Ухвала

конференції трудового колективу університету з питання «Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за період з 01 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. про виконання умов контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., який укладено між Міністерством освіти і науки України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем»

 

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора університету професора Копилова Сергія Анатолійовича та виступи працівників університету, конференція трудового колективу зазначає, що впродовж 2021 р. колектив закладу здійснив значну роботу для реалізації визначених цільових показників діяльності (результативності, ефективності та якості) в контракті ректора, забезпечував належну якість освітньої діяльності та якість вищої освіти відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту університету (нова редакція), Стратегії розвитку університету на 2020-2023 роки. Це сприяло зміцненню демократичних цінностей, формуванню наукових традицій суспільства, забезпечило підготовку конкурентоспроможних випускників спеціальностей для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці й держави у кваліфікованих фахівцях.

Упродовж 2021 р. університет ефективно функціонував в умовах карантину, зумовленого пандемією COVID-19, та запровадив необхідні організаційно-управлінські та профілактичні заходи із запобігання поширенню хвороби серед учасників освітнього процесу, інших працівників і вдосконалення організації освітнього процесу.

Ректор у своїй діяльності забезпечував реалізацію державної політики в галузі освіти і науки, зокрема: функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, належний рівень якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, проведення сучасних наукових досліджень, реалізацію державницького підходу щодо національно-патріотичного виховання студентської молоді, міжнародної співпраці із зарубіжними закладами вищої освіти, науковими організаціями, установами та фондами в контексті інтернаціоналізації вищої освіти в Україні тощо.

З погляду на вищезазначене, конференція трудового колективу університету ухвалює:

 

 1. Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Копилова Сергія Анатолійовича за період з 01 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. про виконання умов контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., який укладено між Міністерством освіти і науки України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем, схвалити.
 2. Вважати діяльність ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Копилова Сергія Анатолійовича за період з 01 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. такою, що засвідчує виконання вимог цільових показників контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., укладеного між ним та Міністерством освіти і науки України.
 3. Подати «Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за період 01 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. про виконання умов контракту № ІІ-106 від 11 червня 2020 р., який укладено між Міністерством освіти і науки України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем» до Міністерства освіти і науки України та розмістити його на офіційному вебсайті університету в рубриці «Публічна інформація» розділу «Звіти ректора К-ПНУ».

Відділ кадрів, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, центр інформаційних технологій.

До 31 січня 2022 р.

 1. Продовжити реалізацію Плану заходів щодо впровадження електронної системи управління навчанням (Learning Management System) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Ректорат, деканати, кафедри, структурні підрозділи університету.

Упродовж 2022 р.

 1. Вказувати в контрактах новопризначених проректорів і керівників структурних підрозділів маркери з виконання цільових показників діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).

Ректорат, відділ кадрів.

Постійно.

 1. Здійснювати контроль за повнотою та своєчасністю виконання цільових показників діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка під час засідань вченої ради університету, вчених рад факультетів, дорадчих органів університету.

Ректорат, керівники структурних підрозділів.

Упродовж 2022 р.

 1. Порушити клопотання перед Кам’янець-Подільською міською радою про оголошення 2022 року роком Івана Огієнка з нагоди 140-річчя від дня народження фундатора та першого ректора Кам’янець-Подільського Українського державного університету, правонаступником якого є Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Ректорат.

Упродовж 2022 р.

Ухвала конференції трудового колективу університету та вченої ради з питання «Підсумки роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2020-2021 навчальному році та завдання щодо вдосконалення його діяльності в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки»

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора університету професора Копилова С.А. та виступи працівників університету, конференція трудового колективу зазначає, що впродовж 2020-2021 н. р. колектив виконав значну роботу із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти відповідно до законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» та Статуту університету (нова редакція), що є значним внеском у зміцнення української державності, демократичних цінностей, формування і забезпечення наукових традицій нашого суспільства.

Упродовж 2020-2021 н. р. університет функціонував в умовах продовження пандемії COVID-19, запровадження в країні «адаптивного карантину» й «жорсткого карантину». Це зумовило вживання організаційно-управлінських заходів запобігання поширенню хвороби серед учасників освітнього процесу, інших працівників. Ухвалення управлінських рішень щодо організації освітнього процесу в таких умовах базувалося на законодавстві України, яке дозволяло використання технологій дистанційного навчання за будь-якої форми здобуття вищої освіти, що дало можливість реалізовувати в університеті модель змішаного навчання з використання дистанційних технологій під час виконання навчальних планів підготовки фахівців освітніх програм спеціальностей університету та здійснити випуск здобувачів вищої освіти вишу.

