План роботи вченої ради на I семестр на 2023-2024 навчального року
 План роботи вченої ради на II семестр на 2023-2024 навчальний рік

Ухвали вченої ради

Протокол №3 від 28.03.2024

 1. Внесення змін до Плану роботи вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2023-2024 навчального року.
 2. Затвердження нових освітніх програм і навчальних планів, нових редакцій освітніх програм і навчальних планів, змін до чинних освітніх програм і навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти.
 3. Закріплення освітніх компонентів за кафедрами університету на 2024-2025 н. р.
 4. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців за відповідними освітньо-професійними програмами спеціальностей університету.
 5. Затвердження змін термінів проходження виробничої архівної практики здобувачами вищої освіти «бакалавр» спеціальності 032 Історія та археологія за освітньо-професійною програмою Історія (денна форма здобуття вищої освіти, 2 курс) з 27 травня по 09 червня 2024 р. на термін із 01 квітня по 14 квітня 2024 р. та до графіка освітнього процесу на зазначеній вище спеціальності.
 6. Затвердження Положення про відділ кадрів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 7. Затвердження Положення про центр інформаційних технологій Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 8. Затвердження Положення про Асоціацію випускників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 9. Затвердження Положення про відділ аспірантури і докторантури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 10. Затвердження Положення про навчально-методичний відділ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 11. Затвердження сертифікатних програм „Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості в умовах війни“ та „Професійна мобільність сучасного фахівця спеціальної освіти“.
 12. Утворення разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ГНАТЕНКА Сергія Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія.

Протокол №2 від 25.01.2024

 1. Затвердження кошторисів та штатного розпису університету на 2024 р.
 2. Аналіз успішності здобувачів денної та заочної форм здобуття вищої освіти за результатами зимової екзаменаційної сесії 2023-2024 н. р., результатів атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти та основні завдання колективу університету щодо забезпечення якості підготовки фахівців.
 3. Аналіз кадрового та навчально-методичного забезпечення освітніх програм Середня освіта (Музичне мистецтво) спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), Середня освіта (Образотворче мистецтво) спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 4. Звіт комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка про результати роботи за 2023 рік.
 5. Затвердження Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).
 6. Затвердження Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 7. Затвердження Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 8. Затвердження Кодексу академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція), Складу комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка на 2024 рік.
 9. Затвердження Положення про навчальну лабораторію археології кафедри археології, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про навчальну лабораторію мультимедійних засобів та медіадизайну кафедри журналістики навчально-наукового інституту української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 10. Затвердження Складу ради із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2023-2024 навчальний рік (нова редакція).
 11. Затвердження Положення про науково-дослідну лабораторію психології навчання Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Положення про науково-дослідну лабораторію анатомії, морфології та фізіології живих організмів кафедри біології та екології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про науково-дослідну лабораторію екологічного моніторингу кафедри біології та екології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про науково-дослідну лабораторію діалектологічних досліджень Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про науково-дослідну лабораторію педагогіки та психології вищої школи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про науково-дослідну лабораторію «Теорія і практика початкової освіти» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про науково-дослідну лабораторію управління навчально-пізнавальною діяльністю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про науково-дослідну лабораторію «Історія, теорія і практика музичної інструментально-виконавської освіти» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про науково-дослідну лабораторію прикладної географії та геотуризму Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про науково-дослідну лабораторію інноваційних технологій у туризмі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про науково-дослідну лабораторію «Гендерні профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про науково-дослідну лабораторію «Технології підготовки конкурентоздатного педагога до реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах інноваційного освітнього середовища» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 12. Затвердження Положення про відділ міжнародних зв’язків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).

Протокол №1 від 25.01.2024

 1. Звіт про наукову та науково-технічну діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2023 рік та пріоритетні завдання на 2024 рік у контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки. Звіт про наукову та науково-технічну діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2023 рік та пріоритетні завдання на 2024 рік у контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки.
 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності університету в 2023 році та шляхи її удосконалення у 2024 році в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки.
 3. Результати акредитаційних експертиз освітніх програм у І семестрі 2023-2024 навчального року.
 4. Затвердження Плану роботи університету на ІІ семестр 2023-2024 навчального року, Плану роботи вченої ради університету на ІІ семестр 2023-2024 навчального року, Плану роботи ректорату на ІІ семестр 2023-2024 навчального року.
 5. Затвердження нової освітньо-професійної програми “Підприємництво і цифрові бізнес-технології” зі спеціальності 076 Підприємництво та торгівля першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр” зі спеціальності 076 Підприємництво та торгівля за освітньо-професійною програмою “Підприємництво і цифрові бізнес-технології” денної форми здобуття вищої освіти; нової освітньо-професійної програми “Психокорекційна педагогіка та інклюзивне навчання” зі спеціальності 016 Спеціальна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та навчальних планів підготовки здобувачів ступеня вищої освіти “бакалавр” зі спеціальності 016 Спеціальна освіта за освітньо-професійною програмою “Психокорекційна педагогіка та інклюзивне навчання” денної та заочної форм здобуття вищої освіти.
 6. Затвердження Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).

Протокол №14 від 28.12.2023

 1. Результати моніторингу якості освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт у контексті реалізації вимог Нової української школи.
 2. Стан забезпечення якості підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами спеціальностей навчально-наукового інституту української філології та журналістики.
 3. Затвердження Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2024-2025 навчальний рік; Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2024-2025 навчальний рік; Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на 2024-2025 навчальний рік.
 4. Затвердження лімітів стипендiатiв на ІI семестр 2023-2024 навчального року.

Протокол №13 від 30.11.2023

 1. Результати загальноуніверситетського моніторингу якості освітніх програм у контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки.
 2. Ефективність планування та виконання колективних тем науково-дослідної роботи кафедр факультетів, навчально-наукового інституту в контексті узгодження з переліком визначених МОН пріоритетних тематичних напрямів, виконання на їхній основі проєктів та науково-технічних розробок на 2023-2024 н. р.
 3. Стан реалізації Стратегії інтернаціоналізації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (до 2025 року): досягнення та перспективи.
 4. Затвердження Положення про атестацію та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція); Методичних рекомендацій з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на рівень унікальності (нова редакція); Положення про порядок розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 5. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців зі спеціальностей університету».
 6. Затвердження Загальноуніверситетського плану заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час акредитацій освітніх програм у 2022-2023 н. р.
 7. Затвердження Положення про навчальну лабораторію «Дидактика історії» кафедри всесвітньої історії історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).

Протокол №12 від 26.10.2023

 1. Вступна кампанія 2023 року: підсумки і пріоритетні завдання щодо вдосконалення профорієнтаційної роботи, організації та забезпечення прийому на навчання до університету в 2024 році.
 2. Результати рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2022-2023 н. р.
 3. Звіти випускників аспірантури, докторантури.
 4. Затвердження Типового положення про навчальну лабораторію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 5. Затвердження Положення про науково-дослідну лабораторію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

Протокол №11 від 28.09.2023

 1. Внесення змін до Плану роботи вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2023-2024 навчального року.
 2. Аналіз успішності здобувачів денної та заочної форм здобуття вищої освіти за результатами літньої екзаменаційної сесії 2022-2023 навчального року, результатів атестації здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти та визначення шляхів удосконалення організації освітньої діяльності, підвищення якості підготовки фахівців в університеті.
 3. Стан виконання планів заходів щодо усунення виявлених недоліків під час акредитацій освітніх програм спеціальностей університету в 2022-2023 н. р.
 4. Аналіз навчально-методичного та кадрового забезпечення освітніх компонентів освітніх програм, які проходитимуть акредитаційну експертизу в І семестрі 2023-2024 н. р., та їх відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365).
 5. Аналіз результатів складання випускниками університету єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови для вступу на навчання з метою здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на основі здобутого ступеня вищої освіти «бакалавр» та основні завдання щодо удосконалення якості підготовки здобувачів вищої освіти університету з іноземних мов.
 6. Затвердження Переліку випускових кафедр на 2023-2024 навчальний рік.
 7. Затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 8. Затвердження Переліку додаткових освітніх компонентів до індивідуальних навчальних планів для здобувачів вищої освіти, які вступили до університету у 2023 році на основі ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за іншою спеціальністю.
 9. Затвердження Положення про навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами).
 10. Затвердження Програми підвищення кваліфікації «Удосконалення професійної компетентності викладача як запорука якісної освітньої діяльності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка».
 11. Затвердження Положення про навчальну лабораторію інформаційного забезпечення освітнього процесу кафедри соціальної роботи факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янець-подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Протокол №10 від 30.08.2023

 1. Затвердження Плану роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2023-2024 навчального року; Плану роботи вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2023-2024 навчального року; Плану роботи ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2023-2024 навчального року.
 2. СЛУХАЛИ: Зміни в структурі університету.
 3. Стан готовності університету до 2023-2024 навчального року в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні.
 4. Затвердження Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція); Концепції виховної роботи в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2023-2027 роки; Положення про заочний відділ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 5. Звіт докторанта кафедри археології, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін 1 року навчання на спеціальності 032 Історія та археологія Магась-Демидас Ю.І. про виконання індивідуального плану наукової роботи.
 6. Затвердження Розподілу ліцензованого обсягу за освітніми програмами спеціальностей університету з підготовки здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» денної та заочної форм здобуття вищої освіти у 2023 році (зі змінами).
 7. Затвердження Плану внутрішньої акредитації освітніх програм спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2023-2024 н.р.
 8. Затвердження програм курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти.
 9. Внесення змін до освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» зі спеціальності 073 Менеджмент другого (магістерського) рівня вищої освіти та навчальних планів підготовки здобувачів ступеня вищої освіти “магістр” зі спеціальності 073Менеджмент за освітньо-професійною програмою «Управління навчальним закладом» денної та заочної форм здобуття вищої освіти та затвердження їх в нових редакціях.
 10. Утворення разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації МАТВІЙЧУК Ірини Ігорівни для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Протокол №9 від 06.07.2023

 1. Затвердження Змін до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка у 2023 році.
 2. Затвердження Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка у 2023 році (зі змінами).

Протокол №8 від 26.06.2023

 1. Результати акредитаційних експертиз освітніх програм спеціальностей університету в ІІ семестрі 2022-2023 н.р. та основні завдання щодо підготовки до акредитації освітніх програм у 2023-2024 н.р.
 2. Результативність роботи вченої ради, наукової ради, ради з науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 2022-2023 н.р. і основні завдання на 2023-2024 н.р.
 3. Звіти випускників аспірантури.
 4. Результати роботи кафедри теорії і методики фізичного виховання за 2018-2023 рр. та перспективи її розвитку.
 5. СЛУХАЛИ: Затвердження лімітів стипендiатiв на І семестр 2023-2024 навчального року; ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на І семестр 2023-2024 навчального року; ліміту стипендіатів із числа осіб, які будуть зараховані на навчання у 2023 році.
 6. Затвердження кандидатур здобувачів вищої освіти на призначення академічних стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, імені державних діячів першого українського уряду.
 7. Про визнання результатів участі науково-педагогічних працівників у проєкті „Школа професійного розвитку викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка“.
 8. Затвердження Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція), Порядку проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).
 9. Затвердження програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників „Тренінгова програма „Навчання через дослідження“.
 10. Затвердження освітньої програми «Українська мова і література» зі спеціальності 035 Філологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в редакції 2023 року.
 11. Затвердження програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Акредитація освітніх програм: механізми забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка».
 12. Затвердження Положення про сертифікатні програми Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 13. Про вивчення змістового модуля «Безпека життєдіяльності» в межах навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» на окремих освітніх програмах спеціальностей університету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Протокол №7 від 20.06.2023

 1. Внесення змін до Плану роботи вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2022-2023 навчального року.
 2. Зміни в структурі університету.
 3. Затвердження нових редакцій освітніх програм і навчальних планів підготовки здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр» денної та заочної форм здобуття вищої освіти спеціальностей історичного факультету, природничо-економічного факультету, факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи, факультету фізичної культури.
 4. Затвердження Розподілу ліцензованого обсягу за освітніми програмами спеціальностей університету з підготовки здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» денної та заочної форм здобуття вищої освіти у 2023 році (зі змінами).
 5. Затвердження змін до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка у 2023 році.

Протокол №6 від 27.04.2023

 1. Результати роботи кафедри української мови за 2018-2023 рр. та перспективи її розвитку.
 2. Стан і перспективи організації та проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в університеті.
 3. Результати роботи кафедри педагогіки та управління навчальним закладом за 2018-2023 рр. та перспективи її розвитку.
 4. Затвердження графіків освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей університету ступенів вищої освіти „бакалавр“, „магістр“, „доктор філософії“ денної та заочної форм здобуття вищої освіти на І семестр 2023-2024 н. р.; Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності результатів навчання здобувачів вищої освіти вимогам освітньо-професійних програм, програм єдиних державних кваліфікаційних іспитів й присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої освіти „бакалавр“, „магістр“ у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2023-2024 навчальний рік.
 5. Затвердження змін до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка у 2023 році; розподілу ліцензованого обсягу за освітніми програмами спеціальностей університету з підготовки здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» денної та заочної форм здобуття вищої освіти у 2023 році (зі змінами).
 6. Затвердження Положення про атестацію та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 7. Затвердження освітньо-професійної програми Соціально-психологічна реабілітація та навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота за освітньо-професійною програмою Соціально-психологічна реабілітація галузі знань 23 Соціальна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (денна форма здобуття вищої освіти).
 8. Затвердження Порядку організації та проведення конкурсу на участь у програмі ЄС Еразмус+ за напрямом КА І: навчальна мобільність у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 9. Затвердження Положення про Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 10. Затвердження Положення про сертифікатні програми Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 11. Закріплення навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності“ на спеціальностях: 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська), предметна спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська), спеціалізація 014.021 Англійська мова і література, освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька); 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, освітньо-професійна програма Англійська мова і література; 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (німецька), предметна спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (німецька), спеціалізація 014.022 Німецька мова і література, освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська); 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (польська), предметна спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (польська), спеціалізація 014.028 Польська мова і література, освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (польська, англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за кафедрою слов’янської філології та загального мовознавства.

