити.
 2. Вважати діяльність ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Копилова Сергія Анатолійовича за період з 01 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. такою, що засвідчує виконання вимог цільових показників контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., укладеного між ним та Міністерством освіти і науки України.
 3. Подати «Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за період 01 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. про виконання умов контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., який укладено між Міністерством освіти і науки України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем» до Міністерства освіти і науки України та розмістити його на офіційному вебсайті університету в рубриці «Публічна інформація» розділу «Звіти ректора К-ПНУ».

Відділ кадрів, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, центр інформаційних технологій.

До 31 січня 2022 р.

 1. Продовжити реалізацію Плану заходів щодо впровадження електронної системи управління навчанням (Learning Management System) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Ректорат, деканати, кафедри, структурні підрозділи університету.

Упродовж 2022 р.

 1. Вказувати в контрактах новопризначених проректорів і керівників структурних підрозділів маркери з виконання цільових показників діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).

Ректорат, відділ кадрів.

Постійно.

 1. Здійснювати контроль за повнотою та своєчасністю виконання цільових показників діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка під час засідань вченої ради університету, вчених рад факультетів, дорадчих органів університету.

Ректорат, керівники структурних підрозділів.

Упродовж 2022 р.

 1. Порушити клопотання перед Кам’янець-Подільською міською радою про оголошення 2022 року роком Івана Огієнка з нагоди 140-річчя від дня народження фундатора та першого ректора Кам’янець-Подільського Українського державного університету, правонаступником якого є Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Ректорат.

Упродовж 2022 р.

Ухвала конференції трудового колективу університету та вченої ради з питання «Підсумки роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2020-2021 навчальному році та завдання щодо вдосконалення його діяльності в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки»

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора університету професора Копилова С.А. та виступи працівників університету, конференція трудового колективу зазначає, що впродовж 2020-2021 н. р. колектив виконав значну роботу із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти відповідно до законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» та Статуту університету (нова редакція), що є значним внеском у зміцнення української державності, демократичних цінностей, формування і забезпечення наукових традицій нашого суспільства.

Упродовж 2020-2021 н. р. університет функціонував в умовах продовження пандемії COVID-19, запровадження в країні «адаптивного карантину» й «жорсткого карантину». Це зумовило вживання організаційно-управлінських заходів запобігання поширенню хвороби серед учасників освітнього процесу, інших працівників. Ухвалення управлінських рішень щодо організації освітнього процесу в таких умовах базувалося на законодавстві України, яке дозволяло використання технологій дистанційного навчання за будь-якої форми здобуття вищої освіти, що дало можливість реалізовувати в університеті модель змішаного навчання з використання дистанційних технологій під час виконання навчальних планів підготовки фахівців освітніх програм спеціальностей університету та здійснити випуск здобувачів вищої освіти вишу.

Організація і проведення навчальних занять в університеті відбувалося з використанням технологій дистанційного навчання на платформах/сервісах MOODLE, Google Meet, Zoom відповідно до розкладу навчальних занять. Для покращення якості інформатизації освітнього процесу використовувався електронний розклад занять для навчальних груп студентів та науково-педагогічних працівників на офіційному вебсайті університету.

Якість освітнього процесу та якість вищої освіти в університеті забезпечувало 413 науково-педагогічних працівників (379 штатних та 34 сумісники), з них: 53 доктори наук, професори; 287 кандидатів наук, доцентів; 73 без наукових ступенів і вчених звань. Проведено роботу з оптимізації роботи структурних підрозділів університету.

Університет покращив свої позиції в окремих національних та міжнародних рейтингах досягнень закладів вищої освіти. Університет зареєстровано у Всесвітньому рейтингу університетів 2022 р. Times Higher Education World University Rankings 2020 та отримано запрошення взяти участь у рейтингу впливу 2022 THE Impact Rankings, який розроблено на основі Цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Створений пресцентр координував проведення кампанії з популяризації університету в мас-медіа та на сторінках вишу в соціальних мережах (Facebook, Instagram).

Завданням Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на найближчі роки залишається входження до європейського освітнього та наукового простору, що визначено Стратегією розвитку університету на 2020-2030 роки, Стратегічним планом розвитку університету на 2018-2022 роки. Для їх реалізації було розроблено та затверджено проєкти із реалізації у 2020-2025 роках напрямів Стратегії розвитку університету та планів заходів із реалізації у 2020-2021 роках цих проєктів, серед яких: удосконалення системи управління університетом, що забезпечить його автономію, оптимізацію управлінських процесів, застосування сучасних методів організаційного, кадрового, фінансового, інноваційного та маркетингового менеджменту; широке залучення членів університетської спільноти до прийняття та впровадження управлінських рішень; створення єдиного інформаційного середовища; усебічного та системного формування позитивної репутації університету. Керівники стратегічних напрямів Стратегії організували розроблення проєктів та планів заходів із їх реалізації у 2020-2021 роках для факультетів і кафедр тощо.

Конференція трудового колективу ухвалила:

 1. Розробити проєкт «Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка – цифровий університет» із зазначенням змісту конкретних заходів для його виконання (термінів, виконавців, відповідальних за здійснення контролю за виконанням заходів), що забезпечить розробку і впровадження університетської платформи дистанційної освіти (електронний кабінет викладача, електронний кабінет студента, цифрова бібліотека, модуль онлайн-презентацій, відеокурси, тестування, інтерактивний розклад, електронний журнал тощо).

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, центр інформаційних технологій.

Упродовж навчального року.

 1. Завершити розробку та затвердити проєкти університету, перспективні плани факультетів і кафедр щодо реалізації у 2021-2025 роках Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки.

Керівники структурних підрозділів університету.

Упродовж навчального року.

 1. Для переходу на систему електронного документообігу управлінської інформації в електронній формі та її інтеграції із системою електронної взаємодії органів виконавчої влади й підтримкою нормативно-правових актів закупити та впровадити в університеті систему «MEGAPOLIS.Doc.Net».

Ректорат, бухгалтерія, центр інформаційних технологій, загальний відділ.

До 31 грудня 2021 р.

 1. Забезпечити реалізацію заходів Програми вдосконалення викладання у вищій освіті України (Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme), зокрема створити в структурі навчально-методичного центру забезпечення якості освіти університету Центр цифрової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Ohiienko Digitalisation Education Hub» (Ohiienko-DEH).

Ректорат, відділ міжнародних зв’язків, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти.

Упродовж І семестру 2021-2022 н. р.

 1. Системно проводити роботу з формування позитивного іміджу університету, факультетів, спеціальностей, освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, пресцентр, центр інформаційних технологій, деканати, кафедри.

Упродовж навчального року.

 1. Підвищити якість підготовки випускників першого (бакалаврського) рівня до єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр». Завершити розробку нової редакції Концепції вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів університету, яка передбачала б опанування компетентностями професійної комунікації іноземними мовами; викладання іноземною мовою (зазвичай, англійською) окремих нормативних освітніх компонентів, Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Кафедра іноземних мов, Лінгвістичний центр університету, деканати факультетів.

Деканат факультету іноземної філології, відділ міжнародних зв’язків.

Упродовж навчального року. До 01 грудня 2021 р.