Організація і проведення навчальних занять в університеті відбувалося з використанням технологій дистанційного навчання на платформах/сервісах MOODLE, Google Meet, Zoom відповідно до розкладу навчальних занять. Для покращення якості інформатизації освітнього процесу використовувався електронний розклад занять для навчальних груп студентів та науково-педагогічних працівників на офіційному вебсайті університету.

Якість освітнього процесу та якість вищої освіти в університеті забезпечувало 413 науково-педагогічних працівників (379 штатних та 34 сумісники), з них: 53 доктори наук, професори; 287 кандидатів наук, доцентів; 73 без наукових ступенів і вчених звань. Проведено роботу з оптимізації роботи структурних підрозділів університету.

Університет покращив свої позиції в окремих національних та міжнародних рейтингах досягнень закладів вищої освіти. Університет зареєстровано у Всесвітньому рейтингу університетів 2022 р. Times Higher Education World University Rankings 2020 та отримано запрошення взяти участь у рейтингу впливу 2022 THE Impact Rankings, який розроблено на основі Цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Створений пресцентр координував проведення кампанії з популяризації університету в мас-медіа та на сторінках вишу в соціальних мережах (Facebook, Instagram).

Завданням Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на найближчі роки залишається входження до європейського освітнього та наукового простору, що визначено Стратегією розвитку університету на 2020-2030 роки, Стратегічним планом розвитку університету на 2018-2022 роки. Для їх реалізації було розроблено та затверджено проєкти із реалізації у 2020-2025 роках напрямів Стратегії розвитку університету та планів заходів із реалізації у 2020-2021 роках цих проєктів, серед яких: удосконалення системи управління університетом, що забезпечить його автономію, оптимізацію управлінських процесів, застосування сучасних методів організаційного, кадрового, фінансового, інноваційного та маркетингового менеджменту; широке залучення членів університетської спільноти до прийняття та впровадження управлінських рішень; створення єдиного інформаційного середовища; усебічного та системного формування позитивної репутації університету. Керівники стратегічних напрямів Стратегії організували розроблення проєктів та планів заходів із їх реалізації у 2020-2021 роках для факультетів і кафедр тощо.

Конференція трудового колективу ухвалила:

 1. Розробити проєкт «Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка – цифровий університет» із зазначенням змісту конкретних заходів для його виконання (термінів, виконавців, відповідальних за здійснення контролю за виконанням заходів), що забезпечить розробку і впровадження університетської платформи дистанційної освіти (електронний кабінет викладача, електронний кабінет студента, цифрова бібліотека, модуль онлайн-презентацій, відеокурси, тестування, інтерактивний розклад, електронний журнал тощо).

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, центр інформаційних технологій.

Упродовж навчального року.

 1. Завершити розробку та затвердити проєкти університету, перспективні плани факультетів і кафедр щодо реалізації у 2021-2025 роках Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки.

Керівники структурних підрозділів університету.

Упродовж навчального року.

 1. Для переходу на систему електронного документообігу управлінської інформації в електронній формі та її інтеграції із системою електронної взаємодії органів виконавчої влади й підтримкою нормативно-правових актів закупити та впровадити в університеті систему «MEGAPOLIS.Doc.Net».

Ректорат, бухгалтерія, центр інформаційних технологій, загальний відділ.

До 31 грудня 2021 р.

 1. Забезпечити реалізацію заходів Програми вдосконалення викладання у вищій освіті України (Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme), зокрема створити в структурі навчально-методичного центру забезпечення якості освіти університету Центр цифрової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Ohiienko Digitalisation Education Hub» (Ohiienko-DEH).

Ректорат, відділ міжнародних зв’язків, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти.

Упродовж І семестру 2021-2022 н. р.

 1. Системно проводити роботу з формування позитивного іміджу університету, факультетів, спеціальностей, освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм.

Ректорат, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, пресцентр, центр інформаційних технологій, деканати, кафедри.

Упродовж навчального року.

 1. Підвищити якість підготовки випускників першого (бакалаврського) рівня до єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр». Завершити розробку нової редакції Концепції вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів університету, яка передбачала б опанування компетентностями професійної комунікації іноземними мовами; викладання іноземною мовою (зазвичай, англійською) окремих нормативних освітніх компонентів, Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Кафедра іноземних мов, Лінгвістичний центр університету, деканати факультетів.

