Онлайн-конференція "Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи"

17 Вересень 2020
 Вересень 17, 2020

Міністерство освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра теорії та методик початкової освіти

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

ДВНЗ  «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Інститут педагогічної освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради

Шановні колеги!

Кафедра теорії та методик початкової освіти  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка запрошує Вас взяти участь в онлайн-конференції “Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи”, яка відбудеться 15-16 жовтня 2020 року.

 

Наукова проблематика конференції

 1. Підготовка вчителя початкової школи в умовах зміни освітньої парадигми.
 2. Інтеграція як умова підвищення якості навчання в початковій школі.
 3. Формування життєвих компетентностей молодших школярів у початковій ланці навчання.
 4. Традиції та проблеми у фахових методиках початкової школи.
 5. Інноваційні педагогічні технології в початковій освіті.
 6. Актуальні питання управлінської діяльності і менеджменту в закладах освіти.
 7. Стан і перспективи розвитку неперервної освіти.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька.

Для участі в конференції необхідно до 12 жовтня 2020 року надіслати на електронну пошту організаційного комітету (kpnu.konferencia@gmail.com) такі матеріали:

 • заявку на участь у конференції (Додаток 1);
 • статтю, оформлену відповідно до вимог (за бажанням) (Додаток 2);
 • скан-копію квитанції про оплату.

Матеріали, надіслані після означеного терміну, не розглядатимуться.

До початку конференції електронний варіант програми конференції буде розміщено на сайті кафедри теорії та методик початкової освіти (kmd.kpnu.edu.ua ) та університету (www.kpnu.edu.ua).

За результатами конференції буде опубліковано збірник наукових праць «Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи» (Вип. 3).

Участь у конференції безкоштовна.

Учасники конференції мають змогу отримати:

 • Електронну версію програми та сертифікату конференції – безкоштовно.
 • Паперову версію програми та сертифікат – 75 грн.
 • Публікацію статті у збірнику наукових праць – 200 грн.

    Кошти надсилати на карту Приватбанку 4149 4991 4609 3123 (одержувач – Ковальчук Ольга, к.пед.н, ст.викладач кафедри).

При оплаті враховувати комісію банку та вказати прізвище платника.

 

Адреса оргкомітету:

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Педагогічний факультет (навчальний корпус 6)

Кафедра теорії та методик початкової освіти

вул. Симона Петлюри, 1б,
м. Кам’янець-Подільський,

Хмельницька область,

32302

 

Контактні телефони:

Ковальчук Ольга Вікторівна  0685074995

Гудима Наталя Василівна       0971435461

 

Додаток 1

Заявка

на участь в онлайн-конференції “Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи”

1516 жовтня 2020 року, м. Кам’янець-Подільський

Прізвище, ім’я та

по батькові

 

Назва статті

 

Наукова проблематика

 

Виступ із доповіддю (на платформі Google Meet)

Необхідне підкреслити

Так

 

Ні

Установа

 

Посада

 

Вчене звання,

науковий ступінь

 

Поштова адреса

 

E-mail

 

Телефон

 

 

Вимоги до оформлення статті

Обсяг – до 5-ти повних сторінок формату А4 (включно зі списком використаних джерел). Текст набирається шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1,25 см, поля: з усіх сторін  по 2 см. Файл зберігати у форматі .doc або .rtf.

Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускається. До статті можна додавати графічні матеріали – рисунки, таблиці тощо. Вони послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). До кожного рисунку подається короткий підпис, а до таблиці – заголовок. Рисунки подаються у форматі .jpeg.

У тексті не допускається вирівнювання пропусками. Використовується дефіс «-», який не виділяється пропусками, і тире «–» (Alt+0151). Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

Структура статті:

 1. Ім’я та прізвище автора (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).
 2. Науковий ступінь, учене звання, посада.
 3. Для студентів, магістрантів та аспірантів вказати наукового керівника із зазначенням наукового ступеня та посади.
 4. Назва статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).
 5. Текст статті.
 6. Посилання у тексті статті оформлюється у квадратних дужках за зразком [5, с. 55].
 7. Список використаних джерел (не більше 7 в алфавітному порядку) розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання » з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).

 

Додаток 2

Зразок оформлення статті:

 

Олена Петренко

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри теорії та методик початкової освіти

Камʼянець-Подільського національного

університету імені Івана Огієнка

 

ФОРМУВАННЯ ГНУЧКИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Виклад основного матеріалу

 

Список використаних джерел (зразок)

  

 1. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Київ : Либідь, 2003. Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. 282 с.
 2. Ковальова В. Розвиток творчої особистості молодшого школяра в умовах компетентнісно орієнтованої освіти. Початкова школа. 2018. № 2. С. 1–3.
З повагою і сподіваннями на співпрацю оргкомітет конференції