Публічна інформація

Основні документи

Статут

Правила внутрішнього розпорядку

Концепція розвитку університету на 2013-2020 роки

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг

Сертифікати про акредитацію

Сертифікати про акредитацію (освітньо-професійні програми)

Колективний договір 2018-2020

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про контроль якості підготовки фахівців
Положення про ректорський контроль навчальних досягнень студентів університету
Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Положення про рейтингове оцінювання діяльності здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти

Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України

Довідка АБ № 504622 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) 
Виписка з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

План роботи університету

Самоаналіз виконання Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка критеріїв надання та підтвердження статусу національний

Стратегічний план розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки

Склад керівних органів університету

Керівництво університету

Положення про колегіальні органи

Положення про Вчену раду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Склад Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про Наглядову раду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Склад Наглядової ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про ректорат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Склад ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію та проведення конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Склад конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Студентський сенат

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту і академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін студентами

Положення про порядок переведення студентів, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про навчальну дисципліну студентів

Положення про навчально-науково-методичні комплекси

Положення про навчально-науково-виробничі комплекси

Взірці документів про вищу освіту 2018 року

Інформація про вартість документів про вищу освіту

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних закладах вищої освіти

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Положення про комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з визнання документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка права на академічну мобільність

Розклад дзвінків

Система опитування щодо якості освітнього процесу

АНКЕТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПРОЙШЛИ ПРАКТИКУ

АНКЕТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У ГУРТОЖИТКАХ УНІВЕРСИТЕТУ

АНКЕТА ВИПУСКНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

АНКЕТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ

АНКЕТА СТУДЕНТА ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Визначення якості організації освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

АНКЕТА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ

Освітні програми

Бакалавр.

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія). Освітня програма: Географія. (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 09 Біологія. Спеціальність: 091 Біологія. (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія). Освітня програма: Біологія. (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія). Освітня програма: Історія та правознавство. (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)). Освітня програма: Англійська мова і зарубіжна література. (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 24 Сфера обслуговування. Спеціальність: 242 Туризм. Освітня програма: Туризм. (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. Освітня програма: Облік і оподаткування. (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Освітня програма: Музичне мистецтво. (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Логопедія. Спеціальна психологія. (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 22 Охорона здоров’я. Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія. Освітня програма: Фізична реабілітація. (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура). Освітня програма: Фізична культура, спортивно-масова робота та туризм. (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. Освітня програма: Дошкільна освіта. (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 013 Початкова освіта. Освітня програма: Початкова освіта. (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. Освітня програма: Тренер з видів спорту. (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки. Спеціальність: 032 Історія та археологія. Освітня програма: Історія. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 02 Культура і мистецтво. Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Освітня програма: Реставрація творів мистецтва. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 02 Культура і мистецтво. Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Освітня програма: Декоративно-прикладне мистецтво. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 02 Культура і мистецтво. Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Освітня програма: Образотворче мистецтво. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 10 Природничі науки. Спеціальність: 103 Науки про Землю. Освітня програма: Географія. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 10 Природничі науки. Спеціальність: 101 Екологія. Освітня програма: Екологія. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 10 Природничі науки. Спеціальність: 106 Географія. Освітня програма: Географія. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 052 Політологія. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія). Освітня програма: Історія. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 23 Соціальна робота. Спеціальність: 232 Соціальне забезпечення. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 24 Сфера обслуговування. Спеціальність: 241 готельно-ресторанна справа. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (математика). Освітня програма: Математика, інформатика. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 015 Професійна освіта (Охорона праці). Освітня програма: Охорона праці, технічна творчість. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 12 Інформаційні технологі. Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки. Освітня програма: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 12 Інформаційні технологі. Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки. Освітня програма: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізика). Освітня програма: Фізика, технологічна освіта та інформатика. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізика). Освітня програма: Фізика, технологічна освіта та інформатика. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 051 Економіка. Освітня програма: Економіка підприємства. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. Спеціальність: 073 Менеджмент. Освітня програма: Управління персоналом та економіка праці. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Освітня програма: Підприємництво і торгівля. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(польська)). Освітня програма: Польська мова і зарубіжна література. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Освітня програма: Музичне мистецтво. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(німецька)). Освітня програма: Німецька мова і зарубіжна література. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки. Спеціальність: 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)). Освітня програма: Англійська мова і література. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 053 Психологія. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література). Освітня програма: Українська мова і література. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки. Спеціальність: 035 Філологія (Українська мова і література). Освітня програма: Українська мова і література. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 06 Журналістика. Спеціальність: 061 Журналістика. Освітня програма: Реклама та зв’язки з громадськістю. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 06 Журналістика. Спеціальність: 061 Журналістика. Освітня програма: Журналістика. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Олігофренопедагогіка. Логопедія. (заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Логопедія. Спеціальна психологія. (заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта 9Образотворче мистецтво). Освітня програма: Образотворче мистецтво. (заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 013 Початкова освіта. Освітня програма: Початкова освіта. (заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Логопедія. Спеціальна психологія. (заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 23 Соціальна робота. Спеціальність: 231 Соціальна робота. Освітня програма: Соціальна робота. (заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Олігофренопедагогіка. Логопедія. (заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 053 Психологія. (заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура). Освітня програма: Фізична культура, спортивно-масова робота та туризм. (заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література). Освітня програма: Українська мова і література. (заочна форма навчання)

 

Магістр.

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія). Освітня програма: Історія. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. Освітня програма: Дошкільна освіта. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 013 Початкова освіта. Освітня програма: Початкова освіта. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія). Освітня програма: Біологія. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія). Освітня програма: Географія. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)). Освітня програма: Англійська мова і зарубіжна література. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(німецька)). Освітня програма: Німецька мова і зарубіжна література. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література). Освітня програма: Українська мова і література. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Логопедія. Спеціальна психологія. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Сурдопедагогіка. Спеціальна психологія. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 053 Психологія. Освітня програма: Психологія. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література). Освітня програма: Українознавство. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки.  Спеціальність: 032 Історія та археологія. Освітня програма: Архівознавство, документознавство та бібліотечна справа. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія). Освітня програма: Історія. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.  Спеціальність: 073 Менеджмент. Освітня програма: Управління навчальним закладом. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Освітня програма: Образотворче мистецтво. Додаткова спеціалізація: Художні промисли. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Освітня програма: Музичне мистецтво. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. Освітня програма: Дошкільна освіта. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 013 Початкова освіта. Освітня програма: Початкова освіта. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(німецька)). Освітня програма: Німецька мова і зарубжна література. Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)). (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)). Освітня програма: Англійська мова і зарубжна література. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)). Освітня програма: Англійська мова і зарубжна література. Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька/російська)) (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія). Освітня програма: Біологія.(денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія). Освітня програма: Географія.(денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 09 Біологія.  Спеціальність: 091 Біологія. Освітня програма: Біологія.(денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 10 Природничі науки.  Спеціальність: 106 Географія. Освітня програма: Географія.(денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 10 Природничі науки.  Спеціальність: 101 Екологія. Освітня програма: Екологія.(денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)). Освітня програма: Англійська мова і зарубжна література. Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька/російська)).(денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(німецька)). Освітня програма: Німецька мова і зарубжна література. Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)). (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 013 Початкова освіта. Освітня програма: Початкова освіта. Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(англійська/німецька)). Додаткова спеціалізація: Інформатика / Вихована робота в інтернатних закладах. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. Освітня програма: Дошкільна освіта. Додаткова спеціальність: 013 Початкова освіта. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 02 Культура і мистецтво.  Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Освітня програма: Декоративно-прикладне мистецтво. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 02 Культура і мистецтво.  Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Освітня програма: Реставрація творів мистецтва. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.  Спеціальність: 073 Менеджмент. Освітня програма: Управління навчальним закладом. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки.  Спеціальність: 032 Історія та археологія. Освітня програма: Історія. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки.  Спеціальність: 032 Історія та археологія. Освітня програма: Архівознавство. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 052 Політологія. Освітня програма: Політологія. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 06 Журналістика. Спеціальність: 061 Журналістика. Освітня програма: Журналістика. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки. Спеціальність: 035 Філологія (Українська мова і література). Освітня програма: Українська мова і література. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Сердня освіта (Українська мова і література). Освітня програма: Українська мова і література. Спеціалізація: Українознавство / Редагування освітніх видань. Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська/німецька))  (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 015 Професійна освіта (Охорона праці). Освітня програма: Охорона праці. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізика)науки. Освітня програма: Фізика, технологічна освіта та інформатика. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 12 Інформаційні технології. Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки. Освітня програма: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Математика). Освітня програма: Математика, інформатика. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки. Освітня програма: Освітні вимірювання. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура). Освітня програма: Фізична культура. Додаткова спеціалізація: Методика спортивно-масової роботи та туризм. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 22 Охорона здоров’я. Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія. Освітня програма: Фізична реабілітація. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. Освітня програма: Тренер з видів спорту. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Освітня програма: Підприємництво і торгівля. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. Освітня програма: Облік і оподаткування. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. Спеціальність: 073 Менеджмент. Освітня програма: Управління персоналом та економіка праці. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 051 Економіка. Освітня програма: Економіка підприємства. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 24 Сфера обслуговування. Спеціальність: 242 Туризм. Освітня програма: Туризмознавство. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 23 Соціальна робота. Спеціальність: 232 Соціальне забезпечення. Освітня програма: Соціальна допомога. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 053 Психологія. Освітня програма: Психологія. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Логопедія. Спеціальна психологія. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура). Освітня програма: Фізична культура. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізика). Освітня програма: Фізика. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(німецька)). Освітня програма: Німецька мова і зарубіжна література. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)). Освітня програма: Англійська мова і зарубіжна література. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 013 Початкова освіта. Освітня програма: Початкова освіта. (денна форма навчання)