Протокол №5 від 27.04.2023

 1. Розвиток студентського самоврядування та реалізація молодіжної політики в контексті Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки.
 2. Стан навчально-методичного забезпечення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта.
 3. Стан виконання ухвали вченої ради університету від 30.06.2022 р. (протокол № 7) з питання „Про викладання в Кам’янець-Подільському  національному університеті імені Івана Огієнка навчальних дисциплін англійською мовою: стан і перспективи“.
 4. Результати роботи кафедри екології за 2018-2023 рр. та перспективи її розвитку.
 5. Затвердження Положення про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників закладів освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).

Протокол №4 від 20.04.2023

 1. Внесення змін до Плану роботи вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2022-2023 навчального року.
 2. Затвердження Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка у 2023 році.
 3.  Затвердження розподілу ліцензованого обсягу для підготовки здобувачів ступенів вищої освіти „бакалавр“, „магістр“, „доктор філософії“ за освітніми програмами денної та заочної форм здобуття вищої освіти у 2023 році (зі змінами).
 4. Затвердження Положення про приймальну комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція), Положення про відбіркові комісії приймальної комісії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція), Положення про апеляційну комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 5. Затвердження Орієнтовних обсягів навчального навантаження науково-педагогічних працівників університету на 2023-2024 навчальний рік, Норм часу для планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2023-2024 навчальний рік.
 6. Затвердження нових освітніх програм і навчальних планів, нових редакцій освітніх програм і навчальних планів, змін до чинних освітніх програм і навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти природничо-економічного факультету, педагогічного факультету, факультету іноземної філології, факультету фізичної культури.
 7.  

Протокол №3 від 30.03.2023

 1. Внесення змін до Плану роботи вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2022-2023 навчального року.
 2. Затвердження нових освітніх програм і навчальних планів, нових редакцій освітніх програм і навчальних планів, змін до чинних освітніх програм і навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти.
 3. Закріплення освітніх компонентів за кафедрами університету на 2023-2024 н. р.
 4. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців за відповідними освітньо-професійними програмами спеціальностей університету.
 5. Міжнародні угоди Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: реалізація та аналіз ефективності співпраці.
 6. Затвердження Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).
 7. Затвердження Положення про навчальний відділ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 8. Затвердження Положення про факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 9. Затвердження Положення про куратора академічної групи студентів у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).
 10. Затвердження Положення про освітні програми в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).
 11. Затвердження Проєкту „Школа професійного розвитку викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка“ (нова редакція).

Протокол №2 від 23.02.2023

 1. Затвердження кошторисів університету на 2023 р.
 2. Аналіз успішності здобувачів денної та заочної форм здобуття вищої освіти за результатами зимової екзаменаційної сесії2022-2023 н. р., результатів атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти та основні завдання колективу університету щодо забезпечення якості підготовки фахівців.
 3. Аналіз якості виконання кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2022 році та основні завдання щодо її підвищення.
 4. Стан виконання ухвали вченої ради університету від 25.02.2021 р. (протокол № 2) з питання „Іміджева політика університету: основні напрями та актуальні питання її реалізації (у контексті реалізації Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки)“.
 5. Затвердження Положення про навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, Положення про електронний навчальний курс освітнього компонента в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 6. Затвердження Положення про раду з науково-методичної роботи і забезпечення якості вищої освіти навчально-наукового інституту української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Протокол №1 від 26.01.2023

 1. 1
 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності університету в 2022 році та шляхи її удосконалення у 2023 році в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки.
 3. Затвердження Плану роботи університету на ІІ семестр 2022-2023 навчального року, Плану роботи вченої ради університету на ІІ семестр 2022-2023 навчального року, Плану роботи ректорату на ІІ семестр 2022-2023 навчального року.
 4. Звіт комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2022 рік.
 5. Затвердження складу комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2023 рік.
 6. Затвердження Порядку визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (нова редакція).
 7. Затвердження Положення про Лінгвістичний центр Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 8. Затвердження Плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2023 рік.
 9. Затвердження Розподілу ліцензованого обсягу за освітніми програмами спеціальностей університету з підготовки здобувачів ступенів вищої освіти „бакалавр“, „магістр“, „доктор філософії“ денної та заочної форм здобуття вищої освіти у 2023 році.
 10. Затвердження змін до графіка освітнього процесу здобувачів ІV курсу першого (бакалаврського) рівня денної форми здобуття вищої освіти спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія за освітньо-професійною програмою Фізична реабілітація галузі знань 22 Охорона здоров’я.

Протокол №13 від 29.12.2022

 1. Удосконалення та розвиток освітньої діяльності в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки.
 2. Стан комерціалізації і надання платних послуг у сфері наукової та науково-технічної діяльності структурними підрозділами університету.
 3. Про зміну керівника наукового Центру польської культури і мови.
 4. Про зміну керівника наукової школи «Історичне краєзнавство і проблеми регіональної історії Правобережної  України».

Протокол №12 від 29.12.2022

 1. Подання проєкту Статуту Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція) на погодження конференцією трудового колективу університету.

Протокол №11 від 29.11.2022

 1. Результати загальноуніверситетського моніторингу якості освітніх програм у контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки.
 2. Стан забезпечення якості підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами спеціальностей фізико-математичного факультету.
 3. Результати роботи кафедри археології, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін за 2017-2022 рр. і перспективи її розвитку.
 4. Результати роботи кафедри спорту і спортивних ігор за 2017-2022 рр. та перспективи її розвитку.
 5. Затвердження Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 6. Затвердження складу Ради із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (зі змінами), складу Ради роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами).
 7. Затвердження Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція); Порядку перевірки рукописів монографій, підручників, навчальних посібників на рівень унікальності (додаток до Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка) (нова редакція); Методичних рекомендацій з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій, авторефератів дисертацій здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на рівень унікальності (нова редакція).
 8. Затвердження Положення про відділ фандрайзингу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).

Протокол №9 від 29.09.2022

 1. Аналіз успішності здобувачів денної та заочної форм здобуття вищої освіти за результатами літньої екзаменаційної сесії 2021-2022 навчального року, результатів атестації здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти й основні завдання колективу університету з удосконалення організації освітньої діяльності, забезпечення якості підготовки фахівців.
 2. Аналіз кадрового забезпечення освітніх компонентів освітніх програм, які проходитимуть акредитаційну експертизу в І семестрі 2022-2023 н. р., та його відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365).
 3. Стан інтернаціоналізації К-ПНУ в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки.
 4. Затвердження Складу комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2022 р. (зі змінами).
 5. Затвердження Положення про науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 6. Затвердження Положення про зв’язки з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню випускників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 7. Затвердження змін до чинних освітньо-професійних програм зі спеціальностей університету для здобувачів ступенів вищої освіти „бакалавр“, „магістр“.
 8. Затвердження змін до навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти „магістр“ за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія денної форми здобуття вищої освіти (в редакції 2022 року).
 9. Затвердження змін до складу Ради роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 10. Затвердження Розподілу ліцензованого обсягу за освітніми програмами спеціальностей університету з підготовки здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» денної та заочної форм здобуття вищої освіти у 2022 році (зі змінами).

Протокол № 8 від 30.08.2022:

 1. Затвердження Плану роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2022-2023 навчального року, Плану роботи вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2022-2023 навчального року,  Плану роботи ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2022-2023 навчального року.
 2. Стан готовності матеріально-технічної бази університету до 2022-2023 навчального року в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні.
 3. Затвердження Ліміту стипендіатів з числа осіб, які зараховані на навчання у 2022 році.
 4. Затвердження Порядку навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).
 5. Затвердження Правил призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам та докторантам Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 6. Затвердження Положення про відділ охорони праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 7. Про організацію освітнього процесу в І семестрі 2022-2023 навчального року.
 8. Затвердження змін до Норм часу для планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2022-2023 навчальний рік.
 9. Затвердження Порядку роботи в системі електронного документообігу MEGAPOLIS.DOCNET в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка; Плану внутрішньої акредитації освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових) програм спеціальностей університету в 2022-2023 навчальному році та відповідальних працівників за її проведення; Переліку навчальних дисциплін навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, з яких передбачено проведення індивідуальних занять; Програм курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти.
 10. Про перейменування кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін.

Протокол № 7 від 30.06.2022:

 1. Акредитація освітніх програм спеціальностей університету в ІІ семестрі 2021-2022 н. р.: результати, рекомендації та основні завдання щодо підготовки до акредитації освітніх програм у 2022-2023  н.р.
 2. Звіти випускників аспірантури, докторантури.
 3. Про викладання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка навчальних дисциплін англійською мовою: стан і перспективи.
 4. Затвердження графіків освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей університету ступенів вищої освіти „бакалавр“, „магістр“, „доктор філософії“ денної та заочної форм здобуття вищої освіти на І семестр 2022-2023 навчального року.
 5. Створення на базі лабораторії цифрової економіки навчальної лабораторії цифрової економіки.
 6. Затвердження Плану заходів щодо впровадження електронної системи управління навчанням (Learning Management System) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).
 7. Затвердження Положення про навчальну лабораторію цифрової економіки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 8. Затвердження Положення про відділ наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 9. Затвердження Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 10. Утворення разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ЯБЛОНСЬКОЇ Діани Русланівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Протокол № 6 від 26.05.2022:

 1. Результативність роботи наукової ради та ради з науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 2021-2022 н.р.: підсумки та перспективи.
 2. Стан навчально-методичного забезпечення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта і освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи.
 3. Результати роботи кафедри історії України за 2017-2022 рр. та перспективи її розвитку.
 4. Результати роботи кафедри історії української літератури та компаративістики за 2017-2022 рр. та перспективи її розвитку.
 5. Результати роботи кафедри географії та методики її викладання за 2017-2022 рр. та перспективи її розвитку.
 6. Результати роботи кафедри теорії та методик початкової освіти за 2017-2022 рр. та перспективи її розвитку.
 7. Затвердження Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності результатів навчання здобувачів вищої освіти вимогам освітньо-професійної програми та програм інтегрованого тестового іспиту „Крок 2“, об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту, єдиного державного кваліфікаційного іспиту й присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої освіти „бакалавр“, „магістр“ у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2022-2023 навчальний рік.
 8. Затвердження Розподілу ліцензованого обсягу за освітніми програмами спеціальностей університету з підготовки здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» денної та заочної форм здобуття вищої освіти у 2022 році (зі змінами).
 9. Затвердження змін до чинних освітніх програм зі спеціальностей університету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 10. Затвердження зміни назви освітньо-професійної програми „Початкова освіта. Англійська мова“ на назву „Початкова освіта“.
 11. Затвердження Проєкту „Школа професійного розвитку викладачів К-ПНУ“ (нова редакція).
 12. Затвердження Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 13. Про перейменування науково-дослідної археологічної лабораторії.

Протокол № 5 від 28.04.2022:

 1. Аналіз якості виконання дипломних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня у 2021 році та завдання щодо її підвищення.
 2. Стан навчально-методичного забезпечення та викладання навчальної дисципліни „Іноземна мова“ в університеті.
 3. Затвердження Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2022-2023 н. р.
 4. Затвердження орієнтовних обсягів індивідуального навчального навантаження штатних науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2022-2023 навчальний рік.
 5. Затвердження освітніх програм, навчальних планів, змін до чинних освітніх програм і навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей університету третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
 6. Стан запровадження комплексної автоматизації управління К-ПНУ, зокрема системи електронного документообігу „Megapolis. DocNET“.
 7. Затвердження змін до Норм часу для планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2022-2023 навчальний рік.

Протокол № 4 від 31.03.2022:

 1. Внесення змін до Плану роботи вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2021-2022 навчального року.
 2. Затвердження освітніх програм, навчальних планів, змін до чинних освітніх програм і навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей університету.
 3. Міжнародна академічна мобільність здобувачів вищої освіти та педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників університету: стан і перспективи.
 4. Закріплення навчальних дисциплін (практик) за кафедрами університету на 2022-2023 н. р.
 5. Затвердження орієнтовних обсягів навчального навантаження науково-педагогічних працівників університету на 2022-2023 навчальний рік.
 6. Затвердження Порядку визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, Положення про центр документації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про архівно-інформаційний відділ центру документації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 7. Затвердження Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).
 8. Затвердження Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).
 9. Затвердження Тимчасового порядку надання освітніх послуг у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка здобувачам вищої освіти із ЗВО, які розташовані в зоні проведення активних бойових дій, зарахованим у рамках внутрішньої академічної мобільності.

Протокол № 3 від 15.03.2022:

 1. Затвердження кошторисів університету на 2022 р.
 2. Аналіз успішності здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання за результатами зимової екзаменаційної сесії 2021-2022 н. р., результатів атестації здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» та основні завдання колективу університету щодо підвищення якості підготовки фахівців.
 3. Аналіз ефективності запровадження внутрішньої моделі диференційованої оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових та інших працівників залежно від результатів їх роботи.
 4. Результати ректорського моніторингу рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців.
 5. Затвердження Переліку додаткових обов’язкових освітніх компонентів до індивідуальних навчальних планів для вступників на основі освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») для здобуття освітнього ступеня «магістр» за іншою спеціальністю у 2022-2023 навчальному році.

Протокол № 2 від 27.01.2022:

 1. Звіт про наукову та науково-технічну діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2021 рік та пріоритетні завдання на 2022 рік.
 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності університету в 2021 році та шляхи її удосконалення у 2022 році.
 3. Затвердження Плану роботи університету на ІІ семестр 2021-2022 навчального року, Плану роботи вченої ради університету на ІІ семестр 2021-2022 навчального року, Плану роботи ректорату на ІІ семестр 2021-2022 навчального року.
 4. Затвердження змін до складу комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2022 навчальний рік.
 5. Затвердження змін до складу постійних комісій вченої ради університету.
 6. Затвердження змін до Графіка освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2021-2022 навчального року для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» денної форми здобуття вищої освіти.
 7. Затвердження Положення про навчально-науковий інститут української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 8. Затвердження Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).
 9. Затвердження Положення про порядок розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 10. Затвердження Положення про відбіркові комісії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про апеляційну комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про проведення конкурсних вступних випробувань у формі співбесіди до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Протокол № 1 від 05.01.2022:

 1. Внесення змін до плану роботи вченої ради та ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2021-2022 навчального року.
 2. Зміни в структурі університету.
 3. Організація роботи з підвищення h-індексу (індексу Гірша) науково-педагогічних працівників кафедр університету.