Деканат факультету іноземної філології, відділ міжнародних зв’язків.

Упродовж навчального року. До 01 грудня 2021 р.

 1. Продовжити реалізацію заходів, спрямованих на працевлаштування студентів і випускників (надання консультацій; проведення семінарів, тренінгів щодо формування у студентів практичних навичок працевлаштування; складанні резюме; формування психологічної готовності до активного самостійного пошуку роботи тощо). Створити базу даних випускників на факультетах університету. Активізувати співпрацю з роботодавцями щодо оновлення та адаптації до сучасних вимог переліку освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей, навчальних планів, змісту робочих навчальних програм, оцінювання навчальних досягнень студентів, викладання навчальних дисциплін, керівництва (співкерівництва) практиками, курсовими, дипломними роботами тощо.

Відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, навчально-методичний відділ, декани, гаранти освітніх програм, завідувачі кафедр, відділ міжнародних зв’язків, соціально-психологічна служба університету.

Упродовж навчального року.

 1. Розробити Концепцію та Програму оновлення системи наукової діяльності університету, узгодити її з сучасними вимогами щодо підвищення рівня практикоорієнтованості, можливостей комерціалізації, а також орієнтуючись на прийняту формульну модель фінансування ЗВО України.

Ректорат, науковий відділ, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Провести аудит потенційних можливостей наукової діяльності кафедр університету та розробити спільну програму надання наукових послуг у межах регіону, держави (створення наукових проєктів, проведення семінарів, організація дискусійних, консультативних платформ на актуальні проблеми інноваційного розвитку відповідних до визначеного наукового напряму галузей, сфер діяльності).

Ректорат, науковий відділ, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Активізувати наукову діяльність здобувачів вищої освіти, сприяти розвитку їх дослідницьких, підприємницьких компетентностей, стимулювати долучення до грантової та проєктної діяльності кафедр через адекватні форми співпраці з викладачами, розробку стартап-проєктів у рамках розвитку підприємницького потенціалу університету.

Ректорат, науковий відділ, Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, відділ фандрайзингу, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Оновити відеоматеріали про університет, факультети, кафедри і поширювати їх через соціальні мережі, активно популяризувати їх в Інтернеті з використанням професійних підходів до створення й підтримки відповідних вебсайтів університету та структурних підрозділів. Оновити рекламну продукцію (буклети, календарі, флаєри та ін.).

Відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету, пресцентр університету, центр інформаційних технологій, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Активізувати роботу з розвитку та відкриття спеціалізованих вчених рад із правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, забезпечення організаційної та матеріально-технічної підтримки їхньої діяльності.

Ректорат, науковий відділ, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Удосконалити систему підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету через: практикування з відривом від освітнього процесу, в тому числі за рахунок коштів університету, в провідних установах, закладах вищої освіти України та за кордоном; розроблення та впровадження системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з питань дистанційної форми навчання; збільшення обсягів підготовки на комерційній основі фахівців та підвищення кваліфікації працівників з більшості спеціальностей університету; розробку кафедрами нових коротко-, середньо- та довготермінових програм підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Ректорат, відділ аспірантури і докторантури, навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, центр інформаційних технологій, декани, завідувачі кафедр.

Упродовж навчального року.

 1. Створення ефективної системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету та розробка відповідного Положення з урахуванням Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників (затверджено наказом МОН України від 04.12.2020 р. № 1504).

Ректорат, відділ аспірантури і докторантури.

Упродовж навчального року.

 1. Вчасно оприлюднювати на офіційному вебсайті університету нові освітні (освітньо-професійні/освітньо-наукові) програми, набір на які вперше оголошено, та нові редакції чинних освітніх програм. Забезпечити контроль за якістю освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм і навчальних планів, своєчасністю їх періодичного перегляду, оприлюднення для громадського обговорення проєктів освітніх програм та змін до них, затвердження і впровадження в освітній процес.

Гаранти освітніх програм, завідувачі випускових кафедр, декани. Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, навчально-методичний відділ.

Згідно з визначеними термінами нормативних документів.

 1. Активізувати участь студентів у програмах внутрішньої академічної мобільності в рамках спеціальностей університету та в програмі Erasmus+ й отриманням можливості подавати заявку на участь у програмах внутрішньої академічної мобільності, укладання та реалізації відповідних угод і програм із партнерами–закладами вищої освіти України.