 1. Продовжити реалізацію заходів, спрямованих на працевлаштування студентів і випускників (надання консультацій; проведення семінарів, тренінгів щодо формування у студентів практичних навичок працевлаштування; складанні резюме; формування психологічної готовності до активного самостійного пошуку роботи тощо). Створити базу даних випускників на факультетах університету. Активізувати співпрацю з роботодавцями щодо оновлення та адаптації до сучасних вимог переліку освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей, навчальних планів, змісту робочих навчальних програм, оцінювання навчальних досягнень студентів, викладання навчальних дисциплін, керівництва (співкерівництва) практиками, курсовими, дипломними роботами тощо.

Відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, навчально-методичний відділ, декани, гаранти освітніх програм, завідувачі кафедр, відділ міжнародних зв’язків, соціально-психологічна служба університету.

Упродовж навчального року.

 1. Розробити Концепцію та Програму оновлення системи наукової діяльності університету, узгодити її з сучасними вимогами щодо підвищення рівня практикоорієнтованості, можливостей комерціалізації, а також орієнтуючись на прийняту формульну модель фінансування ЗВО України.

Ректорат, науковий відділ, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Провести аудит потенційних можливостей наукової діяльності кафедр університету та розробити спільну програму надання наукових послуг у межах регіону, держави (створення наукових проєктів, проведення семінарів, організація дискусійних, консультативних платформ на актуальні проблеми інноваційного розвитку відповідних до визначеного наукового напряму галузей, сфер діяльності).

Ректорат, науковий відділ, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Активізувати наукову діяльність здобувачів вищої освіти, сприяти розвитку їх дослідницьких, підприємницьких компетентностей, стимулювати долучення до грантової та проєктної діяльності кафедр через адекватні форми співпраці з викладачами, розробку стартап-проєктів у рамках розвитку підприємницького потенціалу університету.

Ректорат, науковий відділ, Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, відділ фандрайзингу, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Оновити відеоматеріали про університет, факультети, кафедри і поширювати їх через соціальні мережі, активно популяризувати їх в Інтернеті з використанням професійних підходів до створення й підтримки відповідних вебсайтів університету та структурних підрозділів. Оновити рекламну продукцію (буклети, календарі, флаєри та ін.).

Відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету, пресцентр університету, центр інформаційних технологій, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Активізувати роботу з розвитку та відкриття спеціалізованих вчених рад із правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, забезпечення організаційної та матеріально-технічної підтримки їхньої діяльності.

Ректорат, науковий відділ, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Удосконалити систему підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету через: практикування з відривом від освітнього процесу, в тому числі за рахунок коштів університету, в провідних установах, закладах вищої освіти України та за кордоном; розроблення та впровадження системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з питань дистанційної форми навчання; збільшення обсягів підготовки на комерційній основі фахівців та підвищення кваліфікації працівників з більшості спеціальностей університету; розробку кафедрами нових коротко-, середньо- та довготермінових програм підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Ректорат, відділ аспірантури і докторантури, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, центр інформаційних технологій, декани, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Створення ефективної системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету та розробка відповідного Положення з урахуванням Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників (затверджено наказом МОН України від 04.12.2020 р. № 1504).

Ректорат, відділ аспірантури і докторантури.

Упродовж навчального року.

 1. Вчасно оприлюднювати на офіційному вебсайті університету нові освітні (освітньо-професійні/освітньо-наукові) програми, набір на які вперше оголошено, та нові редакції чинних освітніх програм. Забезпечити контроль за якістю освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм і навчальних планів, своєчасністю їх періодичного перегляду, оприлюднення для громадського обговорення проєктів освітніх програм та змін до них, затвердження і впровадження в освітній процес.

Гаранти освітніх програм, завідувачі випускових кафедр, декани. Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, навчально-методичний відділ.

Згідно з визначеними термінами нормативних документів.

 1. Активізувати участь студентів у програмах внутрішньої академічної мобільності в рамках спеціальностей університету та в програмі Erasmus+ й отриманням можливості подавати заявку на участь у програмах внутрішньої академічної мобільності, укладання та реалізації відповідних угод і програм із партнерами–закладами вищої освіти України.

Гаранти освітніх програм, завідувачі випускових кафедр, декани, відділ міжнародних зв’язків.

Упродовж навчального року.

 1. Започаткувати розробку англомовних освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти для ефективної інтеграції з міжнародними закладами вищої освіти–партнерами та залучати іноземних студентів на навчання.

Гаранти освітніх програм, завідувачі випускових кафедр, декани, навчально-методичний відділ, відділ міжнародних зв’язків.

Упродовж навчального року.

 1. Активізувати зв’язки з іноземними закладами вищої освіти й сприяти участі студентів, аспірантів, докторантів і науково-педагогічних працівників університету в міжнародних програмах академічних обмінів.

Відділ міжнародних зв’язків, відділ наукової роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Повсякчас.

 1. Організувати проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності та правил поведінки в період адаптивного карантину в університеті серед здобувачів вищої освіти. Забезпечити дотримання вимог Міністерства охорони здоров’я України при виконанні переліку протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19).

Ректорат, відділ охорони праці і техніки безпеки, навчальний відділ, декани.

До 20.09.2021 р., повсякчас.

 1. Залучати органи студентського самоврядування щодо удосконалення освітнього процесу, організації та проведення опитувань на основі Положення про організацію опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів, органи студентського самоврядування.

Упродовж навчального року.

 1. Для підвищення рівня академічної доброчесності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників в університеті урізноманітнити перелік заходів з популяризації академічної доброчесності в закладі.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, навчальний відділ, комісія з питань академічної доброчесності університету.

Повсякчас.

 1. Посилити зв’язки з роботодавцями з метою створення науково-виробничих баз для актуалізації та впровадження результатів дослідження, запровадження елементів/умов для реалізації моделі дуальної освіти. Залучати роботодавців до складу екзаменаційних комісій в університеті.

Проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи, відділ наукової роботи, завідувачі кафедр.

Повсякчас.

 1. Продовжити роботу із залучення на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства.

Відділ міжнародних зв’язків, навчально-методичний відділ.

Упродовж навчального року.

УХВАЛА

конференції трудового колективу університету з питання «Підсумки роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2021-2022 навчальному році та завдання щодо вдосконалення його діяльності в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки»

 

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора Університету професора Сергія КОПИЛОВА та виступи працівників Університету, конференція трудового колективу зазначає, що впродовж 2021-2022 н. р. в умовах карантину через COVID-19 та воєнного стану через російську агресію колектив забезпечував належну якість освітньої діяльності та якість вищої освіти, реалізацію державної політики в галузі оборони і безпеки, докладає максимум зусиль для наближення нашої спільної перемоги шляхом координації зборів коштів ЗСУ, формування вантажів гуманітарної допомоги, надання внутрішньо переміщеним особам прихистку в гуртожитках Університету з належним їх облаштуванням тощо.

У цей тривожний час на науково-педагогічних та інших працівників, здобувачів вищої освіти Університету лягає місія збереження української освіти і науки, підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для відновлення країни, високотехнологічного та інноваційного її розвитку, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях, які будуть активними громадянами в демократичному суспільстві, поділятимуть людські цінності, матимуть критичне мислення.