Протокол № 15 від 28.12.2021:

 1. Розвиток студентського самоврядування та основні засади молодіжної політики в контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки.
 2. Результативність підготовки в університеті здобувачів ступеня вищої освіти „доктор філософії“.
 3. Затвердження Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2022-2023 навчальний рік і Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2022-2023 навчальний рік.
 4. Затвердження Ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами зимової екзаменаційної сесії 2021-2022 навчального року.
 5. Положення про приймальну комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 6. Затвердження Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка у 2022 році.
 7. Затвердження Розподілу ліцензованого обсягу для підготовки здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» за освітніми програмами денної та заочної форм здобуття освіти у 2022 році.
 8. Затвердження Положення про порядок переведення, відрахування, поновлення осіб, які навчаються у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, та надання їм академічної відпустки; Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).
 9. Затвердження Положення про освітні програми в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).
 10. Затвердження Положення про музей історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 11. Затвердження Графіка освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей університету ступенів вищої освіти „бакалавр“, „магістр“ ,„доктор філософії“ денної та заочної форм здобуття вищої освіти на ІІ семестр 2021-2022 навчального року.
 12. Зміни в структурі університету.
 13. Реорганізація науково-дослідної лабораторії напівпровідників та навчально-наукової лабораторії „Фізика наносистем“ й створення на їх базі навчально-наукової лабораторії „Фізика напівпровідників та наносистем імені Цезарія Андрійовича Криськова“ (керівник – Сергій Оптасюк, завідувач кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент).
 14. Про перейменування відділу охорони праці і техніки безпеки на відділ охорони праці.

Протокол № 14 від 25.11.2021:

 1. Внесення змін до Плану роботи вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2021-2022 навчального року.
 2. Результати внутрішньої акредитації освітніх програм спеціальностей університету, які проходитимуть акредитацію в 2021-2022 навчальному році.
 3. Проєкти міжнародних програм, які реалізує Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: аналіз та перспективи.
 4. Результати загальноуніверситетського моніторингу якості освітніх програм у контексті реалізації Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки.
 5. Затвердження Положення про наукові школи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про Центр мовознавчих студій Інституту української мови НАН України та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про навчально-наукову лабораторію діалектологічних досліджень Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про науково-дослідну лабораторію «Гендерні профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про студентський науковий гурток і проблемну групу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 6. Зміни в структурі університету.
 7. Затвердження Порядку проведення та оцінювання об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.
 8. Про перейменування наукової школи „Аналітичні та якісні методи в теорії еволюційних рівнянь“ на „Аналітичні та якісні методи в теорії наближень та еволюційних рівнянь“ (керівник – Юрій Теплінський, доктор фізико-математичних наук, професор).
 9. Про створення наукової школи „Соціально-політична історія України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.“ (керівник – Олександр Федьков, доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін).
 10. Про об’єднання галузевої науково-дослідної лабораторії теорії і методики фізичного виховання та спортивного тренування та наукової проблемної лабораторії „Гендерні профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації“ й створення на їх базі науково-дослідної лабораторії „Гендерні профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації“ (керівник – Геннадій Єдинак, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор).
 11. Переоформлення сертифіката про акредитацію освітньо-наукової програми „Освітні, педагогічні науки“.

Протокол № 13 від 28.10.2021:

 1. Внесення змін до плану роботи вченої ради та ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2021-2022 навчального року.
 2. Вступна кампанія 2021 року: підсумки і пріоритетні завдання щодо удосконалення профорієнтаційної роботи, організації та забезпечення прийому на навчання до університету в 2022 році.
 3. Результати рейтингу науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2020-2021 н. р.
 4. Стан дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти природничо-економічного факультету.
 5. Затвердження Положення про Центр регіональних досліджень Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про центр польської мови і культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про науково-дослідний «Центр огієнкознавства» (нова редакція); Положення про науково-дослідну лабораторію інноваційних технологій у туризмі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про наукову лабораторію «Технології підготовки конкурентоздатного педагога до реалізації Концепції «Нова українська школа» в умовах інноваційного освітнього середовища» (нова редакція); Положення про навчально-наукову лабораторію «Теорія і практика початкової освіти» (нова редакція); Положення про науково-дослідну лабораторію «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти» (нова редакція).
 6. Затвердження Антикорупційної програми Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2023 роки; Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 7. Затвердження тем дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії аспірантам 1 року навчання.

Протокол № 12 від 28.09.2021:

 1. Подання проєкту Статуту Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція) на погодження конференцією трудового колективу університету.
 2. Стан і завдання підвищення публікаційної активності науково-педагогічних працівників кафедр педагогічного факультету, в тому числі у наукових виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science Core Collection.
 3. Аналіз успішності здобувачів денної та заочної форм здобуття вищої освіти за результатами літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року, результатів атестації здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти й основні завдання колективу університету з удосконалення організації освітньої діяльності, підвищення якості підготовки фахівців.
 4. Аналіз результатів складання випускниками університету єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови для вступу на навчання з метою здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти „бакалавр“ та основні завдання щодо удосконалення якості підготовки здобувачів вищої освіти з іноземної мови.
 5. Затвердження Брендбуку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 6. Загальний висновок про результати внутрішньої акредитації освітньої (освітньо-професійної/освітньо-наукової) програми.
 7. Про формування складу спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ЛЯСКОВИЧА Романа Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Протокол № 11 від 14.09.2021:

 1. Затвердження змін до Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2021 році.
 2. Внесення змін до Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності результатів навчання здобувачів вищої освіти вимогам освітньо-професійної програми та вимогам програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту й присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої освіти „бакалавр“, „магістр“ у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2021-2022 навчальний рік.

Протокол № 10 від 30.08.2021:

 1. Затвердження Плану роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2021-2022 навчального року, Плану роботи вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2021-2022 навчального року, Плану роботи ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2021-2022 навчального року.
 2. Стан готовності матеріально-технічної бази університету до 2021-2022 навчального року та перспективи її розвитку.
 3. Звіт здобувача ступеня вищої освіти «доктор наук» (освітньо-наукова програма Історія та археологія спеціальності 032 Історія та археологія Михайлика А. О. про виконання індивідуального плану наукової роботи.
 4. Затвердження Порядку проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).
 5. Затвердження Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 6. Затвердження Положення про Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 7. Затвердження Положення про архівно-інформаційний відділ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 8. Затвердження Положення про експертну комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 9. Затвердження Положення про надання платних послуг бібліотекою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 10. Затвердження Змін до складу постійних комісій вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Змін до складу комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 11. Затвердження Змін до Орієнтовних обсягів індивідуального навчального навантаження штатних науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2022 навчальний рік.
 12. Затвердження Плану внутрішньої акредитації освітньо-професійних програм спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в І семестрі 2021-2022 н. р.
 13. Затвердження програм курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти.
 14. Внесення змін до Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності результатів навчання здобувачів вищої освіти вимогам освітньо-професійної програми та вимогам програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту й присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої освіти „бакалавр“, „магістр“ у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2021-2022 навчальний рік.

Протокол № 9 від 29.06.2021:

 1. Затвердження кандидатур здобувачів вищої освіти на призначення іменних, академічних стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, імені державних діячів першого українського уряду, Героїв Небесної Сотні.
 2. Зміни в структурі університету.
 3. Затвердження Порядку створення та діяльності груп спортивно-педагогічного вдосконалення/підвищення спортивної майстерності факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Протокол № 8 від 24.06.2021:

 1. Внесення змін до Плану роботи вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2020-2021 навчального року.
 2. Основні напрями та результативність роботи наукової ради та ради з науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 2020-2021 н. р.
 3. Підсумки акредитації освітніх програм спеціальностей університету в ІІ семестрі 2020-2021 н. р. та основні завдання щодо підготовки до акредитації освітніх програм у 2021-2022  н.р.
 4. Звіти випускників аспірантури.
 5. Зміни в структурі університету.
 6. Затвердження Норм часу для планування і обліку основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 7. Затвердження змін до „Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2021 році”.
 8. Затвердження Порядку проведення внутрішньої акредитації освітніх (освітньо-професійних/освітньо-наукових програм) спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 9. Затвердження змін до складу комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021 рік.
 10. Про визнання результатів участі науково-педагогічних працівників у Проєкті «Школа професійного розвитку викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 11. Затвердження графіка освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей університету ступенів вищої освіти „бакалавр“, „магістр“, „доктор філософії“ денної та заочної форм здобуття вищої освіти на І семестр 2021-2022 навчального року.
 12. Про перереєстрацію наукового збірника «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Політологія. Філософія».

Протокол № 7 від 08.06.2021:

 1. Результати освітньої, наукової, методичної діяльності факультету української філології та журналістики, шляхи її удосконалення.
 2. Результати роботи кафедри германських мов та зарубіжної літератури за 2016-2021 рр. і перспективи її розвитку.
 3. Затвердження Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення результатів навчання здобувачів вищої освіти вимогам освітньо-професійної програми та вимогам програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту й присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої освіти „бакалавр“, „магістр“ у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2021-2022 навчальний рік.
 4. Затвердження Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н. р.
 5. Затвердження Положення про порядок надання освітніх та інших послуг у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про раду з науково-методичної роботи і забезпечення якості вищої освіти факультету Кам’янець-Подільського національного університету і імені Івана Огієнка.
 6. Затвердження Проєкту „Школа професійного розвитку викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка“ (нова редакція).
 7. Затвердження нових редакцій освітніх програм і навчальних планів відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України про затвердження стандартів вищої освіти та змін до чинних освітніх програм і навчальних планів.

Протокол № 6 від 29.04.2021:

 1. Стан виконання ухвали вченої ради університету від 26.11.2020 р. (протокол № 11) „Результати загальноуніверситетського моніторингу якості освітніх програм у контексті реалізації Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки“.
 2. Шляхи досягнення університетом ключових показників зростання рівня міжнародної академічної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників.
 3. Заходи з підготовки окремих наукових видань університету до включення у наукометричні бази Scopus та Web of Science.
 4. Стан виконання ухвали вченої ради університету від 31.10.2019 р. (протокол № 10) з питання „Стан організації освітнього процесу на факультеті іноземної філології та основні завдання щодо його удосконалення“.
 5. Закріплення навчальних дисциплін (практик) за кафедрами університету на 2021-2022 н. р.
 6. Затвердження Плану заходів щодо впровадження електронної системи управління навчанням (Learning Management System).
 7. Затвердження Кодексу академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 8. Затвердження Орієнтованих обсягів навчального навантаження науково-педагогічних працівників університету на 2021-2022 навчальний рік.
 9. Затвердження Положення про лінгвістичний центр Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 10. Затвердження Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).
 11. Затвердження Положення про порядок заповнення, видачі та обліку академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

 12. Затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).

 13. Затвердження Положення про науково-дослідний центр історії Центральної та Східної Європи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 14. Затвердження освітньо-наукових програм, навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальностями: 016 Спеціальна освіта, 032 Історія та археологія, 035 Філологія, 052 Політологія, 091 Біологія,
  111 Математика.
 15. Про формування складу спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ГАДЮК Руслани Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія.

Протокол № 5 від 01.04.2021:

 1. Затвердження змін до розподілу ліцензованих обсягів за освітніми ступенями бакалавра та магістра в 2021 році.
 2. Затвердження змін до Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2021 році.

Протокол № 4 від 25.03.2021:

 1. Затвердження змін до чинних освітніх програм і навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей університету та затвердження нових освітніх програм і навчальних планів, на які оголошено прийом на навчання в університеті в 2021 р.
 2. Аналіз відповідності груп забезпечення спеціальностей університету вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами).
 3. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців за відповідними освітньо-професійними програмами спеціальностей університету.
 4. Затвердження Концепції розвитку наукової та інноваційної діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2025 роки.

Протокол № 3 від 25.02.2021:

 1. Затвердження кошторисів університету на 2021 р.
 2. Аналіз успішності здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання за результатами зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 н. р., результатів атестації здобувачів ступеня вищої освіти „магістр“ та основні завдання колективу університету щодо удосконалення організації освітньої діяльності, підвищення якості підготовки фахівців.
 3. Іміджева політика університету: основні напрями та актуальні питання її реалізації (у контексті реалізації Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки).
 4. Стан викладання та навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення» на факультеті фізичної культури.
 5. Затвердження Методичних рекомендацій із розроблення навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти в Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 6. Затвердження складу комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021 рік.
 7. Затвердження Положення про порядок замовлення, друку, видачі й обліку документів про вищу освіту та академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).
 8. Затвердження зразків документів про вищу освіту та академічної довідки.
 9. Затвердження Положення про відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 10. Затвердження Положення про кафедру військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).

Протокол № 2 від 28.01.2021:

 1. Звіт про наукову та науково-технічну діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2020 рік та пріоритетні завдання на 2021 рік.
 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності університету в 2020 році та шляхи її удосконалення у 2021 році.
 3. Звіт комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2020 рік.
 4. Затвердження Плану роботи університету на ІІ семестр 2020-2021 навчального року, Плану роботи вченої ради університету на ІІ семестр 2020-2021 навчального року, Плану роботи ректорату на ІІ семестр 2020-2021 навчального року.
 5. Про розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, на депозитних рахунках в установах банків.
 6. Затвердження Положення про Всеукраїнські олімпіади Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти (нова редакція).
 7. Затвердження змін у складі постійних комісій вченої ради університету.
 8. Затвердження програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти.
 9. Затвердження Плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021 рік.