Гаранти освітніх програм, завідувачі випускових кафедр, декани, відділ міжнародних зв’язків.

Упродовж навчального року.

 1. Започаткувати розробку англомовних освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти для ефективної інтеграції з міжнародними закладами вищої освіти–партнерами та залучати іноземних студентів на навчання.

Гаранти освітніх програм, завідувачі випускових кафедр, декани, навчально-методичний відділ, відділ міжнародних зв’язків.

Упродовж навчального року.

 1. Активізувати зв’язки з іноземними закладами вищої освіти й сприяти участі студентів, аспірантів, докторантів і науково-педагогічних працівників університету в міжнародних програмах академічних обмінів.

Відділ міжнародних зв’язків, відділ наукової роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Повсякчас.

 1. Організувати проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності та правил поведінки в період адаптивного карантину в університеті серед здобувачів вищої освіти. Забезпечити дотримання вимог Міністерства охорони здоров’я України при виконанні переліку протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19).

Ректорат, відділ охорони праці і техніки безпеки, навчальний відділ, декани.

До 20.09.2021 р., повсякчас.

 1. Залучати органи студентського самоврядування щодо удосконалення освітнього процесу, організації та проведення опитувань на основі Положення про організацію опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, декани факультетів, органи студентського самоврядування.

Упродовж навчального року.

 1. Для підвищення рівня академічної доброчесності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників в університеті урізноманітнити перелік заходів з популяризації академічної доброчесності в закладі.

Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти, навчальний відділ, комісія з питань академічної доброчесності університету.

Повсякчас.

 1. Посилити зв’язки з роботодавцями з метою створення науково-виробничих баз для актуалізації та впровадження результатів дослідження, запровадження елементів/умов для реалізації моделі дуальної освіти. Залучати роботодавців до складу екзаменаційних комісій в університеті.

Проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної роботи, відділ наукової роботи, завідувачі кафедр.

Повсякчас.

 1. Продовжити роботу із залучення на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства.

Відділ міжнародних зв’язків, навчально-методичний відділ.

Упродовж навчального року.