Ректорат, науково-педагогічний і педагогічний колектив здійснювали пошук і впровадження нових підходів в організації роботи всіх структурних підрозділів для провадження ефективної наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльностей, міжнародної співпраці, вступної кампанії, розбудові системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти забезпечення, належної якості освітнього процесу та якості вищої освіти на першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівнях за ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» відповідно до вимог стандартів вищої освіти України, професійних стандартів, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (зі змінами) та інших нормативних документів у вищій освіті України, підготовки докторів наук. Пріоритетними напрямами в діяльності колективу була реалізація положень Статуту Університету (нова редакція), Стратегічного плану розвитку Університету на 2018-2022 роки, Стратегії розвитку Університету на 2020-2030 роки тощо. Для удосконалення системи управління Університетом, електронного управління навчання, удосконалення комплексної автоматизації управління закладом, спрощення його документообігу, усунення бар’єрів для вільної комунікації й передачі інформації у виші функціонували: система електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ), система електронного документообігу управлінської інформації Megapolis.DocNET, ЄДЕБО, автоматизована система керівництва освітнім процесом АСК «ВНЗ», інформаційні електронні ресурси бібліотеки Університету, використовувалися технології дистанційного навчання на платформах/сервісах MOODLE, Google Meet, Zoom, електронний розклад навчальних занять тощо.

Завданням колективу закладу в наступному навчальному році є продовження реалізації основних пріоритетних напрямів Стратегії розвитку Університету на 2020-2030 роки для забезпечення розвитку його автономії, оптимізації управлінських процесів, застосування сучасних методів організаційного, кадрового, фінансового, інноваційного та маркетингового менеджменту; широке залучення членів університетської спільноти до прийняття та впровадження управлінських рішень; виконання цільових показників діяльності колективу Університету; усебічного та системного формування позитивної репутації Університету тощо.

Конференція трудового колективу ухвалила:

 1. Розпочати у 2022-2023 н. р. освітній процес за очною (денною) формою здобуття вищої освіти у будівлях, приміщеннях Університету змішаному (очно-дистанційному) форматах за погодженням з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією, у разі наявності безпосередньої небезпеки (загрози обстрілів) – в дистанційному форматі. Забезпечити проведення в очному форматі форм освітнього процесу, видів навчальних занять або виконання окремих освітніх компонентів, що, за рішенням Університету або відповідно до законодавства, не можуть ефективно та якісно бути проведені в дистанційному форматі. Забезпечити проведення аудиторних занять для здобувачів вищої освіти денної форми у першій половині робочого дня та онлайн занять (консультацій) за тим же розкладом у другій половині робочого дня для здобувачів вищої освіти, які з об’єктивних причин не можуть відвідувати аудиторні заняття.

Ректорат, навчальний відділ, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники.

Упродовж дії воєнного стану.

 1. Забезпечити безумовне переривання освітнього процесу, що здійснюється в будівлях, приміщеннях Університету у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення та організовано переміститися до споруд цивільного захисту і перебувати в них до скасування сигналу. За можливості, повністю або частково продовжити освітній процес в укритті. Після скасування сигналу (відбою) повертатися до приміщень Університету для продовження виконання розкладу навчальних занять з урахуванням необхідного корегування.

Ректорат, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти.

Упродовж дії воєнного стану.

 1. Розробити Стратегію розвитку національно-патріотичного виховання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, студентське самоврядування.

До 30 жовтня 2022 р.

 1. Розробити для здобувачів вищої освіти Університету, які не проходять підготовку за програмою офіцерів запасу, вибіркові навчальні дисципліни, орієнтовані на підготовку громадян України до національного спротиву.

Науково-педагогічні працівники, завідувачі кафедр, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту.

Упродовж І семестру 2022-2023 н. р.

 1. Провести моніторинг стану розроблення, доповнення та оновлення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін навчальних планів, електронного контенту навчальних дисциплін на платформі MOODLE, зокрема, підготувати презентації за лекційними курсами; оновити тести для контролю, самоконтролю, ректорського контролю, сесійного контролю та атестації; силабуси; привести у відповідність до чинних вимог робочі програми навчальних дисциплін тощо.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, навчально-методичний відділ, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм.

До 30 вересня 2022 р.

 1. Забезпечити розробку та впровадження планів реалізації і належний науково-методичний супровід: Концепції внутрішнього забезпечення якості навчання і викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Стратегії інтернаціоналізації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (до 2025 року); Концепції навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка до 2030 року.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, відділ міжнародних зв’язків, відділ фандрайзингу, відділ наукової роботи, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1. Забезпечити виконання завдань «Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки)», розробити проєкти з реалізації завдань стратегічних напрямів, відповідні перспективні плани розвитку факультетів / навчально-наукового інституту та кафедр щодо реалізації ними завдань Стратегії, здійснити аналіз і обговорення на засіданнях вченої ради Університету, вчених рад факультетів / навчально-наукового інституту, засіданнях кафедр стану виконання цих завдань, показників діяльності структурних підрозділів Університету.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр.

Упродовж 2022-2027 рр.

 1. Розробити Стратегію формування контингенту здобувачів вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2022-2027 рр.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм.

До 30 жовтня 2022 р.

 1. Розробити Положення про куратора академічної групи студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, навчальний відділ, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, студентське самоврядування.

До 30 вересня 2022 р.

 1. Забезпечити проведення моніторингу реалізації Кодексу академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція) на різних рівнях – від академічної групи, кафедри, факультету, навчально-наукового інституту до вченої ради Університету.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1. Для подальшого підвищення рівня та ефективності роботи структурних підрозділів Університету розробити й затвердити індикатори якості та результативності – цільові показники, їх діяльності.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти.

До 30 грудня 2022 р.

 1. Внести зміни до Положення про зв’язки з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню випускників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з урахуванням розробленої МОН України методики проведення моніторингу зайнятості випускників закладів вищої та фахової передвищої освіти і визначення показника їх працевлаштування; забезпечити систематичний збір й аналіз інформації щодо працевлаштування і кар’єрного зростання випускників, здійснювати з урахуванням цієї інформації оптимізацію переліку та змісту освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей Університету у відповідності до вимог ринку праці; створити системний моніторинг кар’єрного шляху та траєкторії працевлаштування випускників Університету.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1. Розробити Порядок роботи в системі електронного документообігу Megapolis.DocNET відповідальних працівників структурних підрозділів Університету з правами доступу «Користувач».

Центр документації, центр інформаційних технологій.

До 01 вересня 2022 р.

 1. Розробити цільову Комплексну програму «Енергоефективний К-ПНУ» та завдання щодо раціонального використання енергетичних ресурсів. Забезпечити підготовку Університету до осінньо-зимового періоду та опалювального сезону з урахуванням залучення альтернативних джерел енергії та гнучкого графіку освітнього процесу, адаптованого з метою економного використання енергоресурсів.

Ректорат, бухгалтерія, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту.

Упродовж І семестру 2022-2023 н. р.

 1. Проводити роботу з формування позитивного іміджу Університету, факультетів / навчально-наукового інституту, спеціальностей, освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, пресцентр, центр інформаційних технологій, деканати, директорат, кафедри.

Упродовж навчального року.

 1. Здійснити самоаналіз і моніторинг готовності факультетів / навчально-наукового інституту та кафедр до акредитації освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм у 2022-2023 н. р., результати якого розглянути на засіданнях вчених рад і вченій раді Університету.

Декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти.

Упродовж І семестру 2022-2023 н. р.