Протокол № 1 від 05.01.2021:

 1. Зміни в структурі університету.
 2. Зміни в структурі факультету фізичної культури.
 3. Затвердження Положення про природничо-економічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 4. Затвердження Положення про вчену раду природничо-економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 5. Затвердження змін до Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2021 році.
 6. Створення спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Протокол № 12 від 24.12.2020:

 1. Результати акредитаційної експертизи та шляхи удосконалення освітньо-наукових програм спеціальностей 032 Історія та археологія (ОНП Історія та археологія); 016 Спеціальна освіта (ОНП Спеціальна освіта) ступеня вищої освіти „доктор філософії“.
 2. Аналіз кадрового і технологічного забезпечення підготовки фахівців спеціальностей 014 Середня освіта (Математика) та 014 Середня освіта (Фізика) фізико-математичного факультету на відповідність вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами).
 3. Зміни в структурі університету.
 4. Затвердження Розподілу ліцензованих обсягів за ступенями вищої освіти „бакалавр“ і „магістр“ у 2021 році, Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2021 році.

 5. Затвердження графіка освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей університету ступенів вищої освіти „бакалавр“, „магістр“, „доктор філософії“ денної та заочної форм навчання на ІІ семестр 2020-2021 навчального року.
 6. Затвердження Положення про пресцентр Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 7. Положення про підготовку до видання навчальної літератури в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 8. Затвердження Положення про порядок перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти в межах академічної мобільності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Протокол № 11 від 26.11.2020:

 1. Про внесення змін до Плану роботи вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2020-2021 навчального року.
 2. Результати загальноуніверситетського моніторингу якості освітніх програм у контексті реалізації Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки.

 3. Результати розгляду та рекомендація проєктів наукових досліджень і розробок для участі в конкурсному відборі проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться у 2021 році за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» (КПКВК 2201040).

 4. Про проведення екзаменаційної сесії та атестації здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання.

 5. Затвердження Положення про додаткове преміювання науково-педагогічних та інших працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 6. Затвердження освітньої програми, графіка освітнього процесу, навчального плану підготовки слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 7. Затвердження Порядку визнання результатів навчання, отриманих шляхом здобуття неформальної/інформальної освіти здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (додаток до Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами).

 8. Затвердження Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (денна, заочна  форми навчання), Каталогу навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна, заочна  форма навчання).

 9. Затвердження Положення про Раду роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, Складу Ради роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Протокол № 10 від 29.10.2020:

 1. Підсумки вступної кампанії 2020 року і завдання з організації та забезпечення прийому на навчання до університету в 2021 році.
 2. Про рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів за результатами діяльності в 2019-2020 навчальному році.
 3. Стан відповідності якості освітніх програм та освітньої діяльності з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти „магістр“ спеціальностей 061 Журналістика і 242 Туризм Критеріям оцінювання якості освітньої програми, визначених Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 11 липня 2019 р. № 977.
 4. Затвердження кандидатур претендентів на здобуття державних іменних стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні.

Протокол № 9 від 24.09.2020:

 1. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти в 2019-2020 н. р. й основні завдання з удосконалення організації освітнього процесу та підвищення якості підготовки фахівців в університеті.
 2. Результати акредитаційної експертизи та шляхи удосконалення освітньо-професійних програм спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) (ОПП Середня освіта (Історія); 032 Історія та археологія (ОПП Історія); 052 Політологія (ОПП Політологія) ступеня вищої освіти „бакалавр“.
 3. Результати самооцінювання системи забезпечення якості вищої освіти університету.
 4. Створення Центру польської культури і мови.
 5. Створення підготовчого відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 6. Затвердження положень: Положення про раду із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про наукову раду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про академічну мобільність учасників освітнього Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 7. Затвердження положень: Положення про історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про факультет української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про факультет іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про природничий факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про економічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 8. Затвердження Програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти.
 9. Затвердження Положення про Центр польської культури і мови.
 10. Затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).

Протокол № 8 від 28.08.2020:

 1. Затвердження Стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки.
 2. Затвердження Плану роботи університету на І семестр 2020-2021 навчального року, Плану роботи вченої ради університету на І семестр 2020- 2021 навчального року, Плану роботи ректорату на І семестр 2020-2021 навчального року.
 3. Зміни в структурі університету.
 4. Закріплення навчальних дисциплін (практик) за кафедрами університету на 2020-2021 навчальний рік.
 5. Затвердження Каталогів навчальних дисциплін вільного вибору студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання на 2020-2021 навчальний рік.
 6. Стан готовності матеріально-технічної бази університету до 2020-2021 навчального року та перспективи її розвитку.
 7. Затвердження: Кодексу академічної доброчесності Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція); Концепції внутрішнього забезпечення якості навчання і викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про організацію опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка; Проєкту „Школа професійного розвитку викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про дистанційне навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка; Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників закладів освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про уповноважену особу з питань організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 8. Обрання науково-педагогічних працівників університету на вакантні посади завідувача, професора кафедри, завідувача кафедри, професора кафедри університету.
 9. Присвоєння вченого звання доцента кафедри музичного мистецтва.
 10. СЛУХАЛИ: Затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників кафедри військової підготовки (за штатом Міністерства оборони України).
 11. Внесення змін до графіка освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей університету ступенів вищої освіти „бакалавр“, „магістр“ на І семестр 2020-2021 навчального року.

Протокол № 7 від 20.08.2020:

 1. Затвердження змін до Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2020 році.

Протокол № 6 від 10.08.2020:

 1. Затвердження змін до Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2020 році.

Протокол № 5 від 23.07.2020:

 1. Затвердження Положення про роботу освітнього центру «Донбас Україна» в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 2. Затвердження Положення про роботу освітнього центру «Крим Україна» в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Протокол № 4 від 25.06.2020:

 1. Обрання голови вченої ради університету.
 2. Звіти випускників докторантури й аспірантури університету денної та заочної форм навчання про виконання індивідуальних планів роботи.
 3. Результати роботи кафедри всесвітньої історії за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.
 4. Результати роботи кафедри математики за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.
 5. Результати роботи кафедри туризму та готельно-ресторанної справи за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.
 6. Затвердження Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (зі змінами).
 7. Затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 8. Затвердження освітньо-наукових програм, навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за такими ліцензованими спеціальностями: 011 Освітні/Педагогічні науки, 014 Середня освіта, 016 Спеціальна освіта, 032 Історія та археологія, 035 Філологія, 051 Економіка, 052 Політологія, 091 Біологія, 111 Математика.
 9. Затвердження основної та додаткової програм кандидатських іспитів
  зі спеціальностей 01.01.02 – диференціальні рівняння, 10.01.01 – українська література.
 10. Реорганізація шляхом злиття кафедри фізики і кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі й створення на їх основі кафедри фізики.
 11. Реорганізація шляхом злиття кафедри політології та соціології й кафедри філософських дисциплін і створення на їх основі кафедри політології та філософії.
 12. Затвердження Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 13. Обрання науково-педагогічних працівників університету на вакантні посади кафедр університету (завідувача, професора; професора; доцента).
 14. Присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам кафедр університету.
 15. Затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Протокол № 3 від 25.05.2020:

 1. Затвердження змін до освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей університету.
 2. Результати акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм спеціальностей університету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які проходили акредитацію в березні 2020 року.
 3. Стан забезпечення якості підготовки фахівців на факультеті фізичної культури.
 4. Затвердження Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої освіти „бакалавр“, „магістр“ у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2020-2021 навчальний рік.
 5. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей університету.
 6. Практична підготовка здобувачів вищої освіти університету: досягнення, проблеми, перспективи.
 7. Результати роботи кафедри інформатики за 2013-2020 роки та перспективи її розвитку.
 8. Результати роботи кафедри загальної та практичної психології за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.
 9. Результати роботи кафедри англійської мови за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.
 10. Результати роботи кафедри слов’янської філології та загального мовознавства за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.
 11. Результати роботи кафедри музичного мистецтва за 2015-2020 роки та перспективи її розвитку.
 12. Затвердження переліку поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей) та/або додаткових спеціалізацій до спеціальностей університету, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів, на 2020-2021 навчальний рік.
 13. Затвердження Положення про факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (зі змінами); Положення про вчену раду факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про користування гуртожитком Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 14. Затвердження Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про екзамени і заліки, порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення академічної різниці та її складання при переведенні, вступі та поновленні здобувачів вищої освіти на навчання до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 15. Затвердження Додатка до Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами) „Порядок організації поточного та підсумкового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка“.
 16. Внесення змін до Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2020 році.
 17. Про збільшення періодичності наукового збірника «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки» до 4 разів на рік і порушення відповідного клопотання перед Міністерством юстиції України про перереєстрацію цього видання.
 18. Затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Протокол №2 від 26.02.2020:

 1. Затвердження кошторисів університету на 2020 рік.
 2. Аналіз успішності студентів денної та заочної форм навчання за результатами зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р., визначення завдань з удосконалення організації освітньої діяльності та підвищення якості підготовки фахівців в університеті.
 3. Результати освітньої та наукової діяльності факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, шляхи її удосконалення.
 4. Аналіз якості виконання дипломних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальностей економічного факультету.
 5. Затвердження Положення про Центр соціально-політичних досліджень Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (зі змінами), Положення про науково-дослідну лабораторію „Історія, теорія і практика музичної інструментально-виконавської освіти“ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (зі змінами), Положення про науково-дослідну лабораторію актуальних проблем соціально-педагогічної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про науково-навчальну лабораторію прикладної географії та геотуризму.
 6. Затвердження Положення про ректорський контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (зі змінами).
 7. Затвердження Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами).
 8. Затвердження Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).
 9. Затвердження Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами).
 10. Затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 11. Затвердження Положення про попередню експертизу дисертацій та утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Протокол №1 від 30.01.2020:

 1. Звіт про наукову та науково-технічну діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2019 рік.
 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності університету в 2019 році.
 3. Стан виконання положень Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки фізико-математичним факультетом.
 4. Оновлення складу постійних комісій вченої ради університету.
 5. Затвердження Плану роботи університету на ІІ семестр 2019-2020 навчального року.
 6. Затвердження Плану роботи вченої ради університету на ІІ семестр 2019-2020 навчального року.
 7. Затвердження Плану роботи ректорату на ІІ семестр 2019-2020 навчального року.
 8. Результати роботи кафедри фізичного виховання за 2013-2020 роки та перспективи її розвитку.
 9. Затвердження Анотованого звіту за завершеним фундаментальним дослідженням „Теорія управління процесами формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього учителя фізико-технологічного профілю“, виконання якого здійснювалося в 2017-2019 роках за кошти державного бюджету.
 10. Затвердження Методичних рекомендацій до виконання курсових робіт (проєктів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 11. Затвердження Положення про навчально-методичний центр забезпечення якості освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 12. Затвердження навчального плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти (категорія: Вихователь закладу дошкільної освіти зі спеціальними та інклюзивними групами); навчального плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти (категорія: Вчитель інклюзивних класів, вчитель індивідуального навчання).
 13. Затвердження Положення про кафедру Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (зі змінами та доповненнями).
 14. Затвердження Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (зі змінами та доповненнями).
 15. Затвердження складу Комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Протокол №12 від 26.12.2019:

 1. Аналіз стану кадрового і технологічного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології (відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347).
 2. Основні напрями діяльності органів студентського самоврядування та шляхи удосконалення їх участі в управлінні університетом.
 3. Стан підготовки до акредитації спеціальності 103 Науки про Землю ступеня вищої освіти „бакалавр“.
 4. Затвердження розподілу ліцензованих обсягів за ступенями вищої освіти „бакалавр“, „магістр“ та „доктор філософії“ в 2020 році.
 5. Затвердження Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2020 році.
 6. Обрання науково-педагогічних працівників університету на вакантні посади завідувача, професора та доцента кафедр університету.
 7. Затвердження Положення про обрання представників із числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Порядку організації роботи спостерігачів на виборах ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Порядку акредитації спостерігачів і представників ЗМІ на виборах ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про порядок подання та розгляду скарг під час проведення виборів ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 8. Затвердження Положення про навчально-науковий центр американо-британських досліджень кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 9. Затвердження Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 10. Затвердження графіка освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2019-2020 навчального року для студентів денної форми навчання.
 11. Затвердження змін до навчальних і робочих навчальних планів підготовки фахівців окремих спеціальностей заочної форми навчання та графіка освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2019-2020 навчального року для студентів заочної форми навчання.
 12. Ліквідація науково-дослідної лабораторії організаційної психології та навчально-наукової лабораторії „Сучасні проблеми енергетики“.

Протокол №11 від 28.11.2019:

 1. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців спеціальностей університету.
 2. Результати освітньої, наукової та мистецької діяльності педагогічного факультету, шляхи її удосконалення.
 3. Результати роботи кафедри журналістики за 2012-2019 роки та перспективи її розвитку.
 4. Результати роботи кафедри психології освіти за 2012-2019 роки та перспективи її розвитку.
 5. Затвердження Положення про порядок проведення виборів ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про організаційний комітет із проведення виборів ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 6. Затвердження Положення про відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про зв’язки з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню випускників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 7. Затвердження переліку навчальних дисциплін вільного вибору студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2021 навчальний рік.
 8. Затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція).
 9. Внесення змін до Положення про підготовчі курси Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Протокол №10 від 31.10.2019:

 1. Стан організації освітнього процесу на факультеті іноземної філології та основні завдання щодо його удосконалення.
 2. Результати роботи кафедри логопедії та спеціальних методик за 2012-2019 роки і перспективи її розвитку.
 3. Аналіз готовності університету до проведення державної атестації в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності.
 4. Рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів університету за 2018-2019 н. р.
 5. Затвердження звітів про самооцінювання освітньо-професійної програми Середня освіта (Історія) спеціальності 014 Середня освіта (Історія) та освітньо-професійної програми Готельно-ресторанна справа спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа ступеня вищої освіти „магістр“.
 6. Присвоєння вчених звань професора, доцента кафедр університету, висунення кандидатури для обрання членом-кореспондентом НАН педагогічних наук України.
 7. Затвердження Кодексу академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 8. Затвердження Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція); Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, а також надання їм академічної відпустки; Положення про екзамени і заліки та порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення академічної різниці та її ліквідації при переведенні, вступі та поновленні студентів на навчання до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 9. Про затвердження результатів конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок.
 10. Про перейменування лабораторії новітніх освітніх технологій на лабораторію прикладних досліджень в логопедії кафедри логопедії і спеціальних методик та лабораторії інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу на навчальну лабораторію інформаційного забезпечення освітнього процесу кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи та затвердження Положення про навчальну лабораторію інформаційного забезпечення освітнього процесу кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 11. Затвердження тем дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
 12. Затвердження індивідуальних планів здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи).
 13. Затвердження Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Протокол №9 від 25.09.2019:

 1. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти у 2018-2019 н. р. й основні завдання з удосконалення організації освітнього процесу та підвищення якості підготовки фахівців в університеті.
 2. Підсумки вступної кампанії 2019 року і завдання з організації та забезпечення прийому на навчання до університету в 2020 році.
 3. Результати впровадження в університеті програмно-технологічного комплексу „Деканат“ АСК „ВНЗ“.
 4. Результати роботи кафедри легкої атлетики з методикою викладання за 2012-2019 роки та перспективи її розвитку.
 5. Звіти докторантів про виконання індивідуальних планів наукової роботи.
 6. Затвердження Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 7. Звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України.