 • За посадами: 
  1. КОПИЛОВ Сергій Анатолійович, ректор, доктор історичних наук, професор;
  2. ДУБІНСЬКИЙ Володимир Анатолійович, перший проректор, кандидат історичних наук, доцент;
  3. КОБИЛЬНИК Василь Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат політичних наук, доцент;
  4. МИРОНОВА Світлана Петрівна, проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор;
  5. РАЧКОВСЬКИЙ Олег Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази);
  6. ГЛУШКОВЕЦЬКИЙ Анатолій Леонідович, декан історичного факультету, кандидат історичних наук, доцент;
  7. ЩИРБА Віктор Самуілович, декан фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
  8. СЕМЕНЕЦЬ Іван Володимирович, в. о. декана природничо-економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент;
  9. СТАСЮК Іван Іванович, декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
  10. СПІВАК Віталій Іванович, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, кандидат психологічних наук, доцент;
  11. ЛАБУНЕЦЬ Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор;
  12. ХОПТЯР Алла Олександрівна, декан факультету іноземної філології, кандидат філологічних наук;
  13. КОВАЛЕНКО Борис Олексійович, декан факультету української філології та журналістики, кандидат філологічних наук, доцент, голова профспілкового комітету працівників університету;
  14. КЛИМЧУК Людмила Вікторівна, директор бібліотеки, кандидат історичних наук;
  15. СІДОРОВА Олена Володимирівна, головний бухгалтер;
  16. ЯВОРСЬКА Ольга Іванівна, спікер студентського сенату, студентка 3 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  17. КАЗИМИР Ірина Сергіївна, голова Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, старший викладач кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук;
  18. ШТЕФАНКО Юлія Валентинівна, голова профкому студентів, аспірантів та докторантів університету;
  •  
 • Виборні представники, що представляють наукових, науково-педагогічних працівників університету, які працюють на постійній основі:
  1. АБРАМОВИЧ Семен Дмитрович, професор кафедри слов’янської філології та загального мовознавства, доктор філологічних наук, професор;
  2. АВІНОВ Віталій Леонідович, викладач кафедри спорту і спортивних ігор;
  3. АЛЄКСЄЄВ Олександр Олексійович, старший викладач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидата педагогічних наук;
  4. АЛІКСІЙЧУК Олена Станіславівна, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент;
  5. СОРИЧ Віктор Андрійович, доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
  6. БАБЮК Тетяна Йосипівна, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;
  7. БАЖЕНОВ Лев Васильович, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор;
  8. БАЖЕНОВА Стефанія Едуардівна, завідувач, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, доктор історичних наук, старший науковий співробітник;
  9. БАРБАНЮК Олеся Олександрівна, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук;
  10. БАХМАТ Наталія Валеріївна, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, доктор педагогічних наук, професор;
  11. БІЛИК Роман Миколайович, старший викладач кафедри фізики, кандидат педагогічних наук;
  12. БОРИСОВА Тетяна Валеріївна, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент;
  13. БОРОВЕЦЬ Іван Іванович, доцент кафедри всесвітньої історії, заступник декана історичного факультету з міжнародних зв’язків, кандидат історичних наук, доцент;
  14. БРАТИЦЯ Ганна Георгіївна, старший викладач кафедри німецької мови;
  15. БРИЖАТИЙ Євген Іванович, начальник кафедри військової підготовки, кандидат педагогічних наук, доцент;
  16. БУГЕРА Юлія Юріївна, в. о. завідувача, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, кандидат педагогічних наук;
  17. БУТОВ Руслан Сергійович, старший викладач кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту;
  18. ВЕСЕЛОВСЬКА Таїсія Євгенівна, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, кандидат технічних наук;
  19. ВОЄВІДКО Людмила Миколаївна, доцент кафедри музичного мистецтва, завідувач навчально-методичним відділом, кандидат педагогічних наук, доцент;
  20. ВОЛКОВИНСЬКИЙ Олександр Сергійович, завідувач, професор кафедри журналістики, доктор філологічних наук, професор;
  21. ВОНСОВИЧ Сергій Геннадійович, професор кафедри політології та соціології, доктор політичних наук, доцент;
  22. ГАВЛОВСЬКА Тетяна Анатоліївна, викладач кафедри німецької мови;
  23. ГАВРИЛОВ Олексій Вікторович, завідувач, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик, кандидат психологічних наук, доцент;
  24. ГАВРИЛОВА Наталія Степанівна, професор кафедри логопедії та спеціальних методик, заступник декана факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, кандидат психологічних наук, доцент;
  25. ГАЛАЙБІДА Оксана Василівна, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент;
  26. ГЕНИК Василь Миколайович, заступник начальника кафедри військової підготовки, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник;
  27. ГОРДІЙЧУК Мар’яна Сидорівна, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, заступник декана педагогічного факультету з виховної та профорієнтаційної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;
  28. ГОРОДИСЬКА Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук;