 1. Розробити та реалізувати План внутрішньої акредитації освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей Університету в 2022-2023 н.р.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм

До 30 вересня 2022 р.

Упродовж І-ІІ семестрів 2022-2023 н. р.

 1. Сприяти розвитку в здобувачів вищої освіти дослідницьких, підприємницьких компетентностей, стимулювати долучення до грантової та проєктної діяльності кафедр через адекватні форми співпраці з науково-педагогічними працівниками, розробку стартап-проєктів у рамках розвитку підприємницького потенціалу Університету.

Ректорат, науковий відділ, Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, відділ фандрайзингу, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1. Сприяти збільшення обсягів фінансування наукової та науково-дослідної роботи шляхом участі у проєктах Національного фонду досліджень, проєктах за міждержавними угодами, проєктах за програмою Європейського Союзу «Горизонт-Європа», програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки». Забезпечити стале зростання наукометричних показників Університету, кількості  проєктних пропозицій, що подаються на міжнародні конкурси  та кількості видань Університету, включених до провідних міжнародних наукометричних баз даних. Поглибити співпрацю з науковими установами та органами державної влади України щодо процедур організації проведення науково-дослідних робіт за господарською тематикою.

Ректорат, науковий відділ, Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, відділ фандрайзингу, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедр, наукові працівники, науково-педагогічні працівники.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1. Надавати пріоритет в опублікуванні своїх наукових праць в наукових виданнях чи матеріалах конференцій, що індексуються наукометричними базами Scopus / Web of Science, переважно квартелів Q1 та Q2; всіляко розширювати власні наукові контакти із закордонними колегами щодо проведення спільних наукових досліджень та опублікування їх результатів у міжнародних наукових виданнях, що індексуються в провідних світових наукометричних базах.

Наукові працівники, науково-педагогічні працівники.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1. Збільшити кількість здобувачів вищої освіти, які беруть участь у програмах внутрішньої та міжнародної академічної мобільності в рамках спеціальностей Університету та в програмі Erasmus+, укладання та реалізації відповідних угод і програм із партнерами – ЗВО України.

Гаранти освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм, завідувачі випускових кафедр, декани, відділ міжнародних зв’язків.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1.  Продовжити розробку англомовних освітніх (освітньо-професійних) програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти для ефективної інтеграції з міжнародними партнерами-ЗВО та залучати іноземних здобувачів вищої освіти на навчання.

Гаранти освітніх (освітньо-професійних) програм, завідувачі випускових кафедр, декани, навчально-методичний відділ, відділ міжнародних зв’язків.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1. Залучати органи студентського самоврядування щодо удосконалення освітнього процесу, організації та проведення опитувань на основі Положення про організацію опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів / директор навчально-наукового інституту, органи студентського самоврядування.

Упродовж 2022-2023 н. р.

 1. Продовжити роботу із залучення на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства.

Відділ міжнародних зв’язків, навчально-методичний відділ.

Упродовж навчального року.

Ухвала

конференції трудового колективу університету з питання «Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за період з 01 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. про виконання умов контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., який укладено між Міністерством освіти і науки України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем»

 

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора університету професора Копилова Сергія Анатолійовича та виступи працівників університету, конференція трудового колективу зазначає, що впродовж 2021 р. колектив закладу здійснив значну роботу для реалізації визначених цільових показників діяльності (результативності, ефективності та якості) в контракті ректора, забезпечував належну якість освітньої діяльності та якість вищої освіти відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту університету (нова редакція), Стратегії розвитку університету на 2020-2023 роки. Це сприяло зміцненню демократичних цінностей, формуванню наукових традицій суспільства, забезпечило підготовку конкурентоспроможних випускників спеціальностей для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці й держави у кваліфікованих фахівцях.

Упродовж 2021 р. університет ефективно функціонував в умовах карантину, зумовленого пандемією COVID-19, та запровадив необхідні організаційно-управлінські та профілактичні заходи із запобігання поширенню хвороби серед учасників освітнього процесу, інших працівників і вдосконалення організації освітнього процесу.

Ректор у своїй діяльності забезпечував реалізацію державної політики в галузі освіти і науки, зокрема: функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, належний рівень якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, проведення сучасних наукових досліджень, реалізацію державницького підходу щодо національно-патріотичного виховання студентської молоді, міжнародної співпраці із зарубіжними закладами вищої освіти, науковими організаціями, установами та фондами в контексті інтернаціоналізації вищої освіти в Україні тощо.

З погляду на вищезазначене, конференція трудового колективу університету ухвалює:

 

 1. Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Копилова Сергія Анатолійовича за період з 01 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. про виконання умов контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., який укладено між Міністерством освіти і науки України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем, схвалити.
 2. Вважати діяльність ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Копилова Сергія Анатолійовича за період з 01 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. такою, що засвідчує виконання вимог цільових показників контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., укладеного між ним та Міністерством освіти і науки України.
 3. Подати «Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за період 01 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. про виконання умов контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., який укладено між Міністерством освіти і науки України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем» до Міністерства освіти і науки України та розмістити його на офіційному вебсайті університету в рубриці «Публічна інформація» розділу «Звіти ректора К-ПНУ».

Відділ кадрів, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, центр інформаційних технологій.

До 31 січня 2022 р.

 1. Продовжити реалізацію Плану заходів щодо впровадження електронної системи управління навчанням (Learning Management System) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Ректорат, деканати, кафедри, структурні підрозділи університету.

Упродовж 2022 р.

 1. Вказувати в контрактах новопризначених проректорів і керівників структурних підрозділів маркери з виконання цільових показників діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).

Ректорат, відділ кадрів.

Постійно.

 1. Здійснювати контроль за повнотою та своєчасністю виконання цільових показників діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка під час засідань вченої ради університету, вчених рад факультетів, дорадчих органів університету.

Ректорат, керівники структурних підрозділів.

Упродовж 2022 р.

 1. Порушити клопотання перед Кам’янець-Подільською міською радою про оголошення 2022 року роком Івана Огієнка з нагоди 140-річчя від дня народження фундатора та першого ректора Кам’янець-Подільського Українського державного університету, правонаступником якого є Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Ректорат.

Упродовж 2022 р.

Ухвала конференції трудового колективу університету та вченої ради з питання «Підсумки роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2020-2021 навчальному році та завдання щодо вдосконалення його діяльності в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки»

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора університету професора Копилова С.А. та виступи працівників університету, конференція трудового колективу зазначає, що впродовж 2020-2021 н. р. колектив виконав значну роботу із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти відповідно до законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» та Статуту університету (нова редакція), що є значним внеском у зміцнення української державності, демократичних цінностей, формування і забезпечення наукових традицій нашого суспільства.

Упродовж 2020-2021 н. р. університет функціонував в умовах продовження пандемії COVID-19, запровадження в країні «адаптивного карантину» й «жорсткого карантину». Це зумовило вживання організаційно-управлінських заходів запобігання поширенню хвороби серед учасників освітнього процесу, інших працівників. Ухвалення управлінських рішень щодо організації освітнього процесу в таких умовах базувалося на законодавстві України, яке дозволяло використання технологій дистанційного навчання за будь-якої форми здобуття вищої освіти, що дало можливість реалізовувати в університеті модель змішаного навчання з використання дистанційних технологій під час виконання навчальних планів підготовки фахівців освітніх програм спеціальностей університету та здійснити випуск здобувачів вищої освіти вишу.

