Публічна інформація

Основні документи

Статут

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Концепція розвитку університету на 2013-2020 роки

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг

Сертифікати про акредитацію

Колективний договір 2015-2017

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про контроль якості підготовки фахівців
Положення про ректорський контроль навчальних досягнень студентів університету
Положення про рейтинг факультетів
Положення про рейтинг студентів

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти

Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України

Довідка АБ № 504622 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) 
Виписка з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

План роботи університету

 

Положення про колегіальні органи

Положення про Вчену раду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Склад Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про Наглядову раду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Склад Наглядової ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про ректорат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Склад ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію та проведення конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Склад конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту і академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін студентами

Положення про порядок переведення студентів, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про навчальну дисципліну студентів

Положення про навчально-науково-методичні комплекси

Положення про навчально-науково-виробничі комплекси

Взірці документів про вищу освіту 2017 року

Інформація про вартість документів про вищу освіту

Розклад дзвінків

Правила прийому

Правила прийому

 

Публікації

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науковометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Склад керівних органів університету

Керівництво університету

Перелік вакантних посад

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Вакантні посади

Кошторис на 2018 рік

Кошторис 2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів 2018 р.

Кошторис 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV р.а. та забезпечення діяльності їх баз практики

Кошторис 2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукоих об’єктів, що становлять надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень(№4-2д, 4-2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №4-1д, 4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, 2м)

Звіт про фінансові результати діяльності за 2017 рік

Баланс на 1 січня 2018 рік

 

Штаний розпис

Штатний розпис на 2018 рік

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Наказ про оплату документів про вищу освіту у 2018 році для випускників освітніх ступенів “бакалавр”, “магістр”, освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”

Наказ про оплату студентських квитків у 2017-2018 навчальному році

Річний звіт про діяльність університету на 1 січня 2018 року 

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Вартість проживання в гуртожитках

Антикорупційні заходи

Наказ про затвердження Антикорупційної програми Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огінка

Антикорупційна програма Кам’янць-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Річні звіти

Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка КОПИЛОВА СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА про виконання у 2017 році умов контракту № І-106 від 30 січня 2013 року

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Річний план закупівель та додатки до них  на 2018 рік

Напрями наукової діяльності

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Студентське самоврядування

Положення

Положення про приймальну комісію

Положення про факультет

Положення про деканат

Положення про кафедру

Типове положення про Вчену раду факультету

Положення про навчально-методичний центр забезпечення якості освіти

Положення про навчальний відділ

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про заочний відділ

Положення про відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації

Положення про відділ профорієнтаційної роботи та  доуніверситетської підготовки

Положення про відділ навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти

Положення про відділ наукової роботи і міжнародних зв’язків

Положення про відділ аспірантури і докторантури

Положення про центр інформаційних технологій 

Положення про редакційно-видавничий відділ

Положення про науково-дослідні центри

Положення про науково-дослідні та навчально-наукові лабораторії

Положення про навчальні лабораторії

Положення про бібліотеку

Положення про бухгалтерію

Положення про відділ кадрів

Положення про загальний відділ

Положення про архівно-інформаційний відділ

Положення про юридичний сектор

Положення про господарський відділ адміністративно-господарської частини

Положення про відділ охорони праці і техніки безпеки

Положення про штаб цивільної оборони

Положення про музей історії університету

Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про академічну мобільність студентів Кам’янець-Подільського найонального університету імені Івана Огієнка

Рейтинги студентів