Протокол №8 від 29.08.2019:

 1. Затвердження Норм часу для планування й обліку основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 2. Затвердження Плану роботи університету на І семестр 2019-2020 навчального року, Плану роботи вченої ради університету на І семестр 2019-2020 навчального року, Плану роботи ректорату на І семестр 2019-2020 навчального року.
 3. Стан готовності матеріально-технічної бази університету до 2019-2020 навчального року та перспективи її розвитку.
 4. Затвердження Положення про проєктні групи та групи забезпечення спеціальностей у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка; Положення про деканат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Концепції виховної роботи в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка; Положення про раду з організації виховної роботи в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка; Положення про куратора академічної групи студентів у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка; Плану заходів з реалізації Концепції виховної роботи в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2019-2022 рр.
 5. Обрання науково-педагогічних працівників університету на вакантні посади завідувача та доцента кафедр університету, присвоєння вченого звання професора кафедри.
 6. Обговорення і затвердження освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», укладених відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України про затвердження стандартів вищої освіти.
 7. Призначення наукових керівників аспірантам.
 8. Затвердження «Методичних рекомендацій з перевірки наукових, навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників, навчальних і дипломних робіт (проєктів) студентів університету на академічний плагіат».
 9. Відрахування з аспірантури університету.
 10. Рекомендація праць до друку.

Протокол №7 від 27.06.2019:

 1. Звіти випускників докторантури й аспірантури університету денної та заочної форм навчання про виконання індивідуальних планів роботи.
 2. Аналіз якості навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу на природничому факультеті, його відповідності вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347).
 3. Затвердження кандидатур студентів на призначення іменних, академічних стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, імені державних діячів першого українського уряду, імені Героїв Небесної Сотні.
 4. Обрання науково-педагогічних працівників на вакантні посади доцента і професора кафедр університету.
 5. Затвердження Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 6. Затвердження Положення про підготовче відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 7. Затвердження Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 8. Скасування чинності Положення про навчальну дисципліну студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Положення про Наглядову раду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 9. Про збільшення періодичності видання збірника наукових праць «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини».
 10. Рекомендація праць до друку.

Протокол № 6 від 23.05.2019:

 1. Затвердження акредитаційних справ напрямів підготовки ступеня вищої освіти „бакалавр“.
 2. Стан виконання Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки структурними підрозділами навчально-методичного центру забезпечення якості освіти.
 3. Стан трудової, навчальної та виконавської дисципліни на факультеті української філології та журналістики й заходи щодо її зміцнення.
 4. Затвердження Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої освіти „бакалавр“, „магістр“ у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2019-2020 навчальний рік.
 5. Внесення змін до Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітніми ступенями „бакалавр“, „магістр“, освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст“ у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2018-2019 навчальний рік.
 6. Обговорення і затвердження навчальних планів підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр», набір на які оголошено в 2019 році, та навчальних планів підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр», укладених відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України про затвердження стандартів вищої освіти.

Протокол № 5 від 14.05.2019:

 1. Представлення членам вченої ради першого проректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Дубінського Володимира Анатолійовича.

Протокол № 4 від 25.04.2019:

 1. Обговорення та затвердження освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки фахівців ступеня вищої освіти „магістр“, набір на які оголошено в 2019 році, та освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців ступеня вищої освіти „бакалавр“, укладених відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України про затвердження стандартів вищої освіти.
 2. Аналіз проміжних результатів дотримання університетом критеріїв для підтвердження статусу „національний“, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912, і затвердження „Річного звіту Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу „національний“ за 2018 рік“.
 3. Результати комплексного моніторингу практичної підготовки фахівців освітнього ступеня „магістр“ та завдання випускових кафедр щодо її удосконалення.
 4. Закріплення навчальних дисциплін за кафедрами університету.
 5. Затвердження Стратегії інтернаціоналізації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (до 2025 року).
 6. Висунення кандидатури старшого викладача кафедри географії та методики її викладання, кандидата географічних наук Гарбара Владислава Васильовича на здобуття Премії Верховної Ради України молодим вченим.
 7. Затвердження індивідуального плану здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії.
 8. Затвердження тем дисертацій.

Протокол № 3 від 28.03.2019:

 1. Стан функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) на факультеті іноземної філології.
 2. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів/ спеціальностей університету.
 3. Актуальні проблеми підготовки фахівців до освіти дітей з особливими освітніми потребами в контексті реалізації „Концепції Нової української школи“.
 4. Звіт проректора з наукової роботи Конета І.М. про виконання умов контракту.
 5. Внесення змін до окремих навчальних планів підготовки фахівців економічного та педагогічного факультетів.
 6. Внесення змін до Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітніми ступенями „бакалавр“, „магістр“, освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст“ у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2018-2019 навчальний рік.

Протокол №2 від 28.02.2019:

 1. Затвердження змін до Положення про вчену раду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 2. Затвердження Положення про постійні комісії вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 3. Оновлення переліку та складу постійних комісій вченої ради університету.
 4. Затвердження кошторисів університету на 2019 рік.
 5. Успішність і рейтинг студентів денної та заочної форм навчання за результатами зимової екзаменаційної сесії 2018-2019 н. р. й ліквідації академічної заборгованості та заходи щодо підвищення якості підготовки фахівців в університеті.
 6. Актуальні проблеми підготовки в університеті сучасного педагога дошкільної та початкової освіти до роботи в умовах Нової української школи.
 7. Підсумки акредитації магістерських освітньо-професійних програм спеціальностей університету й завдання його акредитаційної діяльності в другому семестрі 2018-2019 н.р.
 8. Затвердження Протоколу №1 засідання комісії з розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, від 08 лютого 2019 року та Протоколу №2 засідання комісії з розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, від 21 лютого 2019 року.
 9. Зміна назви посади заступника декана факультету з навчально-методичної роботи.
 10. Затвердження змін до Правил призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам та докторантам Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 11. Звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених про наукову роботу з вересня 2018 року по лютий 2019 року.
 12. Затвердження Положення про практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Протокол №1 від 24.01.2019:

 1. Звіт про наукову та науково-технічну діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2018 рік.
 2. Затвердження Звіту за ІІ етап виконання науково-дослідної роботи „Теорія управління процесами формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього учителя фізико-технологічного профілю“, яку виконано в 2018 році за кошти державного бюджету.
 3. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради Д 71.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 07.00.01 „Історія України“.
 4. Аналіз фінансово-господарської діяльності університету в 2018 році.
 5. Затвердження Плану роботи університету на ІІ семестр 2018-2019 навчального року, Плану роботи вченої ради університету на ІІ семестр 2018-2019 навчального року, Плану роботи ректорату на ІІ семестр 2018-2019 навчального року.
 6. Затвердження Положення про освітні програми в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 7. Затвердження Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 8. Про зміну назв освітньо-професійних програм підготовки фахівців ступенів вищої освіти «магістр», “бакалавр” спеціальностей університету відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 05.06.2018 р. №1/9-377 «Щодо надання роз’яснень стосовно освітніх програм».
 9. Затвердження освітньо-професійних програм Середня освіта (Інформатика) зі спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) на основі повної загальної середньої освіти та Середня освіта (Математика, інформатика) зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст“ галузі знань 01 Освіта/Педагогіка ступеня вищої освіти „бакалавр“.
 10. Затвердження розподілу ліцензованих обсягів прийому за освітніми ступенями бакалавра та магістра у 2019 році.
 11. Затвердження переліку спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні та другому (магістерському) рівні денної та заочної форм навчання на 2019 рік.
 12. Затвердження Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2019 році.
 13. Присвоєння вченого звання доцента кафедри музичного мистецтва.
 14. Затвердження навчального плану підготовки до вступу у заклади вищої освіти громадян України.
 15. Затвердження Положення про студентський клуб Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Положення про спортивний клуб Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 16. Затвердження плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018 рік.
 17. Затвердження кандидатур студентів на призначення стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України.

Протокол №11 від 27.12.2018:

 1. Виховна робота в університеті: стан та шляхи її вдосконалення.
 2. Якість освітньо-професійних програм зі спеціальностей університету, набір на 1 курс з яких здійснено в 2018 році, та стан їх розміщення на веб-сайті університету відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 березня 2018 р. № 253 „Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. № 1432“.
 3. Стан дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти історичного факультету.
 4. Обрання науково-педагогічних працівників університету на вакантні посади директора бібліотеки, завідувача, професора, доцента кафедр університету.

Протокол №10 від 29.11.2018:

 1. Аналіз кадрового і технологічного забезпечення підготовки фахівців напрямів та спеціальностей університету на відповідність вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347).
 2. Стан навчальної дисципліни студентів фізико-математичного і природничого факультетів та заходи щодо її поліпшення.
 3. Стан впровадження внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в університеті та результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів та спеціальностей університету.
 4. Затвердження акредитаційних справ з первинної акредитації магістерських освітньо-професійних програм зі спеціальностей університету.
 5. Затвердження Положення про електронну Дошку пошани Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 6. Затвердження проектів науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання яких розпочнеться в 2019 році.
 7. Внесення змін до Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітніми ступенями „бакалавр“, „магістр“, освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст“ у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2018-2019 навчальний рік.
 8. Затвердження Переліку навчальних дисциплін вільного вибору студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2019-2020 навчальний рік.
 9. Затвердження „Порядку передачі наукових та освітніх матеріалів, дипломних робіт студентів до ElarKPNU – інституційного репозитарію (електронного архіву) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка“.

Протокол №9 від 25.10.2018:

 1. Внесення змін до Положення про вчену раду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 2. Результати роботи кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти за 2011-2018 роки та перспективи її розвитку.
 3. Рейтинг факультетів університету за підсумками роботи у 2017-2018 навчальному році та завдання щодо удосконалення їх діяльності.
 4. Затвердження змін до графіка освітнього процесу університету на І семестр 2018-2019 навчального року для здобувачів вищої освіти.
 5. Про використання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у роботі» в сумі 750 тисяч гривень.
 6. Затвердження тем дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
 7. Затвердження індивідуальних планів здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи).

Протокол №8 від 27.09.2018:

 1. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р., атестації студентів у 2018 р. та основні завдання з удосконалення організації освітнього процесу й підвищення якості підготовки фахівців в університеті.
 2. Підсумки вступної кампанії 2018 року і завдання з планування, організації та забезпечення прийому в 2019 році.
 3. Результати роботи кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва за 2011-2018 роки та перспективи її розвитку.
 4. Звіти докторантів про виконання індивідуальних планів наукової роботи.
 5. Затвердження Положення про норми часу для планування й обліку основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 6. Внесення змін до Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітніми ступенями „бакалавр“, „магістр“, освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст“ у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2018-2019 навчальний рік.
 7. Рекомендація праць до друку.
 8. Звіт, атестація та переведення докторантів.
 9. Затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 10. Затвердження тем дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Протокол №7 від 30.08.2018:

 1. Про подання проекту Статуту Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція) на погодження конференції трудового колективу університету.
 2. Затвердження Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 3. Затвердження Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки.
 4. Затвердження Плану роботи університету на І семестр 2018-2019 навчального року, Плану роботи вченої ради університету на І семестр 2018-2019 навчального року, Плану роботи ректорату на І семестр 2018-2019 навчального року.
 5. Стан готовності матеріально-технічної бази університету до нового 2018-2019 навчального року та перспективи її розвитку.
 6. Затвердження Положення про рейтинг факультетів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 7. Обрання науково-педагогічних працівників університету на вакантні посади завідувача, доцента кафедр університету.
 8. Рекомендація праць до друку.
 9. Звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених.
 10. Висунення кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2018-2020 роки.
 11. Зарахування до докторантури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та призначення наукового консультанта.
 12. Призначення наукових керівників аспірантам, зарахованих до аспірантури університету з 01 вересня 2018 року.

Протокол №6 від 26.06.2018:

 1. Стан виконання Плану заходів з підготовки та відзначення 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 2. Звіти випускників докторантури й аспірантури університету денної та заочної форм навчання про виконання індивідуальних планів роботи.
 3. Діяльність кафедри філософських дисциплін з формування інтегральних, загальних і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у здобувачів вищої освіти.
 4. Затвердження Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 5. Реорганізація відділу наукової роботи і міжнародних зв’язків та створення на його базі відділу наукової роботи та відділу міжнародних зв’язків.
 6. Затвердження кандидатур студентів на призначення іменних, академічних стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.
 7. Затвердження змін до Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2018 році.
 8. Затвердження Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2018 році (зі змінами).
 9. Обрання науково-педагогічних працівників університету на вакантні посади кафедр університету (завідувача, професора; професора; доцента).
 10. Затвердження Положення про наукову лабораторію „Профілактично-оздоровчі технології фізичної культури“ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 11. Затвердження Положення про наукову лабораторію „Теорії та методики фізичного виховання і спортивного тренування“ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 12. Затвердження Положення про науково-дослідну лабораторію „Жанри і стилі в історико-літературному процесі“ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 13. Затвердження Положення про науково-дослідну лабораторію археології кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 14. Затвердження Положення про навчально-наукову лабораторію педагогіки і психології вищої школи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 15. Затвердження Положення про науково-дослідну лабораторію управління навчально-пізнавальною діяльністю.
 16. Затвердження Положення про навчально-наукову лабораторію психології здоров’я Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 17. Затвердження Положення про порядок замовлення, друку, видачі й обліку документів про вищу освіту та академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 18. Затвердження Положення про відділ наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 19. Затвердження Положення про відділ міжнародних зв’язків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 20. Рекомендація праць до друку.
 21. Про внесення зміни до навчальних планів ОС «бакалавр» спеціальностей 032 Історія та археологія за освітньою програмою Історія, 014 Середня освіта (Історія) за освітньою програмою Історія та 014 Середня освіта (Історія) за освітньою програмою Історія та правознавство.