  29. ГРОМИК Лариса Іванівна, старший викладач кафедри журналістики, заступник декана факультету української філології та журналістики з виховної та профорієнтаційної роботи, кандидат філологічних наук;
  30. СЛОБОДЯНЮК Олександр Васильович, старший викладач кафедри комп’ютерних наук, кандидат технічних наук;
  31. ГУДИМА Наталія Василівна, завідувач, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент;
  32. ГУДИМА Олександр Васильович, доцент кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент;
  33. ГУРМАН Леонід Дмитрович, завідувач, професор кафедри легкої атлетики з методикою викладання, кандидат педагогічних наук, доцент;
  34. ГУЦУЛ Іван Андрійович, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, кандидат мистецтвознавства;
  35. КАЛИНЮК Тетяна Василівна, завідувач, доцент кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук, доцент;
  36. ДЖУРБІЙ Тетяна Олександрівна, старший викладач кафедри історії української літератури і компаративістики, заступник декана факультету української філології та журналістики з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, кандидат філологічних наук;
  37. ДІДИК Наталія Михайлівна, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, заступник декана факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, кандидат психологічних наук, доцент;
  38. ДОВГАНЬ Олена Сергіївна, асистент кафедри теорії та методик початкової освіти;
  39. ДОКУЧИНА Тетяна Олександрівна, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;
  40. ДУТКЕВИЧ Тетяна Вікторівна, завідувач, професор кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук, професор;
  41. ЖИГУЛЬОВА Евеліна Олександрівна, завідувач, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат біологічних наук, доцент;
  42. ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор;
  43. ЗАІКІН Андрій Володимирович, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент;
  44. КАЗАНІШЕНА Наталія Вікторівна, завідувач, доцент кафедри біології та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент;
  45. КЕБА Олександр Володимирович, завідувач, професор кафедри германських мов і зарубіжної літератури, доктор філологічних наук, професор;
  46. КЛЮС Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту;
  47. КОВАЛЕНКО Наталія Дмитрівна, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент, вчений секретар університету;
  48. КОВАЛЬСЬКА Ірина Борисівна, доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
  49. КОВАЛЬЧУК Анатолій Федорович, старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти;
  50. КОЗАК Євген Павлович, доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат педагогічних наук, доцент;
  51. КОЗАК Максим Іванович, голова профбюро працівників природничо-економічного факультету, заступник декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, доцент кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук, доцент;
  52. КОЛОДІЙ Валентина Анатоліївна, старший викладач кафедри біології та методики її викладання, заступник декана природничо-економічного факультету з виховної та профорієнтаційної роботи, кандидат біологічних наук;
  53. КОМАРНІЦЬКИЙ Олександр Борисович, професор кафедри історії України, заступник декана історичного факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, доктор історичних наук, доцент;
  54. КУРИЦЯ Денис Іванович, старший викладач кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук;
  55. КУХ Аркадій Миколайович, професор кафедри фізики, доктор педагогічних наук, доцент;
  56. КУЧИНСЬКА Ірина Олексіївна, завідувач, професор кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, доктор педагогічних наук, професор;
  57. ЛАВРУК Оксана Степанівна, доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент;
  58. ЛАДИНЯК Андрій Богданович, викладач кафедри легкої атлетики з методикою викладання;
  59. ЛИСАК Володимир Юрійович, завідувач, доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент;
  60. ЛІЩУК Василь Володимирович, доцент кафедри легкої атлетики з методикою викладання, доцент;
  61. ЛЮБИНСЬКИЙ Олександр Іванович, завідувач, професор кафедри екології, доктор сільськогосподарських наук, професор;
  62. ЛЮБІНСЬКА Людмила Григорівна, професор кафедри біології та методики її викладання, доктор біологічних наук, доцент;
  63. МАЗУР Василь Йосипович, викладач кафедри спорту і спортивних ігор;
  64. МАЗУР Наталія Анатоліївна, завідувач, професор кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор;
  65. СОВІК Тетяна Василівна, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент;
  66. МАРТІНА Олеся Володимирівна, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент;
  67. МАРЧУК Людмила Миколаївна, завідувач, професор кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор;
  68. МАТВЄЄВ Микола Дмитрович, доцент кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук, доцент;
  69. МАТУЗ Ольга Володимирівна, асистент кафедри географії та методики її викладання;
  70. МЄЛЄКЄСЦЕВА Наталія Василівна, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук;
  71. МИСІВ Володимир Михайлович, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
  72. НАЙЧУК Антон Віталійович, доцент кафедри політології та філософії, кандидат філософських наук, доцент;