Організація і проведення навчальних занять в університеті відбувалося з використанням технологій дистанційного навчання на платформах/сервісах MOODLE, Google Meet, Zoom відповідно до розкладу навчальних занять. Для покращення якості інформатизації освітнього процесу використовувався електронний розклад занять для навчальних груп студентів та науково-педагогічних працівників на офіційному вебсайті університету.

Якість освітнього процесу та якість вищої освіти в університеті забезпечувало 413 науково-педагогічних працівників (379 штатних та 34 сумісники), з них: 53 доктори наук, професори; 287 кандидатів наук, доцентів; 73 без наукових ступенів і вчених звань. Проведено роботу з оптимізації роботи структурних підрозділів університету.

Університет покращив свої позиції в окремих національних та міжнародних рейтингах досягнень закладів вищої освіти. Університет зареєстровано у Всесвітньому рейтингу університетів 2022 р. Times Higher Education World University Rankings 2020 та отримано запрошення взяти участь у рейтингу впливу 2022 THE Impact Rankings, який розроблено на основі Цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Створений пресцентр координував проведення кампанії з популяризації університету в мас-медіа та на сторінках вишу в соціальних мережах (Facebook, Instagram).

Завданням Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на найближчі роки залишається входження до європейського освітнього та наукового простору, що визначено Стратегією розвитку університету на 2020-2030 роки, Стратегічним планом розвитку університету на 2018-2022 роки. Для їх реалізації було розроблено та затверджено проєкти із реалізації у 2020-2025 роках напрямів Стратегії розвитку університету та планів заходів із реалізації у 2020-2021 роках цих проєктів, серед яких: удосконалення системи управління університетом, що забезпечить його автономію, оптимізацію управлінських процесів, застосування сучасних методів організаційного, кадрового, фінансового, інноваційного та маркетингового менеджменту; широке залучення членів університетської спільноти до прийняття та впровадження управлінських рішень; створення єдиного інформаційного середовища; усебічного та системного формування позитивної репутації університету. Керівники стратегічних напрямів Стратегії організували розроблення проєктів та планів заходів із їх реалізації у 2020-2021 роках для факультетів і кафедр тощо.

Конференція трудового колективу ухвалила:

 1. Розробити проєкт «Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка – цифровий університет» із зазначенням змісту конкретних заходів для його виконання (термінів, виконавців, відповідальних за здійснення контролю за виконанням заходів), що забезпечить розробку і впровадження університетської платформи дистанційної освіти (електронний кабінет викладача, електронний кабінет студента, цифрова бібліотека, модуль онлайн-презентацій, відеокурси, тестування, інтерактивний розклад, електронний журнал тощо).

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, центр інформаційних технологій.

Упродовж навчального року.

 1. Завершити розробку та затвердити проєкти університету, перспективні плани факультетів і кафедр щодо реалізації у 2021-2025 роках Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки.

Керівники структурних підрозділів університету.

Упродовж навчального року.

 1. Для переходу на систему електронного документообігу управлінської інформації в електронній формі та її інтеграції із системою електронної взаємодії органів виконавчої влади й підтримкою нормативно-правових актів закупити та впровадити в університеті систему «MEGAPOLIS.Doc.Net».

Ректорат, бухгалтерія, центр інформаційних технологій, загальний відділ.

До 31 грудня 2021 р.

 1. Забезпечити реалізацію заходів Програми вдосконалення викладання у вищій освіті України (Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme), зокрема створити в структурі навчально-методичного центру забезпечення якості освіти університету Центр цифрової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Ohiienko Digitalisation Education Hub» (Ohiienko-DEH).

Ректорат, відділ міжнародних зв’язків, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти.

Упродовж І семестру 2021-2022 н. р.

 1. Системно проводити роботу з формування позитивного іміджу університету, факультетів, спеціальностей, освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, пресцентр, центр інформаційних технологій, деканати, кафедри.

Упродовж навчального року.

 1. Підвищити якість підготовки випускників першого (бакалаврського) рівня до єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр». Завершити розробку нової редакції Концепції вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів університету, яка передбачала б опанування компетентностями професійної комунікації іноземними мовами; викладання іноземною мовою (зазвичай, англійською) окремих нормативних освітніх компонентів, Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Кафедра іноземних мов, Лінгвістичний центр університету, деканати факультетів.

Деканат факультету іноземної філології, відділ міжнародних зв’язків.

Упродовж навчального року. До 01 грудня 2021 р.

 1. Продовжити реалізацію заходів, спрямованих на працевлаштування студентів і випускників (надання консультацій; проведення семінарів, тренінгів щодо формування у студентів практичних навичок працевлаштування; складанні резюме; формування психологічної готовності до активного самостійного пошуку роботи тощо). Створити базу даних випускників на факультетах університету. Активізувати співпрацю з роботодавцями щодо оновлення та адаптації до сучасних вимог переліку освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей, навчальних планів, змісту робочих навчальних програм, оцінювання навчальних досягнень студентів, викладання навчальних дисциплін, керівництва (співкерівництва) практиками, курсовими, дипломними роботами тощо.

Відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, навчально-методичний відділ, декани, гаранти освітніх програм, завідувачі кафедр, відділ міжнародних зв’язків, соціально-психологічна служба університету.

Упродовж навчального року.

 1. Розробити Концепцію та Програму оновлення системи наукової діяльності університету, узгодити її з сучасними вимогами щодо підвищення рівня практикоорієнтованості, можливостей комерціалізації, а також орієнтуючись на прийняту формульну модель фінансування ЗВО України.

Ректорат, науковий відділ, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Провести аудит потенційних можливостей наукової діяльності кафедр університету та розробити спільну програму надання наукових послуг у межах регіону, держави (створення наукових проєктів, проведення семінарів, організація дискусійних, консультативних платформ на актуальні проблеми інноваційного розвитку відповідних до визначеного наукового напряму галузей, сфер діяльності).

Ректорат, науковий відділ, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Активізувати наукову діяльність здобувачів вищої освіти, сприяти розвитку їх дослідницьких, підприємницьких компетентностей, стимулювати долучення до грантової та проєктної діяльності кафедр через адекватні форми співпраці з викладачами, розробку стартап-проєктів у рамках розвитку підприємницького потенціалу університету.

Ректорат, науковий відділ, Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, відділ фандрайзингу, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Оновити відеоматеріали про університет, факультети, кафедри і поширювати їх через соціальні мережі, активно популяризувати їх в Інтернеті з використанням професійних підходів до створення й підтримки відповідних вебсайтів університету та структурних підрозділів. Оновити рекламну продукцію (буклети, календарі, флаєри та ін.).

Відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету, пресцентр університету, центр інформаційних технологій, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Активізувати роботу з розвитку та відкриття спеціалізованих вчених рад із правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, забезпечення організаційної та матеріально-технічної підтримки їхньої діяльності.

Ректорат, науковий відділ, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Удосконалити систему підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету через: практикування з відривом від освітнього процесу, в тому числі за рахунок коштів університету, в провідних установах, закладах вищої освіти України та за кордоном; розроблення та впровадження системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з питань дистанційної форми навчання; збільшення обсягів підготовки на комерційній основі фахівців та підвищення кваліфікації працівників з більшості спеціальностей університету; розробку кафедрами нових коротко-, середньо- та довготермінових програм підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Ректорат, відділ аспірантури і докторантури, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, центр інформаційних технологій, декани, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Створення ефективної системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету та розробка відповідного Положення з урахуванням Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників (затверджено наказом МОН України від 04.12.2020 р. № 1504).