Протокол №5 від 30.05.2018:

 1. Затвердження акредитаційних справ напряму підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа галузі знань 1401 Сфера обслуговування, напряму підготовки 6.040302 Інформатика* галузі знань 0403 Системні науки та кібернетика.
 2. Затвердження Концепції організації та проведення всіх видів практик здобувачів вищої освіти на засадах компетентнісного підходу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 3. Затвердження Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 4. Оновлення та затвердження Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 5. Затвердження Положення про ректорський контроль навчальних досягнень студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 6. Затвердження Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітніми ступенями „бакалавр“, „магістр“, освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст“ у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2018-2019 навчальний рік.
 7. Затвердження Положення про академічні стипендії державних діячів першого українського уряду в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 8. Затвердження Порядку супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 9. Затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
 10. Затвердження основної та додаткових програм кандидатського іспиту зі спеціальності 07.00.01 – історія України.
 11. Рекомендація праць до друку.

Протокол №4 від 26.04.2018:

 1. Аналіз проміжних результатів дотримання університетом критеріїв для підтвердження статусу „національний“, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912, та затвердження „Річного звіту Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного за 2017 рік”.
 2. Стан навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності кафедр факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології з підготовки фахівців ступенів вищої освіти „бакалавр“ і „магістр“ та шляхи його покращення.
 3. Діяльність кафедри фізики з формування інтегральних, загальних і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у здобувачів вищої освіти.
 4. Затвердження Положення про рейтингове оцінювання діяльності здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 5. Звіт проректора з науково-педагогічної роботи Кобильника В.В. про виконання обов’язків у 2013-2018 рр.
 6. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів/спеціальностей університету.
 7. Рекомендація праць до друку.
 8. Затвердження основної програми кандидатського іспиту зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Протокол №3 від 29.03.2018:

 1. Обговорення та затвердження нових навчальних планів та змін до чинних навчальних планів підготовки фахівців напрямів/спеціальностей університету.
 2. Діяльність кафедри екології з формування інтегральних, загальних і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у здобувачів вищої освіти.
 3. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з навчальних дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів/спеціальностей університету.
 4. Затвердження Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка права на академічну мобільність.
 5. Затвердження Рекомендацій з пошуку публікацій та видань, що індексуються наукометричними базами даних, для учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 6. Присвоєння „Лабораторії методики і техніки навчального фізичного експерименту“ (аудиторія № 32) імені Івана Вікторовича Іваха.
 7. Затвердження Положення про відділ кадрів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 8. Затвердження навчального плану та ОПП курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників в керівників закладів освіти (категорія: вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, вихователі дошкільних груп).
 9. Затвердження навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за ліцензованими спеціальностями: 011 Освітні/Педагогічні науки, 014 Середня освіта, 016 Спеціальна освіта, 032 Історія та археологія, 035 Філологія, 051 Економіка, 052 Політологія, 091 Біологія, 111 Математика.

Протокол №2 від 05.03.2018:

 1. Затвердження кошторисів університету на 2018 рік.
 2. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 навчального року та основні завдання з удосконалення організації освітнього процесу й підвищення якості підготовки фахівців в університеті.
 3. Обговорення та затвердження освітніх програм підготовки фахівців спеціальностей університету.
 4. Діяльність кафедри педагогіки та управління навчальним закладом з формування інтегральних, загальних і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у здобувачів вищої освіти.
 5. Затвердження Порядку визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав.
 6. Затвердження Порядку визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних закладах вищої освіти.
 7. Затвердження Положення про комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з визнання документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав.
 8. Внесення змін до Переліку показників участі студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у науковій і науково-технічній діяльності, творчій активності (для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності.
 9. Затвердження Переліку навчальних дисциплін вільного вибору студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2019 навчальний рік.

Протокол №1 від 25.01.2018:

 1. Звіт про наукову та науково-технічну діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2017 рік.
 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності університету в 2017 році.
 3. Діяльність кафедри української мови з формування у студентів інтегральних, загальних і предметних (спеціальних фахових) компетентностей з навчальних дисциплін, викладання яких вона забезпечує.
 4. Затвердження Плану роботи університету на ІІ семестр 2017-2018 навчального року, Плану роботи вченої ради університету на ІІ семестр 2017-2018 навчального року, Плану роботи ректорату на ІІ семестр 2017-2018 навчального року.
 5. Про затвердження кандидатур студентів університету на призначення академічних стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України на ІІ семестр 2017-2018 н.р.
 6. Затвердження Положення про загальний відділ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 7. Затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 8. Про підтримку кандидатури доктора філологічних наук, професора, директора Інституту української мови Національної академії наук України Гриценка Павла Юхимовича щодо обрання його членом-кореспондентом НАНУ зі спеціальності “українська мова”.
 9. Затвердження Плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018 рік.
 10. Затвердження нової редакції Правил призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам та докторантам Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Протокол №14 від 28.12.2017:

 1. Оголошення наказу „Про затвердження складу вченої ради університету“.
 2. Обрання голови вченої ради університету.
 3. Обрання заступника голови вченої ради університету.
 4. Затвердження Положення про організацію та проведення конкурсу за програмою Еразмус+ (КА 1: Навчальна (академічна) мобільність) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 5. Затвердження Положення про організацію та проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 6. Затвердження Положення про систему управління охороною праці в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 7. Затвердження складу організаційного комітету з підготовки та відзначення 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 8. Затвердження Плану заходів з підготовки та відзначення 100-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Протокол №13 від 21.12.2017:

 1. Затвердження переліку спеціалізацій, за якими в університеті здійснюватиметься підготовка здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з 01 вересня 2018 року.
 2. Розподіл ліцензованого обсягу прийому до університету у 2018 році за освітніми ступенями „бакалавр“ і „магістр“ та формами навчання.
 3. Затвердження Порядку розподілу студентів за спеціалізаціями, освітніми програмами, нозологіями, мовами в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 4. Затвердження Порядку набору на навчання (стажування) в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка іноземців та осіб без громадянства.
 5. Затвердження Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2018 році.

Протокол №12 від 30.11.2017:

 1. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів та спеціальностей університету.
 2. Аналіз стану організації, керівництва та навчально-методичного забезпечення всіх видів практики на факультеті іноземної філології та завдання щодо його удосконалення.
 3. Внесення змін до Плану роботи вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2017-2018 навчального року.
 4. Затвердження Правил прийому громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 5. Затвердження Критеріїв оцінювання результатів наукової діяльності штатних викладачів і кафедр університету.
 6. Затвердження Положення про відділ навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 7. Затвердження матеріалів ліцензійних справ щодо розширення провадження освітньої діяльності з підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія; щодо ліцензування освітньої діяльності з підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа.
 8. Затвердження матеріалів акредитаційної справи  підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології.
 9. Присвоєння звання „Почесний професор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка” доктору педагогічних наук, ад’юнкту кафедри соціальної педагогіки Жешувського університету (Республіка Польща) Уршулі Груца-Мьонсік.
 10. Присвоєння звання „Почесний професор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка” доктору гуманітарних наук, старшому викладачеві кафедри соціальної педагогіки Жешувського університету (Республіка Польща) Беаті Анні Пєхоті.
 11. Затвердження основної та додаткових програм кандидатського іспиту зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Протокол №11 від 09.11.2017:

 1. Аналіз показників кадрового забезпечення в 2017-2018 навчальному році підготовки фахівців за напрямами та спеціальностями університету на відповідність вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187, та постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1134.
 2. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів підготовки та спеціальностей університету.
 3. Затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами).
 4. Затвердження Положення про наглядову раду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 5. Затвердження Положення про вчену раду факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 6. Рекомендація до друку.

Протокол №10 від 21.09.2017:

 1. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії 2016-2017 навчального року, атестації студентів у 2017 році та основні завдання з удосконалення організації освітнього процесу й підвищення якості підготовки фахівців в університеті на 2017-2018 навчальний рік.
 2. Підсумки вступної кампанії 2017 року і завдання з планування, організації та забезпечення прийому на 2018 рік.
 3. Звіти докторантів першого, другого та третього років перебування в докторантурі про виконання індивідуальних планів наукової роботи.
 4. Затвердження Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітніми ступенями „бакалавр“, „магістр“, освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст“ у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2017-2018 навчальний рік.
 5. Про перейменування кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої вищої освіти та управління навчальним закладом.
 6. Затвердження навчального плану підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України.
 7. Рекомендація до друку.
 8. Затвердження Методичних рекомендацій з написання та оформлення дипломних робіт (проектів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Протокол №9 від 30.08.2017:

 1. Підсумки роботи колективу університету в 2016-2017 навчальному році та завдання на 2017-2018 навчальний рік щодо забезпечення університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту».
 2. Затвердження Плану роботи університету на І семестр 2017-2018 навчального року.
 3. Затвердження Плану роботи вченої ради університету на І семестр 2017-2018 навчального року.
 4. Затвердження Плану роботи ректорату університету на І семестр 2017-2018 навчального року.
 5. Стан готовності матеріально-технічної, в тому числі навчально-лабораторної, бази та гуртожитків університету до нового 2017-2018 навчального року.
 6. Обрання науково-педагогічних працівників університету на вакантні посади завідувача, доцента кафедри.
 7. Внесення змін до Правил призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам та докторантам Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (зі змінами).
 8. Затвердження Порядку формування та ведення Індивідуального навчального плану студента Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 9. Затвердження Положення про Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 10. Звіт про роботу кафедри військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2016-2017 навчальному році.
 11. Звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених за період з березня по серпень 2017 року.
 12. Зарахування до докторантури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та призначення наукового консультанта.
 13. Висунення кандидатур для нагородження грамотами Верховної Ради України.
 14. Висунення кандидатур для нагородження нагородами Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації з нагоди святкування Дня працівника освіти.
 15. Рекомендація до друку.

Протокол №8 від 29.06.2017:

 1. Звіт випускників докторантури й аспірантури університету денної та заочної форм навчання про виконання індивідуальних планів роботи.
 2. Затвердження кандидатур студентів на призначення академічних стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.
 3. Стан виконання Плану роботи вченої ради університету на 2 семестр 2016-2017 навчального року.
 4. Перейменування кафедри теорії і методик дошкільної та початкової освіти та реорганізація кафедри мовознавчих дисциплін.
 5. Обрання науково-педагогічних працівників університету на вакантні посади декана факультету; завідувача, професора кафедри; професора кафедри; доцента кафедри.
 6. Затвердження Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 7. Затвердження складу конкурсної комісії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 8. Затвердження Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників і здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 9. Затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 10. Затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Протокол №7 від 19.06.2017:

 1. Внесення змін до Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2017 році.

Протокол №6 від 30.05.2017:

 1. Обговорення та затвердження Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 2. Затвердження акредитаційних справ напрямів підготовки 6.030103 Практична психологія* галузі знань 0301 Соціально-політичні науки, 6.010104 Професійна освіта. Електроніка галузі знань 0101 Педагогічна освіта.
 3. Стан формування навчального навантаження науково-педагогічних працівників університету на 2017-2018 навчальний рік.
 4. Обговорення та затвердження освітніх програм, нових навчальних планів та змін до чинних навчальних планів підготовки фахівців напрямів/ спеціальностей університету.
 5. Затвердження Антикорупційної програми Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 6. Затвердження Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 7. Затвердження Переліку показників участі студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у науковій і науково-технічній діяльності, творчій активності (для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності.
 8. Затвердження основних та додаткових програм кандидатських іспитів з таких спеціальностей: 07.00.01 – історія України, 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, 10.01.05 – порівняльне літературознавство, 10.02.01 – українська мова.

Протокол №5 від 27.04.2017:

 1. Обговорення та затвердження освітніх програм, нових навчальних планів та змін до чинних навчальних планів підготовки фахівців напрямів/ спеціальностей університету.
 2. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів/спеціальностей університету.
 3. Стан кадрового, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення напряму підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа галузі знань 1401 Сфера обслуговування.
 4. Внесення змін до Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2017 році.
 5. Внесення змін до Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітніми ступенями „бакалавр”, „магістр”, освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст” у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2017 рік.
 6. Затвердження бланка Сертифіката, що засвідчує результати участі у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.
 7. Внесення змін до графіка освітнього процесу щодо проведення практик у літніх оздоровчих таборах на напрямах підготовки 6.020205 Образотворче мистецтво*, 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська), 6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька), 6.010201 Фізичне виховання*, 6.010106 Соціальна педагогіка зі спеціалізацією Соціально-психологічна реабілітація.

Протокол №4 від 04.04.2017:

 1. Стан виконання планів профорієнтаційних заходів на 2016-2017 навчальний рік факультетами університету.
 2. Робота центру інформаційних технологій з формування у науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу університету практичних навичок використання модульно-об’єктно-динамічного середовища Moodle.
 3. Присвоєння звання „Почесний професор Кам’янець-Подільського національного університету” завідувачу кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору фізико-математичних наук, професору, академіку НАН України Перестюку М.О.
 4. Затвердження Положення про стипендіальні комісії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 5. Затвердження Положення про навчальну лабораторію обчислювальної техніки кафедри інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 6. Затвердження основної програми кандидатського іспиту зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Протокол №3 від 28.02.2017:

 1. Затвердження фінансового та бюджетного звіту за 2016 рік та кошторисів університету на 2017 рік.
 2. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2016-2017 навчального року та основні завдання з удосконалення організації освітнього процесу й підвищення якості підготовки фахівців в університеті.
 3. Затвердження Переліку навчальних дисциплін вільного вибору студентів університету на 2016-2017 навчальний рік.
 4. Атестація наукової роботи стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених.
 5. Затвердження Правил призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам та докторантам Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (зі змінами).

