Публічна інформація

Основні документи К-ПНУ

Статут Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями:бакалавр, магістр, доктор філософії

Сертифікат про акредитацію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Акредитовані освітні програми

Сертифікати про акредитацію напрямів підготовки/спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Сертифікати про акредитацію освітніх програм Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються в К-ПНУ

Правила внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2023 рр.

Довідка про включення Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка до Державного реєстру вищих навчальних закладів України

Довідка АБ №504622 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) про Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Реєстраційна картка розпорядника бюджетних коштів одержувача бюджетних коштів

Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

 

Документи з академічної доброчесності К-ПНУ

Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здабувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Кодекс академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Стратегії та перспективні напрями розвитку  К-ПНУ

Стратегія розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки

Стратегічний план розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки

Стратегія інтернаціоналізації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (до 2025)

Концепція внутрішнього забезпечення якості навчання і викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Концепція інформатизації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2025 роки

План роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2021 навчального року

Рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів К-ПНУ

Форма звіту НПП за результатами діяльності у 2019-2020 н.р.

Форма звіту НПП (за сумісництвом) за результатами діяльності у 2019-2020 н.р.

Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності ноуково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів К-ПНУ

Рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів К-ПНУ

Управління К-ПНУ

Адміністрація К-ПНУ

Наглядова рада К-ПНУ

Вчена рада К-ПНУ

Ректорат К-ПНУ

Органи громадського самоврядування К-ПНУ

Конференція трудового колективу К-ПНУ

Студентське самоврядування К-ПНУ

Звіти ректора К-ПНУ

Підсумки роботи університету в 2019-2020 навчальному році: досягнення, проблеми та перспективи в умовах реформування вищої освіти

Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2013-2019 роки про виконання умов контракту №I-106 від 30 січня 2013 року, який укладено між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем

 

Самоаналіз виконання К-ПНУ критеріїв надання та підтвердження статусу національного

 

Організація освітнього процесу в К-ПНУ

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про дистанційне навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих шляхом здобуття неформальної/інформальної освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок організації поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами)

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію інклюзивного навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

Положення про дуальну форму здобуття  вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про організацію опитування здобувачів вищої освіти щодо якостіосвітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про освітні програми в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про розподіл і закріплення навчальних дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про ректорський контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про екзамени і заліки та порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення академічної різниці та її ліквідації при переведенні, вступі та поновленні студентів на навчання до Кам’янеь-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про проєктну групу та групу забезпечення спеціальності в Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Норми часу для планування і обліку основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти в межах академічної мобільності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб в  Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка, а також надання їм академічної відпустки

Положення про порядок замовлення, друку й обліку документів про вищу освіту та академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок заповнення, видачі обліку академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних закладах вищої освіти

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Положення про комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з визнанням документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших осіб з числа маломобільних груп населення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників і здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про індивідуальний навчальний план студента Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Матеріальне заохочення учасників освітнього процесу

Положення про додаткове преміювання науково-педагогічних та інших працівників

Освітні програми К-ПНУ

Експертні висновки акредитаційної експертизи

Наукова робота в К-ПНУ

Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці Кам’янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка

Положення про попередню експертизу дисертацій та утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Інформаційний пакет К-ПНУ

Інформаційні пакети освітніх програм

Правила прийому до Кам’янець-Подільського національного національного університету імені Івана Огієнка

Перелік вакантних посад в К-ПНУ

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Фінансова та бюджетна звітність в К-ПНУ

Штатний розпис К-ПНУ

Кошторис К-ПНУ

Платні освітні та інші послуги в К-ПНУ

Граничний розмір плати за гуртожитки в К-ПНУ

Наказ про встановлення вартості проживання в гуртожитках 2020-2021

Розмір плати за навчання 2020-2021 в К-ПНУ

Денна, заочна форма навчання (бакалаври, магістри та доктор філософії)

Наказ про затвердження вартості навчання для осіб, які будуть зараховані на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу з навчальної дисципліни “Військова підготовка” у 2020 році

Розмір плати за навчання 2021-2022 в К-ПНУ

Наказ про встановлення вартості освітніх послуг у 2021 році

Наказ про внесення змін до наказу від 13.01.2021 -од Про встановлення вартості освітніх послуг у 2021 році

Наказ про внесення змін до наказу від 13.01.2021 8-од Про встановлення вартості освітніх послуг у 2021 році

Інформація щодо проведення тендерних процедур в К-ПНУ

Інформація щодо проведення тендерних процедур Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Річні плани закупівель та додатки до них на 2019 рік Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Матеріально-технічне забезпечення К-ПНУ

Технічний паспорт Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2019

 

Положення про структурні підрозділи К-ПНУ

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр К-ПНУ

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр К-ПНУ