Ректорат, відділ аспірантури і докторантури.

Упродовж навчального року.

 1. Вчасно оприлюднювати на офіційному вебсайті університету нові освітні (освітньо-професійні/освітньо-наукові) програми, набір на які вперше оголошено, та нові редакції чинних освітніх програм. Забезпечити контроль за якістю освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм і навчальних планів, своєчасністю їх періодичного перегляду, оприлюднення для громадського обговорення проєктів освітніх програм та змін до них, затвердження і впровадження в освітній процес.

Гаранти освітніх програм, завідувачі випускових кафедр, декани. Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, навчально-методичний відділ.

Згідно з визначеними термінами нормативних документів.

 1. Активізувати участь студентів у програмах внутрішньої академічної мобільності в рамках спеціальностей університету та в програмі Erasmus+ й отриманням можливості подавати заявку на участь у програмах внутрішньої академічної мобільності, укладання та реалізації відповідних угод і програм із партнерами–закладами вищої освіти України.

Гаранти освітніх програм, завідувачі випускових кафедр, декани, відділ міжнародних зв’язків.

Упродовж навчального року.

 1. Започаткувати розробку англомовних освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти для ефективної інтеграції з міжнародними закладами вищої освіти–партнерами та залучати іноземних студентів на навчання.

Гаранти освітніх програм, завідувачі випускових кафедр, декани, навчально-методичний відділ, відділ міжнародних зв’язків.

Упродовж навчального року.

 1. Активізувати зв’язки з іноземними закладами вищої освіти й сприяти участі студентів, аспірантів, докторантів і науково-педагогічних працівників університету в міжнародних програмах академічних обмінів.

Відділ міжнародних зв’язків, відділ наукової роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Повсякчас.

 1. Організувати проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності та правил поведінки в період адаптивного карантину в університеті серед здобувачів вищої освіти. Забезпечити дотримання вимог Міністерства охорони здоров’я України при виконанні переліку протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19).

Ректорат, відділ охорони праці і техніки безпеки, навчальний відділ, декани.

До 20.09.2021 р., повсякчас.

 1. Залучати органи студентського самоврядування щодо удосконалення освітнього процесу, організації та проведення опитувань на основі Положення про організацію опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів, органи студентського самоврядування.

Упродовж навчального року.

 1. Для підвищення рівня академічної доброчесності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників в університеті урізноманітнити перелік заходів з популяризації академічної доброчесності в закладі.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, навчальний відділ, комісія з питань академічної доброчесності університету.

Повсякчас.

 1. Посилити зв’язки з роботодавцями з метою створення науково-виробничих баз для актуалізації та впровадження результатів дослідження, запровадження елементів/умов для реалізації моделі дуальної освіти. Залучати роботодавців до складу екзаменаційних комісій в університеті.

Проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи, відділ наукової роботи, завідувачі кафедр.

Повсякчас.

 1. Продовжити роботу із залучення на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства.

Відділ міжнародних зв’язків, навчально-методичний відділ.

Упродовж навчального року.

За посадами:

 1. КОПИЛОВ Сергій Анатолійович, ректор, доктор історичних наук, професор;
 2. ДУБІНСЬКИЙ Володимир Анатолійович, перший проректор, кандидат історичних наук, доцент;
 3. КОБИЛЬНИК Василь Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат політичних наук, доцент;
 4. МИРОНОВА Світлана Петрівна, проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор;
 5. РАЧКОВСЬКИЙ Олег Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази);
 6. ГЛУШКОВЕЦЬКИЙ Анатолій Леонідович, декан історичного факультету, кандидат історичних наук, доцент;
 7. ЩИРБА Віктор Самуілович, декан фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 8. СЕМЕНЕЦЬ Іван Володимирович, декан природничо-економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент;
 9. СТАСЮК Іван Іванович, декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
 10. СПІВАК Віталій Іванович, декан факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент;
 11. ЛАБУНЕЦЬ Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор;
 12. ХОПТЯР Алла Олександрівна, декан факультету іноземної філології, кандидат філологічних наук;
 13. КОВАЛЕНКО Борис Олексійович, в. о. директора навчально-наукового інституту української філології та журналістики, доктор філологічних наук, доцент, голова профспілкового комітету працівників університету;
 14. КЛИМЧУК Людмила Вікторівна, директор бібліотеки, кандидат історичних наук;
 15. СІДОРОВА Олена Володимирівна, головний бухгалтер;
 16. ЯВОРСЬКА Ольга Іванівна, спікер студентського сенату, студентку 4 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня «бакалавр».
 17. ГЕСЕЛЕВА Катерина Григорівна, голова Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат фізико-математичних наук, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків фізико-математичного факультету, асистент кафедри математики;
 18. ШТЕФАНКО Юлія Валентинівна, голова профкому студентів, аспірантів та докторантів університету;

Виборні представники, що представляють наукових, науково-педагогічних працівників університету, які працюють на постійній основі:

