ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наукова та науково-технічна діяльність в університеті організована відповідно до вимог законів України Про вищу освіту, Про наукову та науково-технічну діяльність України і забезпечується через:

 • органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності;
 • спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на створення і впровадження нових конкурентноздатних техніки, технологій та матеріалів;
 • створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;
 • розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами й організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв’язання складних наукових проблем, упровадження результатів наукових досліджень і розробок;
 • безпосередню участь учасників освітнього процесу в науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах, що проводяться у вищому навчальному закладі;
 • планування проведення і виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу;
 • залучення до освітнього процесу вчених і науковців, працівників вищих навчальних закладів та інших наукових установ і організацій;
 • організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників освітнього процесу.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ

 • теорія і технологія управління пізнавальною діяльністю в навчанні природничо-математичних та технологічних дисциплін;
 • проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства;
 • державно-політичний розвиток України;
 • джерелознавство та історіографія історичного краєзнавства і регіональних досліджень Правобережної України;
 • інтенсифікація процесу утвердження національної мовної свідомості громадян України;
 • духовні, національні, соціальні аспекти української літератури;
 • національна основа художнього навчання і виховання;
 • актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин;
 • впровадження новітніх педагогічних технологій у корекційну освіту;
 • збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток;
 • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
 • вітчизняна і міжнародна практика в галузі інформаційної політики та інформаційного обміну;
 • нові речовини і матеріали;
 • розробка ефективних методів розв’язання екстремальних задач теорії наближень та задач оптимізації;
 • аналітичні та якісні методи дослідження диференціальних, інтегральних та різницевих рівнянь.

Методичні рекомендації з перевірки наукових, навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти університету на академічний плагіат

Положення про Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка