Публічна інформація

Основні документи

Наказ про затвердження статуту Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Статут Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Правила внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Концепція розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2013-2020 роки

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка

Сертифікати про акредитацію напрямів підготовки/спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2020 рр.

Зміни і доповнення №1 до колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2020 рр.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про контроль якості підготовки фахівців Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про ректорський контроль навчальних досягнень студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Результати атестації здобувачів вищої освіти у 2018-2019 навчальному році Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Довідка про включення Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнкадо Державного реєстру вищих навчальних закладів України

Довідка АБ №504622 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) про Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Виписка з деражвного реєстру юридичних осіб та фізичних підприємців про Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

План роботи Кам’янець-Подільського національний університету імені Івана Огієнка

Стратегія інтернаціоналізації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (до 2025)

Наказ про введення в дію Стратегії інтернаціоналізації

Концепція інформатизації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2015-2020 роки

Щорічний рейтинг діяльності НПП, кафедр та факультетів Університету за 2018-2019 н. р.

Щорічний рейтинг діяльності НПП, які працювали на інших кафедрах університету за внутрішнім сумісництвом, кафедр та факультетів Університету за 2018-2019 н. р.

Положення про рейтинг НПП, кафедр, факультетів 

 

Управління Університету

Адміністрація Університету

Наглядова рада Університету

Вчена рада Університету

Ректорат

Органи громадського самоврядування Університету

Конференція трудового колективу Університету

Склад конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Студентське самоврядування

Звіти ректора університету

Підсумки роботи університету в 2018-2019 навчальному році  та перспективи подальшого розвитку основних напрямів його діяльності

Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка про виконання умов контракту №I-106 від 30 січня 2013 року

 

Самоаналіз виконання національним закладом вищої освіти критеріїв надання та підтвердження статусу національного

 

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про підготовче відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Норми часу для планування і обліку основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок замовлення, друку й обліку документів про вищу освіту та академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок переведення студентів, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про навчально-науково-методичні комплекси в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про розподіл і закріплення навчальних дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про навчально-науково-виробничі комплекси в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістреського) рівнів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Взірці документів про вищу освіту 2018 р. в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Інформація про вартість документів про вищу освіту в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних закладах вищої освіти

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Положення про комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з визнанням документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здабувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про академічну мобільність студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших осіб з числа маломобільних груп населення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Розклад дзвінків у Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Експертні висновки акредитаційної експертизи

Система опитування щодо якості освітнього процесу

Анкета для студентів “Освітня програма спеціальності очима здобувача освіти”

Анкета для студентів, які пройшли практику

Анкета для студентів, які проживають у гуртожитках університету

Анкета випускника закладу загальної середньої освіти

Анкета для студентів-першокурсників

Анкета студента про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Визначення якості організації освітнього процесу у Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Анкета якість навчання

Освітні програми

Інформаційний пакет

Правила прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Публікації

Перелік штатних науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Перелік вакантних посад

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наказ про введення в дію Порядоку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Фінансова та бюджетна звітність

Річний план закупівель та додатки до річного плану закупівель

Кошторисна документація (КПКВ 2201160 – загальний та спеціальний фонд, КПКВ 2201040 – загальний фонд, КПКВ 2201160 – інші джерела власних надходжень спеціального фонду)

Наказ про затвердження переліку платних послуг

Наказ про оплату студентських квитків у 2019-2020 н.р.

Наказ про встановлення вартості проживання у гуртожитках на 2017-2018 н.р.

Наказ про встановлення вартості освітніх послуг у 2018 р.

Наказ про затвердження вартості проведення занять на курсах іноземних мов Лінгвістичного центру у 2018-2019 н.р.

Наказ про встановлення вартості надання освітніх послуг, пов’язаних з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти у 2017-2018 н.р.

Наказ про затвердження вартості послуги з друку та копіювання документів

Наказ про затвердження вартості навчання для осіб, які будуть зараховані на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу з навчальної дисципліни “Військова підготовка” у 2018 році

Наказ про оплату студентських квитків у 2018-2019 навчальному році

Про затвердження вартості надання освітніх послуг слухачам підготовчих курсів у 2018-2019 навчальному році
 
Про встановлення вартості проживання у гуртожитках на 2018-2019 н.р.
 