 1. АБРАМОВИЧ Семен Дмитрович, професор кафедри слов’янської філології та загального мовознавства, доктор філологічних наук, професор;
 2. АВІНОВ Віталій Леонідович, викладач кафедри спорту і спортивних ігор;
 3. АЛЄКСЄЄВ Олександр Олексійович, старший викладач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидата педагогічних наук;
 4. АЛІКСІЙЧУК Олена Станіславівна, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент;
 5. БАБЮК Тетяна Йосипівна, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;
 6. МАРКІТАНТОВ Вадим Юрійович, доцент кафедри політології та філософії, кандидат політичних наук, доцент.
 7. БАЖЕНОВА Стефанія Едуардівна, завідувач, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, доктор історичних наук, старший науковий співробітник;
 8. БАРБАНЮК Олеся Олександрівна, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук;
 9. БАХМАТ Наталія Валеріївна, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор;
 10. БОРИСОВА Тетяна Валеріївна, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент;
 11. БРАТИЦЯ Ганна Георгіївна, старший викладач кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук;
 12. БРИЖАТИЙ Євген Іванович, начальник кафедри військової підготовки, кандидат педагогічних наук, доцент;
 13. БУГЕРА Юлія Юріївна, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, кандидат педагогічних наук;
 14. БУТОВ Руслан Сергійович, старший викладач кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту;
 15. ВЕСЕЛОВСЬКА Таїсія Євгенівна, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, кандидат технічних наук;
 16. ВОЛКОВИНСЬКИЙ Олександр Сергійович, завідувач, професор кафедри журналістики, доктор філологічних наук, професор;
 17. ВОНСОВИЧ Сергій Геннадійович, професор кафедри політології та соціології, доктор політичних наук, професор;
 18. ГАВРИЛОВ Олексій Вікторович, завідувач, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик, кандидат психологічних наук, професор;
 19. ГАЛАЙБІДА Оксана Василівна, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент;
 20. ГЕНИК Василь Миколайович, доцент кафедри військової підготовки, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;
 21. ГОРДІЙЧУК Мар’яна Сидорівна, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;
 22. ГОРОДИСЬКА Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук;
 23. ПОПОВИЧ Анжеліка Станіславівна, заступник директора навчально-наукового інституту української філології та журналістики з наукової роботи та міжнародних зв’язків, доцент кафедри української мови, доктор педагогічних наук, доцент.
 24. СЛОБОДЯНЮК Олександр Васильович, старший викладач кафедри комп’ютерних наук, кандидат технічних наук, доцент;
 25. ГУДИМА Наталія Василівна, завідувач, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент;
 26. ГУДИМА Олександр Васильович, доцент кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент;
 27. ГУРМАН Леонід Дмитрович, завідувач, доцент кафедри легкої атлетики з методикою викладання, кандидат педагогічних наук, доцент;
 28. ГУЦУЛ Іван Андрійович, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, кандидат мистецтвознавства, доцент;
 29. КАЛИНЮК Тетяна Василівна, завідувач, доцент кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук, доцент;
 30. ДІДИК Наталія Михайлівна, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент;
 31. ДОВГАНЬ Олена Сергіївна, асистент кафедри теорії та методик початкової освіти;
 32. ДУТКЕВИЧ Тетяна Вікторівна, завідувач, професор кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук, професор;
 33. ЖИГУЛЬОВА Евеліна Олександрівна, завідувач, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат біологічних наук, доцент;
 34. ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович, завідувач, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор;
 35. ЗАІКІН Андрій Володимирович, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент;
 36. КАЗАНІШЕНА Наталія Вікторівна, завідувач, доцент кафедри біології та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент;
 37. КЕБА Олександр Володимирович, професор кафедри германських мов і зарубіжної літератури, доктор філологічних наук, професор;
 38. КЛЮС Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту;
 39. КОВАЛЕНКО Наталія Дмитрівна, доцент кафедри української мови, доктор філологічних наук, доцент, учений секретар університету;
 40. КОВАЛЬСЬКА Ірина Борисівна, доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 41. КОВАЛЬЧУК Анатолій Федорович, старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти;
 42. КОЗАК Євген Павлович, доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат педагогічних наук, доцент;
 43. КОЗАК Максим Іванович, голова профбюро працівників природничо-економічного факультету, доцент кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук, доцент;
 44. КОЛОДІЙ Валентина Анатоліївна, старший викладач кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук;
 45. КОМАРНІЦЬКИЙ Олександр Борисович, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор;
 46. КУРИЦЯ Денис Іванович, старший викладач кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук;
 47. КУХ Аркадій Миколайович, професор кафедри фізики, доктор педагогічних наук, доцент;
 48. КУЧИНСЬКА Ірина Олексіївна, завідувач, професор кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, доктор педагогічних наук, професор;
 49. ЛАВРУК Оксана Степанівна, доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент;
 50. ЛАДИНЯК Андрій Богданович, викладач кафедри легкої атлетики з методикою викладання;
 51. ЛИСАК Володимир Юрійович, завідувач, доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент;
 52. ЛЮБИНСЬКИЙ Олександр Іванович, завідувач, професор кафедри екології, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 53. ЛЮБІНСЬКА Людмила Григорівна, професор кафедри біології та методики її викладання, доктор біологічних наук, доцент;
 54. МАЗУР Василь Йосипович, викладач кафедри спорту і спортивних ігор;
 55. МАЗУР Наталія Анатоліївна, завідувач, професор кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор;
 56. СОВІК Тетяна Василівна, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент;
 57. МАРТІНА Олеся Володимирівна, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент;
 58. МАРЧУК Людмила Миколаївна, завідувач, професор кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор;
 59. МАТВЄЄВ Микола Дмитрович, доцент кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук, доцент;
 60. МАТУЗ Ольга Володимирівна, асистент кафедри географії та методики її викладання;
 61. МЄЛЄКЄСЦЕВА Наталія Василівна, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук;
 62. МИСІВ Володимир Михайлович, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
 63. НАЙЧУК Антон Віталійович, доцент кафедри політології та філософії, кандидат філософських наук, доцент;
 64. ОЛИНЕЦЬ Тетяна Василівна, старший викладач теорії та методик початкової освіти, кандидат педагогічних наук;
 65. ОНУФРІЄВА Ліана Анатоліївна, завідувач, професор кафедри загальної та практичної психології, доктор психологічних наук, професор;
 66. ОПАЛЮК Олег Миколайович, завідувач, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;
 67. ОПАЛЮК Тетяна Леонідівна, завідувач, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, доктор педагогічних наук, професор;
 68. ОПРЯ Богдана Олексіївна, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, кандидат історичних наук, доцент;
 69. ОПТАСЮК Сергій Васильович, завідувач, доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 70. ПЕЧЕНЮК Майя Антонівна, завідувач, професор кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, професор;
 71. ПИЛИПЮК Тетяна Михайлівна, доцент кафедри комп’ютерних наук, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 72. ПОЛІЩУК Світлана Вікторівна, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, кандидат педагогічних наук, доцент;
 73. ПРИДЕТКЕВИЧ Станіслав Станіславович, старший викладач кафедри географії та методики її викладання, кандидат географічних наук;
 74. РАРИЦЬКИЙ Олег Анатолійович, професор кафедри історії української літератури і компаративістики, доктор філологічних наук, доцент;
 75. СВІДЕР Ірина Анатоліївна, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент;
 76. СЕМЕНДЯК Вадим Михайлович, старший викладач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук;
 77. СЕМЕРНЯ Оксана Миколаївна, доцент кафедри екології, доктор педагогічних наук, доцент;
 78. СЕРБАЛЮК Юрій Володимирович, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат історичних наук, доцент;
 79. СМОРЖЕВСЬКИЙ Юрій Людвігович, в. о. завідувача, доцент кафедри математики, кандидат педагогічних наук, доцент;
 80. СТЕПАНКОВ Валерій Степанович, завідувач, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор;
 81. СТОРЧОВА Тетяна Володимирівна, доцент кафедри англійської мови, завідувач відділу міжнародних зв’язків, кандидат педагогічних наук, доцент;
 82. СУЛЯТИЦЬКА Тетяна Василівна, доцент кафедри політології та соціології, кандидат філософських наук, доцент;
 83. ТЕПЛІНСЬКИЙ Юрій Володимирович, професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор;
 84. ТКАЧУК Віталій Валерійович, доцент кафедри економіки підприємства, кандидат економічних наук, доцент;
 85. ТРОФИМЕНКО Анастасія Олександрівна, завідувач, доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент;
 86. УРСУ Наталія Олексіївна, професор кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.
 87. ФЕДОРЧУК Вікторія Вікторівна, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, кандидат педагогічних наук, доцент;
 88. ФЕДОРЧУК Володимир Анатолійович, професор кафедри комп’ютерних наук, доктор технічних наук, професор;
 89. ФЕДОРЧУК Іван Вікторович, доцент кафедри екології, кандидат біологічних наук, доцент;
 90. ФЕДЬКОВ Олександр Миколайович, завідувач, професор кафедри археології, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін, доктор історичних наук, доцент;
 91. ФІЛІНЮК Анатолій Григорович, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор;
 92. ХОПТЯР Юрій Анатолійович, доцент кафедри археології, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін, кандидат історичних наук, доцент;
 93. ШАПОВАЛ Ольга Григорівна, старший викладач кафедри германських мов і зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук;
 94. ШЕРЕМЕТА Наталія Петрівна, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент;
 95. МАРЧИШИНА Алла Анатоліївна, завідувач, професор кафедри англійської мови, доктор філологічних наук, доцент;
 96. ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ Валерій Васильович, завідувач навчально-наукової лабораторії етнології, старший викладач кафедри історії української літератури і компаративістики, кандидат філологічних наук;
 97. ПРЯДКО Олена Михайлівна, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент.
 98. ЯСЬКО Віталій Анатолійович, старший викладач кафедри військової підготовки, кандидат військових наук, доцент;
 99. ЯЩИШИНА Ірина Володимирівна, професор кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор;
 100. ДУМАНСЬКА Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедри математики, кандидат педагогічних наук;
 101. КУХ Оксана Михайлівна, асистент кафедри комп’ютерних наук.
 102. МОЦИК Ростислав Васильович, в. о. завідувача, доцент кафедри комп’ютерних наук, кандидат педагогічних наук, доцент;
 103. МАРТИНЮК Любов Василівна, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент;
 104. БЄЛОВА Олена Борисівна, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик, кандидат педагогічних наук, доцент;
 105. ДОРОФЕЙ Світлана Василівна, старший викладач кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук;
 106. МАРЦІНОВСЬКА Ірина Петрівна, асистент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук;
 107. МІЛЕВСЬКА Олена Павлівна, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик, кандидат педагогічних наук, доцент;
 108. МИХАЛЬСЬКА Світлана Анатоліївна, завідувач, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, доктор психологічних наук, доцент;
 109. ПОЧИНОК Людмила Іванівна, доцент кафедри історії української літератури і компаративістики, кандидат філологічних наук, доцент;
 110. ДЗЮБАК Наталія Миколаївна, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент;
 111. ДОБРИНЧУК Ольга Олександрівна, доцент кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук, доцент;
 112. ШМИРКО Олена Сергіївна, старший викладач кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук;
 113. МЕЛЬНИК Ірина Валеріївна, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук;
 114. ФРАСИНЮК Наталія Іванівна, старший викладач кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент;
 115. ЧАПЛІНСЬКИЙ Ростислав Борисович, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат медичних наук, доцент;
 116. СКАВРОНСЬКИЙ Олександр Павлович, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
 117. РАЙТАРОВСЬКА Ірина Валентинівна, старший викладач кафедри спорту і спортивних ігор;
 118. БАЖЕНОВ Олександр Львович, доцент кафедри археології, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін, кандидата історичних наук, доцента;
 119. ОПРЮ Ігоря Анатолійовича, доцента кафедри всесвітньої історії, кандидата історичних наук, доцента.