 

Правила прийому

Правила прийому

 

Публікації

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науковометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Перелік вакантних посад

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Вакантні посади

Кошторис на 2018 рік

Кошторис 2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів 2018 р.

Кошторис 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV р.а. та забезпечення діяльності їх баз практики

Кошторис 2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукоих об’єктів, що становлять надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень

Кошторис 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV р.а. та забезпечення діяльності їх баз практики. Інші джерела власних надходжень

Фінансова та бюджетна звітність

Фінансова та бюджетна звітність за III квартал 2018 року

Фінансова та бюджетна звітність за IІ квартал 2018 року

Фінансова та бюджетна звітність за I квартал 2018 року

Фінансова та бюджетна звітність за 2017 рік

 

 

Штатний розпис

Штатний розпис на 2018 рік

Перелік платних освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Положення про затвердження переліку платних послуг

Перелік платних послуг, які надаються університетом

Вартість платних освітніх та інших послуг

Платні освітні послуги

Додаткові освітні послуги

Інші платні послуги

Наявність гуртожитків та вільних місць у них

Вартість проживання в гуртожитках

Антикорупційні заходи

Наказ про затвердження Антикорупційної програми Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огінка

Антикорупційна програма Кам’янць-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Річні звіти

Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка КОПИЛОВА СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА про виконання у 2017 році умов контракту № І-106 від 30 січня 2013 року

Підсумки роботи університету в 2017-2018 навчальному році та перспективи подальшого розвитку основних напрямів його діяльності

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Річний план закупівель та додатки до них  на 2018 рік

Напрями наукової діяльності

Спеціалізована вчена рада

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Студентське самоврядування

Положення

Положення про приймальну комісію

Положення про факультет

Положення про деканат

Положення про кафедру

Типове положення про Вчену раду факультету

Положення про навчально-методичний центр забезпечення якості освіти

Положення про навчальний відділ

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про заочний відділ

Положення про відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації

Положення про відділ профорієнтаційної роботи та  доуніверситетської підготовки

Положення про відділ навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти

Положення про відділ міжнародних зв’язків

Положення про відділ наукової роботи

Положення про відділ аспірантури і докторантури

Положення про центр інформаційних технологій 

Положення про редакційно-видавничий відділ

Положення про науково-дослідні центри

Положення про науково-дослідні та навчально-наукові лабораторії

Положення про навчальні лабораторії

Положення про бібліотеку

Положення про бухгалтерію

Положення про відділ кадрів

Положення про загальний відділ

Положення про архівно-інформаційний відділ

Положення про юридичний сектор

Положення про лінгвістичний центр

Положення про господарський відділ адміністративно-господарської частини

Положення про відділ охорони праці і техніки безпеки

Положення про штаб цивільної оборони

Положення про музей історії університету

Рейтинги студентів

Рейтинг студентів за результатами 2017-2018 навчального року

Рейтинг студентів за результатами 2016-2017 навчального року