Наказ про затвердження вартості надання освітніх послуг слухачам підготовчих курсів у 2017-2018 навчальному році

Наказ про оплату документів про вищу освіту у 2018 р. для випускників освітніх ступенів “бакалавр”, “магістр”, освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”

Фінансова та бюджетна звітність

Форма №1-дс “Баланс”на 01 січня 2019 року

Форма №1-дс “Баланс”( на 01 квітня 2019 року)

Форма №1-дс “Баланс” на 01 липня 2019 року

Форма №2-дс “Звіт про фінансові результати”2018 рік

Форма №2-дс “Звіт про фінансові результати за I квартал” на 2019 рік

Форма №2-дс “Звіт про фінансові результати за перше півріччя” на 2019 рік

Форма №3-дс “Звіт про рух грошових коштів” (річна)

Форма №4-дс “Звіт про власний капітал” (річна)

Форма №5-дс “Примітка до річної фінансової звітності” (річна)

Форма №2-д “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” Зведена (КПК 2201160, КПК 221190)

Форма №2д “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” КПК 2201160

Форма №2д “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” КПК 2201190

Форма №2д “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” за перше півріччя 2019 року (КПК 2201190)

Форма №2д “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” за перше півріччя 2019 (КПК 2201160)

Форма №4-1д “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за перше півріччя” (КПК 2201160)

Форма №4-2д “Звіт про надходження і використання, отриманих за іншими джерелами власних надходжень” за перше півріччя (КПК 2201160)

Форма №4-4д “Звіт про надходження та використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку рішень” за перше півріччя 2019 (КПК 2201160)”

Форма №7-д “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 01 липня 2019 року (КПК 2201040)

Форма №7-д “Звіт про забогованість за бюджетними коштами” на 01 липня 2019 року (КПК 2201190)

Форма №7-д  “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 01 липня 2019 року (КПК 2201160)

Форма №7-д  “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 01 липня 2019 року (КПК 2201160)_?

Форма №7.1 “Звіт про заборгованість за окремими програмами ” на 01 липня 2019 року (КПК 2201210)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д,№7м. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Податкова декларація екологічного податку

Форма №2д “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” КПК 2201040

Форма №4-1д “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги”

Форма №4-1д “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги” (КПК 2201160)

Форма №4-2д “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень”

Форма №4-2д “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень” (2201160)

Форма №7 “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”. Спеціальний фонд. КПК 2201160

Форма №7 “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”. КПК 2201160

Форма №7д.1 “Звіт про заборгованість за окремими програмами”

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, 2м за 1 півріччя 2019)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (№2 за 1 півріччя 2019) (2201040)

Додаток 28. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображені у формі №7д, №7м. “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”

Податкова декларація екологічного податку

Звіт про суми податкових пільг

Податкова декларація за землю (за рік)

Податкова декларація за землю (за рік)

Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

Положення про облікову політику Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Штатний розпис

Штатний розпис (КПКВ 2201040) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2019 рік

Штатний розпис (КПКВ 2201160, 2201040) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018 рік

Штатний розпис Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Перелік платних освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Перелік платних послуг, які надаються Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка

Вартість платних освітніх послуг та інших послуг

Платні освітні послуги

Додаткові освітні послуги

Інші платні послуги

Наявність гуртожитків та вільних місць у них

Вартість проживання в гуртожитках

Антикорупційні заходи

Наказ про затвердження Антикорупційної програми Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Антикорупційна програма Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Річні звіти

Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Копилова Сергія Анатолійовича про виконання у 2017 році умов контракту №1-106 від 30 січня 2013 року

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Інформація щодо проведення тендерних процедур Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Річні плани закупівель та додатки до них на 2019 рік Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Напрями наукової діяльності

Спеціалізована вчена рада Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Технічний паспорт Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Студентське самоврядування

Положення про студентське самоврядування

План роботи самоврядування на II семестр 2018-2019 н.р.

Гуртожитки

Положення про студентські гуртожитки

Порядок поселення

Правила внутрішнього розпорядку

Положення

Положення про приймальну комісію

Положення про факультет

Положення про деканат

Положення про кафедру

Типове положення про вчену раду факультету

Положення про навчально-методичний центр забезпечення якості освіти

Положення про навчальний відділ

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про заочний відділ

Положення про відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації

Положення про відділ профорієнтаційної роботи та доуніверситетської підготовки

Положення про відділ навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти

Положення про відділ міжнародних зв’язків

Положення про відділ аспірантури і досторантури

Положення про центр інформаційних технологій

Положення про редакційно-видавничий відділ

Положення про науково-дослідні центри

Положення про науково-дослідні та навчально-наукові лабораторії

Положення про навчальні лабораторії

Положення про бібліотеку

Положення про бухгалтерію

Положення про відділ кадрів

Положення про відділ наукової роботи

Положення про загальний відділ

Положення про архівно-інформаційний відділ

Положення про юридичний сектор

Положення про господарський відділ адміністративно-господарської частини

Положення про відділ охорони праці і техніки безпеки

Положення про штаб цивільної оборони

Положення про музей історії університету