Виборні представники, що представляють інших працівників університету, які працюють на постійній основі:

 1. БЕСАРАБЧУК Геннадій Володимирович, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, кандидат педагогічних наук;
 2. ПОНЕДІЛОК Ірина Сергіївна, лаборант кафедри комп’ютерних наук;
 3. ГОРЧАК Людмила Василівна, керівник навчального відділу;
 4. ДМИТРУК Діна Володимирівна, завідувач гуртожитку №1 університету;
 5. ЗБОРОВЕЦЬ Олена Іванівна, завідувач гуртожитку № 5 університету;
 6. КРАМАР Сергій Йосипович, завідувач складом університету;
 7. КРИВІЦЬКА Віта Сергіївна, старший диспетчер факультету фізичної культури;
 8. РЕЗНІЧУК Людмила Вікторівна, завідувач відділу абонементів та читальних залів бібліотеки університету;
 9. РОМАНЮК Людмила Вікторівна, завідувач гуртожитку № 3 університету;
 10. СОСЮК Наталія Володимирівна, завідувач навчальною лабораторією хімії і екології;
 11. ТОЛСТІХІНА Лілія Володимирівна, сторож навчального корпусу № 1 університету;
 12. ШУЛІКА Віктор Сергійович, головний інженер університету;

Виборних представників з числа осіб, які навчаються в університеті:

 1. АВГУСТІНОВА Тетяна Юріївна, студентку 2 курсу факультету іноземної філології освітнього ступеня «бакалавр»;
 2. БЄЛЯК Ярослав Олегович, студент 4 курсу фізико-математичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 3. БЛИНДА Ольга Ігорівна, студентка 3 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 4. БОРТНЯК Юлія Юріївна, студентка 3 курсу факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи освітнього ступеня «бакалавр»;
 5. БУЛДАКОВА Яна Сергіївна, студентка 2 курсу історичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 6. ВАПНИЧНА Вікторія Василівна, студентка 2 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 7. ГРИЦАЙ Антоніна В’ячеславівна, студентка 4 курсу навчально-наукового інституту української філології та журналістики освітнього ступеня «бакалавр»;
 8. ГРОХОЛЬСЬКА Вікторія Вікторівна, студентка 3 курсу природничо-економічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 9. ДЕНИСЮК Яна Романівна, студентка 2 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 10. ДЖУЛІЙ Андрій Олександрович, студент 4 курсу фізико-математичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 11. ІВАНОВИЧ Поліна Костянтинівна, студентка 3 курсу фізико-математичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 12. КОВАЛЬ Анна Василівна, студентка 2 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 13. КОВАЛЬЧУК Наталія Сергіївна, студентка 4 курсу фізико-математичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 14. ЛАВРЕНЧУК Діана Олександрівна, студентка 3 курсу фізико-математичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 15. ЛИС Неля Андріївна, студентка 3 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 16. ЛИСЕЦЬКА Юлія Іванівну, студентка 3 курсу історичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 17. МАЗУР Ангеліна Миколаївна, студентка 3 курсу фізико-математичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 18. МАТВІЙЧУК Микола Олександрович, студент 4 курсу фізико-математичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 19. МЕЛЕЩУК Софія Василівна, студентка 2 курсу історичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 20. МЕЛЬНИК Марина Василівна, студентка 4 курсу навчально-наукового інституту української філології та журналістики освітнього ступеня «бакалавр»;
 21. МОСПАН Надія Володимирівна, студентка 2 курсу історичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 22. ОЛЕКСИК Катерина Іванівна, студентка 3 курсу природничо-економічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 23. ОЛЕНДРА Вероніка Русланівна, студентка 3 курсу фізико-математичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 24. ПОТАПОВА Катерина Андріївна, студентка 3 курсу фізико-математичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 25. СТАНІСЛАВІВ Олександр Сергійович, студент 4 курсу фізико-математичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 26. ТИМАНОВСЬКА Сніжана Олександрівна, студентка 4 курсу факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи освітнього ступеня «бакалавр».

Склад делегатів конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка затверджений наказом ректора «Про затвердження складу конференції трудового колективу університету» від 26.12.2019 р. №128-ОД (зі змінами, внесеними наказами; від 03.02.2020 р. №13-ОД, від 14.05.2020 р. №41-ОД, від 19.06.2020 р. №63-ОД, від 28.08.2020 р. №91-ОД, від 04.01.2021 р. №1-ОД, від 13.01.2021 р. №7-ОД, від 08.06.2021 р. №73-ОД, від 23.09.2021 р. №126-ОД, від 11.10.2021 р. №128-ОД, від 01.09.2022 р. №100-ОД, від 30.09.2022 р. №117-ОД, від 29.12.2022 р. №159-ОД).