Структура Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Колегіальні органи управління Кам’янець-Подільського  національного університету імені Івана Огієнка

Вчена рада Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Колегіальні органи управління факультетів

Вчена рада:

історичного факультету;

фізико-математичного факультету;

факультету української філології та журналістики;

факультету іноземної філології;

природничо-економічного факультету;

педагогічного факультету;

факультету фізичної культури;

факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

 

Робочі органи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Ректорат.

Деканат:

історичного факультету;

фізико-математичного факультету;

факультету української філології та журналістики;

факультету іноземної філології;

природничо-економічного факультету;

педагогічного факультету;

факультету фізичної культури;

факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

Приймальна комісія.

 

Факультети та кафедри

 

 • Історичний факультет: 
 1. кафедра всесвітньої історії; 
 2. кафедра історії України; 
 3. кафедра політології та філософії; 
 4. кафедра архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін.
 • Факультет української філології та журналістики: 
 1. кафедра української мови; 
 2. кафедра історії української літератури та компаративістики;
 3. кафедра журналістики.
 • Факультет іноземної філології: 
 1. кафедра англійської мови; 
 2. кафедра німецької мови; 
 3. кафедра германських мов і зарубіжної літератури;
 4. кафедра слов’янської філології та загального мовознавства;
 5. кафедра іноземних мов.
  1.  
 • Фізико-математичний факультет: 
 1. кафедра математики;
 2. кафедра фізики; 
 3. кафедра інформатики.
  1.  
 • Педагогічний факультет: 
 1. кафедра теорії та методик дошкільної освіти;
 2. кафедра теорії та методик початкової освіти;
 3. кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва;
 4. кафедра музичного мистецтва;
 5. кафедра педагогіки та управління навчальним закладом.
  1.  
 • Факультет фізичної культури: 
 1. кафедра теорії і методики фізичного виховання;
 2. кафедра фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання; 
 3. кафедра спорту і спортивних ігор; 
 4. кафедра легкої атлетики з методикою викладання; 
 5. спортивний клуб. 
  1.  
 • Природничо-економічний факультет: 
 1. кафедра біології та методики її викладання; 
 2. кафедра географії та методики її викладання; 
 3. кафедра екології; 
 4. кафедра туризму та готельно-ресторанної справи; 
 5. кафедра економіки підприємства; 
 6. кафедра менеджменту.
 7. кафедра військової підготовки.
  1.  
 • Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології: 
 1. кафедра загальної та практичної психології; 
 2. кафедра психології освіти; 
 3. кафедра психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи; 
 4. кафедра логопедії та спеціальних методик; 
 5. кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи; 
 6. кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти. 
  1.  
 • Бібліотека.

Структурні підрозділи для сприяння провадженню освітньої, наукової, науково-технічної та мистецької діяльностей

 • Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти: 
  1. навчальний відділ; 
  2. навчально-методичний відділ;
  3. заочний відділ; 
  4. відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету; 
  5. відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації.
 • Відділ наукової роботи.
 • Відділ міжнародних зв’язків.
 • Відділ фандрайзингу.
 • Підготовче відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства.
 • Лінгвістичний центр. 
 • Відділ аспірантури і докторантури.
 • Центр інформаційних технологій.
 • Редакційно-видавничий відділ.
 • Наукові, науково-дослідні та навчально-наукові центри: 

 