  73. ОДАЙНИК Валерій Вікторович, викладач кафедри спорту і спортивних ігор;
  74. ОЛИНЕЦЬ Тетяна Василівна, старший викладач теорії та методик початкової освіти, кандидат педагогічних наук;
  75. ОНУФРІЄВА Ліана Анатоліївна, завідувач, професор кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, професор;
  76. ОПАЛЮК Олег Миколайович, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;
  77. ОПАЛЮК Тетяна Леонідівна, завідувач, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, доктор педагогічних наук, доцент;
  78. ОПРЯ Богдана Олексіївна, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, кандидат історичних наук;
  79. ОПТАСЮК Сергій Васильович, завідувач, доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
  80. ПАНЧУК Олег Петрович, доцент кафедри фізики, кандидат педагогічних наук, доцент;
  81. ПЕТРОВА Тетяна Михайлівна, доцент кафедри англійської мови, кандидат педагогічних наук, доцент;
  82. ПЕЧЕНЮК Майя Антонівна, завідувач, професор кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, професор;
  83. ПИЛИПЮК Тетяна Михайлівна, доцент кафедри комп’ютерних наук, заступник декана фізико-математичного факультету з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
  84. ПЛАХТІЙ Маріанна Петрівна, доцент кафедри політології та філософії, керівник відділу наукової роботи, кандидат філософських наук, доцент;
  85. ПОЛІЩУК Світлана Вікторівна, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, кандидат педагогічних наук, доцент;
  86. ПОЛЬОВА Світлана Василівна, старший викладач кафедри англійської мови;
  87. ПОПОВИЧ Анжеліка Станіславівна, доцент кафедри української мови, доктор педагогічних наук, доцент;
  88. ПРИДЕТКЕВИЧ Станіслав Станіславович, старший викладач кафедри географії та методики її викладання, кандидат географічних наук;
  89. ПРУС Тетяна Миколаївна, асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання;
  90. РАРИЦЬКИЙ Олег Анатолійович, завідувач, професор кафедри історії української літератури і компаративістики, доктор філологічних наук, доцент;
  91. САВИЦЬКА Ольга Вікторівна, доцент кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук, доцент;
  92. СВІДЕР Ірина Анатоліївна, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук;
  93. СЕМЕНДЯК Вадим Михайлович, старший викладач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук;
  94. СЕМЕРНЯ Оксана Миколаївна, доцент кафедри екології, доктор педагогічних наук, доцент;
  95. СЕРБАЛЮК Юрій Володимирович, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат історичних наук, доцент;
  96. СМОРЖЕВСЬКИЙ Юрій Людвігович, доцент кафедри математики, заступник декана фізико-математичного факультету з виховної роботи та профорієнтаційної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;
  97. СТЕПАНКОВ Валерій Степанович, завідувач, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор;
  98. СТОРЧОВА Тетяна Володимирівна, доцент кафедри англійської мови, завідувач відділу міжнародних зв’язків, кандидат педагогічних наук, доцент;
  99. СУЛЯТИЦЬКА Тетяна Василівна, доцент кафедри політології та соціології, заступник декана історичного факультету з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, кандидат філософських наук, доцент;
  100. ТЕПЛІНСЬКИЙ Юрій Володимирович, професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор;
  101. ТКАЧУК Віталій Валерійович, доцент кафедри економіки підприємства, кандидат економічних наук, доцент;
  102. ТРОФИМЕНКО Анастасія Олександрівна, завідувач, доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент;
  103. УРСУ Наталія Олексіївна, професор кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.
  104. ФЕДОРЧУК Вікторія Вікторівна, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, кандидат педагогічних наук, доцент;
  105. ФЕДОРЧУК Володимир Анатолійович, професор кафедри комп’ютерних наук, доктор технічних наук, професор;
  106. ФЕДОРЧУК Іван Вікторович, доцент кафедри екології, кандидат біологічних наук, доцент;
  107. ФЕДЬКОВ Олександр Миколайович, завідувач, професор кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, доктор історичних наук, доцент;
  108. ФІЛІНЮК Анатолій Григорович, завідувач, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор;
  109. ХОПТЯР Юрій Анатолійович, доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, кандидат історичних наук, доцент;
  110. ШАПОВАЛ Ольга Григорівна, старший викладач кафедри германських мов і зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук;
  111. ШЕРЕМЕТА Наталія Петрівна, доцент кафедри української мови, заступник декана факультету української філології та журналістики з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, кандидат філологічних наук, доцент;
  112. МАРЧИШИНА Алла Анатоліївна, завідувач, професор кафедри англійської мови, доктор філологічних наук, доцент;
  113. ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ Валерій Васильович, завідувач навчально-наукової лабораторії етнології, старший викладач кафедри історії української літератури і компаративістики, кандидат філологічних наук;
  114. ЯРЕМЧУК Інна Михайлівна, старший викладач кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук;
  115. ПРЯДКО Олена Михайлівна, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент.