Протокол №2 від 09.02.2017:

 1. Затвердження Правил призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам та докторантам Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 2. Затвердження Положення про Всеукраїнські олімпіади Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Протокол №1 від 26.01.2017:

 1. Звіт про наукову та науково-технічну діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2016 рік.
 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності університету в 2016 році.
 3. Робота кафедри історії України у контексті імплементації Закону України „Про вищу освіту”.
 4. Затвердження Плану роботи університету на ІІ семестр 2016-2017 навчального року.
 5. Затвердження Плану роботи вченої ради університету на ІІ семестр 2016-2017 навчального року, Плану роботи ректорату на ІІ семестр 2016-2017 навчального року.
 6. Затвердження Порядку формування рейтингу успішності студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка для призначення і виплати академічних стипендій на ІІ семестр 2016-2017 навчального року.

Протокол №16 від 28.12.2016 р:

 1. Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Копилова Сергія Анатолійовича про виконання у 2016 році умов контракту № І-106 від 30 січня 2013 року.
 2. Стан забезпечення освітнього процесу на фізико-математичному факультеті сучасним лабораторним обладнанням та заходи щодо його поліпшення як важливої складової підвищення якості фундаментальної, професійної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти.
 3. Організація всіх видів практик студентів напряму підготовки 6.030104 Політологія галузі знань 0301 Соціально-політичні науки, спеціальності 8.03010401 Політологія галузі знань 0301 Соціально-політичні науки та завдання щодо підвищення ефективності практичної підготовки майбутніх фахівців.
 4. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради К 71.053.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 5. Затвердження Концепції навчання іноземних мов у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка та шляхи її реалізації.
 6. Обрання на посади доцентів науково-педагогічних працівників кафедр університету.
 7. Затвердження кандидатур студентів на призначення академічних стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України.
 8. Затвердження дизайну бланків документів про вищу освіту (наукові ступені), додатків до них, бланку академічної довідки.
 9. Внесення змін до графіка освітнього процесу студентів денної форми навчання на ІІ семестр 2016-2017 н. р.
 10. Затвердження Положення про відділ наукової роботи і міжнародних зв’язків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 11. Затвердження Положення про науково-дослідний ресурсний центр з управління сталим розвитком Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 12. Затвердження ліцензійних програм щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» галузі знань 01 Освіта спеціальності 015.15 Професійна освіта (Охорона праці), освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика).

Протокол №15 від 01.12.2016 р:

 1. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців напрямів та спеціальностей університету.
 2. Аналіз стану навчально-методичного, інформаційного та кадрового забезпечення процесу підготовки фахівців на кафедрі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва й кафедрі музичного мистецтва у контексті вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187.
 3. Затвердження Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2017 році.
 4. Затвердження Положення про вчену раду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).
 5. Затвердження Положення про вчену раду історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про вчену раду факультету української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про вчену раду факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про вчену раду фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про вчену раду педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про вчену раду природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про вчену раду економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про вчену раду факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про вчену раду факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 6. Затвердження Положення про доступ до публічної інформації в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 7. Затвердження Положення про бухгалтерію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 8. Затвердження Положення про краєзнавчу роботу бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 9. Затвердження акредитаційних справ підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» таких галузей знань, спеціальностей: галузі знань 0305 Економіка та підприємництво спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства; галузі знань 1801 Специфічні категорії спеціальності 8.18010022 Освітні вимірювання; галузі знань 1301 Соціальне забезпечення спеціальності 8.13010101 Соціальна допомога.

Протокол №14 від 03.11.2016 р:

 1. Затвердження ліцензійних справ із розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
 2. Рейтинг факультетів університету за підсумками роботи в 2015-2016 навчальному році та завдання щодо удосконалення їх діяльності у 2016-2017 навчальному році.
 3. Стан та заходи підвищення ефективності впровадження в університеті автоматизованої системи управління „Вищий навчальний заклад”.
 4. Затвердження Типового положення про вчену раду факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 5. Про вартість навчання для здобуття освітніх ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора наук вступникам до університету у 2017 р.

Протокол №13 від 27.09.2016 р:

 1. Про стан матеріально-технічної бази університету та завдання щодо її оновлення і розвитку в контексті вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187.
 2. Про організацію всіх видів практик студентів напрямів підготовки /спеціальностей 6.140103 Туризм, 8.14010301 Туризмознавство (за видами), 6.140101 Готельно-ресторанна справа галузі знань 1401 Сфера обслуговування та шляхи підвищення ефективності практичної підготовки фахівців під час їх проведення.
 3. Внесення змін до розділу „XІV. Засідання вченої ради університету” Плану роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2015-2016 навчального року.
 4. Про рекомендацію до друку.
 5. Про визначення випускових кафедр для розробки навчальних планів, організації та керівництва, забезпечення виконання освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.
 6. Затвердження Положення про дарунки бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 7. Затвердження Положення про науково-навчальну лабораторію „Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів” педагогічного факультету.
 8. Затвердження Свідоцтва про навчання на підготовчих курсах Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Протокол №12 від 20.09.2016 р:

 1. Вручення диплома Почесного професора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Протокол №11 від 06.09.2016 р:

 1. Обрання делегатів для участі в роботі Другого всеукраїнського з’їзду вищих навчальних закладів державної форми власності.

Протокол №10 від 30.0.2016 р:

 1. Підсумки роботи університету в 2015-2016 навчальному році та завдання щодо удосконалення його діяльності в контексті імплементації Закону України „Про вищу освіту”.
 2. Затвердження Плану роботи університету на перший семестр 2016-2017 навчального року.
 3. Затвердження Плану роботи вченої ради університету на перший семестр 2016-2017 навчального року, Плану роботи ректорату на перший семестр 2016-2017 навчального року.
 4. Затвердження складу Наглядової ради університету.
 5. Підсумки вступної кампанії 2016 року і завдання з планування, організації та забезпечення прийому на 2017 рік.
 6. Підсумки І етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок для виконання в 2017 році структурними підрозділами університету за рахунок коштів державного бюджету.
 7. Зміни у структурі університету.
 8. Обрання науково-педагогічних працівників на вакантні посади кафедр університету.
 9. Внесення змін до Положення про Лінгвістичний центр Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 10. Затвердження навчальних планів курсів з вивчення іноземних мов (англійської, німецької, польської) Лінгвістичного центру на 2016-2017 навчальний рік.
 11. Вибори заступника голови вченої ради університету.
 12. Морально-правова оцінка подання матеріалів для публікації доцентом кафедри англійської мови, кандидатом філологічних наук, доцентом Главацькою О.І. до заходу під назвою „Міжнародна науково-практична конференція „Російська мова в політкультурному світі”, яка відбулася на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим (м. Ялта).
 13. Про відкриття докторантури зі спеціальності 035 Філологія.
 14. Зарахування до докторантури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та призначення наукових консультантів.
 15. Звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених.
 16. Висунення кандидатури на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.
 17. Рекомендація до друку.

Протокол №9 від 11.07.2016:

 1. Зміни до Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2016 році.

Протокол №8 від 30.06. 2016:

 1. Призначення іменних стипендій Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на І семестр 2016-2017 навчального року.
 2. Затвердження змін до Положення про приймальну комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 3. Затвердження змін до Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2016 році.

Протокол №7 від 23.06. 2016:

 1. Звіти випускників докторантури й аспірантури університету денної та заочної форм навчання про виконання індивідуальних планів роботи.
 2. Результати участі студентів університету в міжнародних, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук та наукових конференціях упродовж 2015-2016 навчального року й заходи щодо покращення відповідних показників у наступному навчальному році.
 3. Підсумки виконання плану роботи вченої ради університету на І та ІІ семестри 2015-2016 навчального року та пропозиції щодо підвищення ефективності її роботи.
 4. Обрання на вакантні посади: декана факультету української філології та журналістики, завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури, професора та доцента науково-педагогічних працівників кафедр університету.
 5. Затвердження Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 6. Затвердження Положення про факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 7. Затвердження Положення про науково-дослідну лабораторію анатомії, морфології та фізіології живих організмів кафедри біології та методики її викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 8. Затвердження Положення про науково-дослідну лабораторію екологічного моніторингу кафедри екології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 9. Затвердження Положення про відділ охорони праці і техніки безпеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 10. Затвердження рекомендацій щодо структури і змісту комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
 11. Підсумки виконання плану роботи вченої ради університету на І та ІІ семестри 2015-2016 навчального року та пропозиції щодо підвищення ефективності її роботи.
 12. Рекомендація до друку.

Протокол №6 від 14.06. 2016:

 1. Підбиття підсумків першого етапу конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) в університеті для можливого виконання в 2016 році за рахунок державного фінансування.

Протокол №5 від 26.05. 2016:

 1. Аналіз кадрового, навчально-методичного, інформаційного забезпечення підготовки фахівців напрямів та спеціальностей університету та пріоритетні завдання його удосконалення в контексті вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187.
 2. Стан викладання англійської мови в університеті, робота кафедри англійської мови, кафедри іноземних мов щодо підвищення рівня володіння англійською мовою учасниками освітнього процесу університету (в контексті Указу Президента України від 16.11.2015 р. № 641/2015 „Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні”).
 3. Ліквідація науково-навчальної лабораторії екології, створення при кафедрі біології та методики її викладання науково-дослідної лабораторії анатомії, морфології та фізіології живих організмів та створення при кафедрі екології науково-дослідної лабораторії екологічного моніторингу.
 4. Затвердження освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців освітніх ступенів „бакалавр” і „магістр” спеціальностей фізико-математичного факультету, спеціальності 052 „Політологія” історичного факультету.
 5. Затвердження освітньо-наукових програм, навчальних планів з підготовки доктора філософії третього (освітньо-наукового) рівня спеціальностей: 111 Математика, 091 Біологія, 032 Історія та археологія, 052 Політологія, 035 Філологія, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 051 Економіка, 011 Науки про освіту, 016 Спеціальна освіта.
 6. Затвердження ліцензійних справ з підготовки доктора філософії третього (освітньо-наукового) рівня спеціальностей: 111 Математика, 091 Біологія, 032 Історія та археологія, 052 Політологія, 035 Філологія, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 051 Економіка, 011 Науки про освіту, 016 Спеціальна освіта.
 7. Внесення змін до Списку голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітніми ступенями „бакалавр”, „магістр”, освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст” у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на 2016 рік.
 8. Відкриття докторантури зі спеціальності 032 Історія та археологія.
 9. Затвердження основної програми кандидатського іспиту з іноземної мови (англійської), основних та додаткових програм кандидатських іспитів з історії України, літератури зарубіжних країн.
 10. Затвердження вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови.
 11. Рекомендації до друку.
 12. Затвердження Методичних рекомендацій з написання та оформлення дипломних робіт (проектів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 13. Уточнення теми кандидатської дисертації
 14. Про зміну наукового керівника кандидатської дисертації.

Протокол №4 від 28.04. 2016:

 1. Затвердження освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців усіх рівнів та спеціальностей університету, змін до чинних навчальних планів підготовки фахівців усіх рівнів.
 2. Динаміка змін контингенту студентів університету денної та заочної форм навчання в 2015-2016 навчальному році та заходи, спрямовані на його збереження і збільшення.
 3. Результати ректорського контролю рівня залишкових знань студентів з навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра управління персоналом і економіки праці, та заходи щодо відповідного коригування освітнього процесу з цих навчальних дисциплін.
 4. Затвердження зразка Свідоцтва про навчання на курсах із вивчення іноземних мов Лінгвістичного центру Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 5. Рекомендації до друку.

Протокол №3 від 31.03. 2016:

 1. Про стан матеріально-технічної бази університету та завдання щодо її оновлення і розвитку в контексті вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187
 2. Про організацію всіх видів практик студентів напрямів підготовки /спеціальностей 6.140103 Туризм, 8.14010301 Туризмознавство (за видами), 6.140101 Готельно-ресторанна справа галузі знань 1401 Сфера обслуговування та шляхи підвищення ефективності практичної підготовки фахівців під час їх проведення
 3. Внесення змін до розділу „XІV. Засідання вченої ради університету” Плану роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2015-2016 навчального року
 4. Про рекомендацію до друку
 5. Про визначення випускових кафедр для розробки навчальних планів, організації та керівництва, забезпечення виконання освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії
 6. Затвердження Положення про дарунки бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 7. Затвердження Положення про науково-навчальну лабораторію „Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів” при педагогічному факультеті
 8. Затвердження Свідоцтва про навчання на підготовчих курсах Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Протокол №2 від 10.03.2016:

 1. Затвердження фінансового та бюджетного звіту за 2015 рік та кошторисів університету на 2016 рік
 2. Про аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року та основні завдання з удосконалення організації освітнього процесу й підвищення якості підготовки фахівців в університеті
 3. Про створення при кафедрі мовознавчих дисциплін педагогічного факультету науково-навчальної лабораторії „Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів”
 4. Затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка; Положення про науково-дослідну роботу студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про науковий гурток і проблемну групу у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка
 5. Затвердження  Положення про навчальну лабораторію технології виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Положення про стипендіальну комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 6. Рекомендація до друку

Протокол №1 від 28.01.2016:

 1. Звіт про наукову та науково-технічну діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2015 рік
 2. Затвердження плану роботи університету на перший семестр 2015-2016 навчального року
 3. Про стан охорони праці і безпеки життєдіяльності в структурних підрозділах університету та заходи щодо його поліпшення
 4. Затвердження Положення про відділ профорієнтаційної роботи та доуніверситетської підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 5. Затвердження Положення про підготовчі курси Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 6. Затвердження Положення про відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 7. Затвердження Положення про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка
 8. Затвердження зразка Свідоцтва про підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 9. Затвердження зразка Сертифіката про участь у конференції/семінарі на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 10. Затвердження Положення про бухгалтерію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 11. Про призначення іменних академічних стипендій університету студентам на ІІ семестр 2015-2016 навчального року
 12. Про відбір кандидатур претендентів з числа студентів університету на призначення академічної стипендії Президента України на ІІ семестр 2015-2016 навчального року
 13. Про відбір кандидатур претендентів з числа студентів університету на призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України на ІІ семестр 2015-2016 навчального року
 14. Про рекомендації до друку
 15. Про подані на розгляд вченої ради теми кандидатських дисертацій
 16. Звіт кандидата психологічних наук, старшого викладача кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених Дідик Н.М. про наукову роботу за період з вересня 2015 року по січень 2016 року
 17. Про висунення кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