 1. центр мовознавчих студій Інституту української мови НАН України; 
 2. центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України; 
 3. науково-дослідний центр регіональних досліджень;
 4. центр соціально-політичних досліджень;
 5. центр дослідження природи Поділля;
 6. науково-дослідний центр огієнкознавства;
 7. науково-дослідний центр досліджень історії Центральної та Східної Європи;
 8. науково-дослідний центр „Революція в суспільному житті України: проблеми методології, історії та історіографії”; 
 9. міжнародний науковий центр досліджень історії образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва й архітектури;
 10. міжнародний науковий центр досліджень процесів націєтворення та регіоналізації у Європі;
 11. навчально-науковий центр американо-британських досліджень;
 12. науково-дослідний ресурсний центр з управління сталим розвитком;
 13. центр європейської інформації на базі бібліотеки університету;
 14. науково-дослідний центр вивчення педагогічної та творчої спадщини Миколи Леонтовича;
 15. центр польської культури і мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
  1.  
 • Науково-дослідні, навчально-наукові лабораторії:
 1. науково-дослідна археологічна лабораторія; 
 2. науково-дослідна лабораторія напівпровідників;
 3. науково-дослідна лабораторія управління навчально-пізнавальною діяльністю;
 4. навчально-наукова лабораторія етнології;
 5. навчально-наукова лабораторія літературного краєзнавства; 
 6. галузева науково-дослідна лабораторія теорії і методики фізичного виховання та спортивного тренування; 
 7. навчально-наукова лабораторія прикладних досліджень в логопедії; 
 8. науково-дослідна лабораторія актуальних проблем соціально-педагогічної освіти;
 9. науково-дослідна лабораторія екологічного моніторингу;
 10. науково-дослідна лабораторія анатомії, морфології та фізіології живих організмів;
 11. науково-дослідна лабораторія „Жанри і стилі в історико-літературному процесі”;
 12. науково-дослідна лабораторія „Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти“;
 13. навчально-наукова лабораторія „Теорія і практика початкової освіти“;
 14. наукова лабораторія „Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації Концепції нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища“;
 15. наукова проблемна лабораторія „Гендерні профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації”;
 16. наукова лабораторія психології навчання;
 17. навчально-наукова лабораторія діалектологічних досліджень;
 18. науково-дослідна лабораторія „Історія, теорія і практика музичної інструментально-виконавської освіти”;
 19. навчально-наукова лабораторія педагогіки і психології вищої школи;
 20. навчально-наукова лабораторія психології здоров’я;
 21. навчально-наукова лабораторія „Фізика наносистем”;
 22. науково-навчальна лабораторія „Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів”;
 23. науково-дослідна лабораторія інноваційних технологій у туризмі;
 24. науково-навчальна лабораторія прикладної географії та геотуризму. 
 25.  
 • Навчальні лабораторії.
 • Стадіон.

Структурні підрозділи для здійснення фінансової, облікової, господарської, юридичної та іншої діяльності

 • Бухгалтерія.
 • Відділ кадрів.
 • Загальний відділ.
 • Архівно-інформаційний відділ.
 • Юридичний сектор.
 • Експлуатаційно-технічний відділ.
 • Господарський відділ.
 • Відділ охорони праці і техніки безпеки.
 • Штаб цивільної оборони.
 • Їдальня.
 • Музей історії університету.
 • Пресцентр.

 

Дорадчі органи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наукова рада Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Рада із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Науковометодична рада:

історичного факультету;

фізико-математичного факультету;

факультету української філології та журналістики;

факультету іноземної філології;

природничо-економічного факультету;

педагогічного факультету;

факультету фізичної культури;

факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

Рада роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

 

Органи громадського самоврядування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Конференція трудового колективу університету.

Збори трудового колективу:

історичного факультету;

фізико-математичного факультету;

факультету української філології та журналістики;

факультету іноземної філології;

природничо-економічного факультету;

педагогічного факультету;

факультету фізичної культури;

факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології;

інших структурних підрозділів університету.

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

Органи студентського самоврядування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Конференція студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Студентський сенат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Збори студентів:

історичного факультету;

фізико-математичного факультету;

факультету української філології та журналістики;

факультету іноземної філології;

природничо-економічного факультету;

педагогічного факультету;

факультету фізичної культури;

факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології;

Збори студентів, які мешкають у:

гуртожитку № 1;

гуртожитку № 3;

гуртожитку № 4;

гуртожитку № 5;

гуртожитку № 6

 

Студентська рада:

історичного факультету;

фізико-математичного факультету;

факультету української філології та журналістики;

факультету іноземної філології;

природничо-економічного факультету;

педагогічного факультету;

факультету фізичної культури;

факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології;

гуртожитку № 1;

гуртожитку № 3;

гуртожитку № 4;

гуртожитку № 5;

гуртожитку № 6.