  116. ЯСЬКО Віталій Анатолійович, старший викладач кафедри військової підготовки, кандидат військових наук, доцент;
  117. ЯЩИШИНА Ірина Володимирівна, професор кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор;
  •  
  •  
  • Виборні представники, що представляють інших працівників університету, які працюють на постійній основі:  
  •  
  1. БЕСАРАБЧУК Геннадій Володимирович, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, кандидат педагогічних наук;
  2. БІЛИК Олена Володимирівна, старший лаборант кафедри фізики;
  3. ГОРЧАК Людмила Василівна, керівник навчального відділу;
  4. ДМИТРУК Діна Володимирівна, завідувач гуртожитку №1 університету;
  5. ЗБОРОВЕЦЬ Олена Іванівна, завідувач гуртожитку № 5 університету;
  6. КРАМАР Сергій Йосипович, завідувач складом університету;
  7. КРИВІЦЬКА Віта Сергіївна, старший диспетчер факультету фізичної культури;
  8. РЕЗНІЧУК Людмила Вікторівна, завідувач відділу абонементів та читальних залів бібліотеки університету;
  9. РОМАНЮК Людмила Вікторівна, завідувач гуртожитку № 3 університету;
  10. СОСЮК Наталія Володимирівна, завідувач навчальною лабораторією хімії і екології;
  11. ТОЛСТІХІНА Лілія Володимирівна, сторож навчального корпусу № 1 університету;
  12. ШУЛІКА Віктор Сергійович, головний інженер університету;
  • Виборних представників з числа осіб, які навчаються в університеті:
  •  
  1. БАЗИЛЮК Дана Федорівна, студентка 3 курсу факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи освітнього ступеня «бакалавр»;
  2. ВАРВАРУК Ірина Романівна, студентка 2 курсу природничо-економічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  3. БЛИНДА Ольга Ігорівна, студентка 2 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  4. ВІННІЦЬКА Анастасія Олександрівна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології освітнього ступеня «бакалавр»;
  5. ГІРЧУК Анастасія Романівна, студентка 4 курсу фізико-математичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  6. ДАНИЛЮК Ірина Василівна, студентка 3 курсу факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи освітнього ступеня «бакалавр»;
  7. ДАНЧУК Олександра Олександрівна, студентку 2 курсу природничо-економічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  8. ДЯДЮРА Олесь Анатолійович, студент 2 курсу історичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  9. КАЙСИМ Олена-Наталія Романівна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології освітнього ступеня «бакалавр»;
  10. КОВАЛЬЧУК Галина Вікторівна, студентка 4 курсу фізико-математичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  11. КОРМАН Крістіна Віталіївна, студентка 3 курсу факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи освітнього ступеня «бакалавр»;
  12. ЛІСОВА Уляна Ігорівна, студентка 1 курсу освітнього ступеня «магістр» природничо-економічного факультету;
  13. ЛІСОВА Юлія Русланівна, студентка 2 курсу природничо-економічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  14. МАЗУР Ангеліна Миколаївна, студентка 2 курсу фізико-математичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  15. МЕЛЕЩУК Софія Василівна, студентка 1 курсу історичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  16. НАГОРЯНСЬКА Анна Вікторівна, студентка 4 курсу факультету іноземної філології освітнього ступеня «бакалавр»;
  17. ПАВЛЕНКО Марина Миколаївна, студентка 3 курсу природничо-економічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  18. ПОПЮК Ангеліна Дмитрівна, студентка 1 курсу факультету іноземної філології освітнього ступеня «бакалавр»;
  19. РУДАНЕЦЬ Марія Василівна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології освітнього ступеня «бакалавр»;
  20. СЕМЕНИШЕНА Анастасія Богданівна, студентка 2 курсу природничо-економічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  21. СЕМЕНЮТА Вікторія Андріївна, студентка 3 курсу історичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  22. СМІРНОВ Віталій Русланович, студент 4 курсу фізико-математичного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  23. ТЕРЕЗЮК Костянтин Миколайович, студент 3 курсу факультету фізичної культури освітнього ступеня «бакалавр»;
  24. ТEТЕРЯ Діана Володимирівна, студентка 4 курсу факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи освітнього ступеня «бакалавр»;
  25. ТОДОСІЙЧУК Христина Дмитрівна, студентка 3 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
  26. УСАЧ Ірина Василівна, студентка 4 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня «бакалавр».

Склад конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка затверджений на засіданні конференції трудового колективу 26 грудня 2019 р., протокол № 2 і затверджений наказом ректора «Про затвердження складу конференції трудового колективу університету»  від 26.12.2019 р. № 128-ОД, зі змінами внесеними наказом від 03.02.2020 р. №13-ОД, зі змінами наказом від 14.05.2020 р. №41-ОД, зі змінами внесеними наказом від 19.06.20 р. № 63-ОД, зі змінами внесеними наказом від 28.08.20 р. №91-ОД, зі змінами внесеними наказом від 04.01.2021 р. № 1-ОД, зі змінами внесеними наказом від 13.01.2021 р. № 7-ОД, зі змінами внесеними наказом від 08.06.2021 р. № 73-ОД, зі змінами внесеними наказом від 23.09.21 р. № 126-ОД, зі змінами внесеними наказом від 11.10.21 р. № 128-ОД.