Склад вченої ради

Склад вченої ради

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

– За посадами:

 1. КОПИЛОВ Сергій Анатолійович, ректор, доктор історичних наук, професор, голова вченої ради університету.
 2. ДУБІНСЬКИЙ Володимир Анатолійович, перший проректор, кандидат історичних наук, доцент.
 3. БЕСАРАБЧУК Геннадій Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, кандидат педагогічних наук.
 4. МИРОНОВА Світлана Петрівна, проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор.
 5. ЖЕЛІЗНИК Михайло Дмитрович, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази).
 6. ГЕСЕЛЕВА Катерина Григорівна, декан фізико-математичного факультету, голова Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат фізико-математичних наук.
 7. ГЛУШКОВЕЦЬКИЙ Анатолій Леонідович, декан історичного факультету, кандидат історичних наук, доцент.
 8. СЕМЕНЕЦЬ Іван Володимирович, декан природничо-економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент.
 9. СТАСЮК Іван Іванович, декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
 10. ОПАЛЮК Тетяна Леонідівна, декан факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи, доктор педагогічних наук, професор.
 11. ЛАБУНЕЦЬ Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор.
 12. ХОПТЯР Алла Олександрівна, декан факультету іноземної філології, кандидат філологічних наук.
 13. КОВАЛЕНКО Борис Олексійович, директор навчально-наукового інституту української філології та журналістики, доктор філологічних наук, доцент.
 14. КОВАЛЕНКО Наталія Дмитрівна, учений секретар університету, доктор філологічних наук, доцент, секретар вченої ради.
 15. КЛИМЧУК Людмила Вікторівна, директор бібліотеки, кандидат історичних наук.
 16. СІДОРОВА Олена Володимирівна, головний бухгалтер.
 17. ШВЕЦЬ Анна Олександрівна, спікер студентського сенату, студентка 3 курсу навчально-наукового інституту української філології та журналістики освітнього ступеня «бакалавр».
 • Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук:
 1. СТЕПАНКОВ Валерій Степанович, завідувач кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.
 2. ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович, завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук, професор, заступник голови вченої ради університету.
 3. ФЕДЬКОВ Олександр Миколайович, завідувач кафедри археології, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін, доктор історичних наук, доцент.
 4. БАХМАТ Наталія Валеріївна, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор.
 5. ГАЛАМАНЖУК Леся Людвигівна, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор.
 6. ПІДГУРНИЙ Іван Станіславович, завідувач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, кандидат мистецтвознавства.
 7. ОПТАСЮК Сергій Васильович, завідувач кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 8. ІВАНЮК Віталій Анатолійович, завідувач, доцент кафедри комп’ютерних наук, доктора технічних наук, доцент;
 9. КАЗАНІШИНА Наталія Вікторівна, завідувач кафедри біології та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент.
 10. КАСІЯНИК Ігор Петрович, завідувач кафедри географії та методики її викладання, кандидат географічних наук, доцент.
 11. БРИЖАТИЙ Євген Іванович, начальник кафедри військової підготовки, кандидата педагогічних наук, доцент, полковника;
 12. СТАХНЮК Наталія Олександрівна, завідувач, доцент кафедри слов’янської філології та загального мовознавства, кандидат філологічних наук;
 13. МАЗУР Наталія Анатоліївна, завідувач кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор.
 14. ЛИСАК Володимир Юрійович, завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент.
 15. МАРЧУК Людмила Миколаївна, завідувач кафедри журналістики, доктор філологічних наук, професора;
 16. КАЛИНЮК Тетяна Василівна, завідувач кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук, доцент.
 17. МАРЧИШИНА Алла Анатоліївна, завідувач кафедри англійської мови, доктор філологічних наук, доцент.
 18. СТОРЧОВА Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
 19. ГЕВЧУК Наталія Сергіївна, завідувач, доцент кафедри соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;
 20. ПОЧИНОК Людмила Іванівна, завідувач кафедри історії української літератури і компаративістики, кандидат філологічних наук, доцент.
 21. ЖИГУЛЬОВА Евеліна Олександрівна, завідувач кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат біологічних наук, доцент.
 22. ПРОЗАР Микола Володимирович, завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
 23. ЮРЧИШИН Юрій Володимирович, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
 24. ГАВРИЛОВ Олексій Вікторович, завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик, кандидат психологічних наук, професор.
 25. МИХАЛЬСЬКА Світлана Анатоліївна, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, доктор психологічних наук, доцент.
 26. ОНУФРІЄВА Ліана Анатоліївна, завідувач кафедри загальної та практичної психології, доктор психологічних наук, професор.
 27. ЛЮБИНСЬКИЙ Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор.
 • Виборні представники, що представляють інших працівників університету, які працюють на постійній основі:
 1. ЯБЛОНСЬКА Діана Русланівна, керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації, доктор філософії в галузі історії (PhD).
 • Виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів:
 1. СЛЬОЗКІН Максим Олександрович, аспірант 1 курсу історичного факультету освітнього ступеня «доктор філософії»..
 • Керівники виборних органів первинних профспілкових організації студентів, аспірантів та докторантів університету:
 1. ШТЕФАНКО Юлія Валентинівна, голова профспілкового комітету студентів, аспірантів та докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • Керівники органів студентського самоврядування університету:
 1. КАСАПЧУК Поліна Михайлівна, студентка 1 курсу факультету спеціальної освіти, психології та соціальної роботи освітнього ступеня “бакалавр”, голова студентського самоврядування факультету спеціальної освіти, психології та соціальної роботи.
 2. ВОНСОВИЧ Олена Олександрівна, студентка 2 курсу історичного факультету освітнього ступеня «бакалавр».
 3. СОСНІЦЬКА Анастасія Сергіївна, студентка 3 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня «бакалавр».
 4. НЯНЬЧУР Ангеліна Володимирівна, студентка 3 курсу фізико-математичного факультету, голова студентської ради факультету освітнього ступеня «бакалавр»;
 5. КОСТЕНЮК Діана Олегівна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології освітнього ступеня «бакалавр».
 6. ОСТРОВСЬКА Світлана Сергіївна, студентка 2 курсу природничо-економічного факультету освітнього ступеня «бакалавр».

 

Склад вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка затверджений наказом ректора  від 29.12.2022 р. № 160-ОД «Про затвердження складу вченої ради університету” та наказом ректора  від 29.12.2022 р. №161-ОД “Про  затвердження голови та заступника голови вченої ради університету” (зі змінами): від 19.05.2023 р. №61-ОД,  від 08.02.2024 р. №14-ОД, від 12.06.2024 р.№69-ОД.

Склад постійних комісій вченої ради

Комісія зі стратегічних питань розвитку університету:

Голова комісії: КОПИЛОВ Сергій Анатолійович, голова вченої ради університету, ректор, доктор історичних наук, професор.

Члени комісії:

ЛАБУНЕЦЬ Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор.

БАЖЕНОВА Стефанія Едуардівна, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, доктор історичних наук, старший науковий співробітник.

СТЕПАНКОВ Валерій Степанович, завідувач кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.

ЯВОРСЬКА Ольга Іванівна, спікер студентського сенату університету, студентка 4 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня «бакалавр».

ГНАТЮК Василь Олексійович, помічник ректора, кандидат фізико-математичних наук. доцент (за згодою).

 

Комісія з питань організації освітнього процесу та забезпечення якості вищої освіти:

Голова комісії: БЕСАРАБЧУК Геннадій Володимирович, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, кандидат педагогічних наук.

Члени комісії:

КУЧИНСЬКА Ірина Олексіївна, завідувач кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, доктор педагогічних наук, професор.

МАРЧУК Людмила Миколаївна, завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор.

ОПАЛЮК Тетяна Леонідівна, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, доктор педагогічних наук, професор.

ГЕДЗИК Дмитро Володимирович, студент 4 курсу природничо-економічного факультету освітнього ступеня «бакалавр».

ГОРЧАК Людмила Василівна, керівник навчального відділу (за згодою).

 

Комісія з навчально-методичної роботи, питань ліцензування та акредитації:

Голова комісії: КОБИЛЬНИК Василь Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат політичних наук, доцент.

Члени комісії:

КЛИМЧУК Людмила Вікторівна, директор бібліотеки, кандидат історичних наук.

КАЛИНЮК Тетяна Василівна, завідувач кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук, доцент.

ПОЧИНОК Людмила Іванівна, завідувач кафедри історії української літератури і компаративістики, кандидат філологічних наук, доцент.

ЮРЧИШИН Юрій Володимирович, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

ГУДИМА Наталія Василівна, керівник навчально-методичного відділу, кандидат філологічних наук, доцент (за згодою).

 

Комісія з питань наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності:

Голова комісії: МИРОНОВА Світлана Петрівна, проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор.

Члени комісії:

ГЕСЕЛЕВА Катерина Григорівна, голова Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат фізико-математичних наук.

МАРЧИШИНА Алла Анатоліївна, завідувач кафедри англійської мови, доктор філологічних наук, доцент.

ПРОЗАР Микола Володимирович, завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

СЛЬОЗКІН Максим Олександрович, аспірант 1 курсу історичного факультету освітнього ступеня «доктор філософії».

ФРАНЧУК Тетяна Йосипівна, керівник відділу наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент (за згодою).

 

Комісія з кадрових питань:

Голова комісії: ДУБІНСЬКИЙ Володимир Анатолійович, перший проректор, кандидат історичних наук, доцент.

Члени комісії:

КОВАЛЕНКО Наталія Дмитрівна, учений секретар університету, доктор філологічних наук, доцент.

СТАСЮК Іван Іванович, декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

ОНУФРІЄВА Ліана Анатоліївна, завідувач кафедри загальної та практичної психології, доктор психологічних наук, професор.

МИХАЛЬСЬКА Світлана Анатоліївна, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, доктор психологічних наук, доцент.

ОЛІЙНИК Ірина Ідаятівна, начальник відділу кадрів (за згодою).

 

Комісія з питань формування та збереження контингенту здобувачів вищої освіти:

Голова комісії: КОВАЛЕНКО Борис Олексійович, директор навчально-наукового інституту української філології та журналістики, доктор філологічних наук, доцент.

Члени комісії:

ФЕДЬКОВ Олександр Миколайович, завідувач кафедри археології, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін, доктор історичних наук, доцент.

ЛЮБИНСЬКИЙ Олександр Іванович, завідувач кафедри екології, доктор сільськогосподарських наук, професор.

ШТЕФАНКО Юлія Валентинівна, голова профспілкового комітету студентів, аспірантів та докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

СОКОЛОВИЧ Анастасія Сергіївна, студентка 2 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня «бакалавр».

АДАМОВСЬКИЙ Володимир Іванович, керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету, кандидат історичних наук, доцент (за згодою).

 

Комісія з питань інформатизації університету:

Голова комісії: ЩИРБА Віктор Самуілович, декан фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Члени комісії:

БАХМАТ Наталія Валеріївна, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор.

ОПТАСЮК Сергій Васильович, завідувач кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

МОЦИК Ростислав Васильович, в. о. завідувача кафедри комп’ютерних наук, кандидат педагогічних наук, доцент.

СТЕПАНЯНЦ Владислав Олексійович, студент 1 курсу факультету іноземної філології освітнього ступеня «магістр».

РОМАНЮК Віта Миколаївна, керівник центру інформаційних технологій (за згодою).

 

Комісія з гуманітарних і соціальних питань:

Голова комісії: СПІВАК Віталій Іванович, декан факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент.

Члени комісії:

ГАЛАМАНЖУК Леся Людвигівна, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор.

КАЗАНІШИНА Наталія Вікторівна, завідувач кафедри біології та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент.

КАСІЯНИК Ігор Петрович, завідувач кафедри географії та методики її викладання, кандидат географічних наук, доцент.

ЖИГУЛЬОВА Евеліна Олександрівна, завідувач кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат біологічних наук, доцент.

 

Комісія з фінансово-економічних і господарських питань:

Голова комісії: МАЗУР Наталія Анатоліївна, завідувач кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор.

Члени комісії:

РАЧКОВСЬКИЙ Олег Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази).

СЕМЕНЕЦЬ Іван Володимирович, декан природничо-економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент.

СІДОРОВА Олена Володимирівна, головний бухгалтер.

ФРАНЦІШКЕВИЧ Адріана Миколаївна, студентка 1 курсу історичного факультету освітнього ступеня «магістр».

 

Комісія з питань іміджевої політики та міжнародної співпраці:

Голова комісії: СТОРЧОВА Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Члени комісії:

ХОПТЯР Алла Олександрівна, декан факультету іноземної філології, кандидат філологічних наук.

ПІДГУРНИЙ Іван Станіславович, завідувач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, кандидат мистецтвознавства.

БАРБАНЮК Олеся Олександрівна, завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук.

ШВЕЦЬ Анна Олександрівна, студентка 2 курсу навчально-наукового інституту української філології та журналістики освітнього ступеня «бакалавр».

 

Комісія з правничих питань і професійної етики:

Голова комісії: ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович, заступник голови вченої ради університету, завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук, професор.

Члени комісії:

ГЛУШКОВЕЦЬКИЙ Анатолій Леонідович, декан історичного факультету, кандидат історичних наук, доцент.

ЛИСАК Володимир Юрійович, завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент.

ГАВРИЛОВ Олексій Вікторович, завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик, кандидат психологічних наук, професор.

ГАРБАР Катерина Ігорівна, студентка 2 курсу факультету спеціальної освіти, психології та соціальної роботи освітнього ступеня «бакалавр».

МЕЛЬНИК Валерій Олександрович, керівник юридичного сектора (за згодою).

 

 Затверджено наказом ректора від 19.01.2023 р. №3-ОД