Публічна інформація

Основні документи К-ПНУ

Статут Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями:бакалавр, магістр, доктор філософії

Сертифікат про акредитацію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Акредитовані освітні програми

Сертифікати про акредитацію напрямів підготовки/спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Сертифікати про акредитацію освітніх програм Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються в К-ПНУ

Правила внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2023 рр.

Довідка про включення Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка до Державного реєстру вищих навчальних закладів України

Довідка АБ №504622 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) про Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Реєстраційна картка розпорядника бюджетних коштів одержувача бюджетних коштів

Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

 

Документи з академічної доброчесності К-ПНУ

Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здабувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Кодекс академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Стратегії та перспективні напрями розвитку  К-ПНУ

Стратегія розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2030 роки

Стратегічний план розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки

Стратегія інтернаціоналізації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (до 2025)

Концепція внутрішнього забезпечення якості навчання і викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Концепція інформатизації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2025 роки

План роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2020-2021 навчального року

Рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів К-ПНУ

Форма звіту НПП за результатами діяльності у 2019-2020 н.р.

Форма звіту НПП (за сумісництвом) за результатами діяльності у 2019-2020 н.р.

Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності ноуково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів К-ПНУ

Рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів К-ПНУ

Управління К-ПНУ

Адміністрація К-ПНУ

Наглядова рада К-ПНУ

Вчена рада К-ПНУ

Ректорат К-ПНУ

Органи громадського самоврядування К-ПНУ

Конференція трудового колективу К-ПНУ

Студентське самоврядування К-ПНУ

Звіти ректора К-ПНУ

Підсумки роботи університету в 2019-2020 навчальному році: досягнення, проблеми та перспективи в умовах реформування вищої освіти

Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2013-2019 роки про виконання умов контракту №I-106 від 30 січня 2013 року, який укладено між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем

 

Самоаналіз виконання К-ПНУ критеріїв надання та підтвердження статусу національного

 

Організація освітнього процесу в К-ПНУ

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про дистанційне навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих шляхом здобуття неформальної/інформальної освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок організації поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами)

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію інклюзивного навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

Положення про дуальну форму здобуття  вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про організацію опитування здобувачів вищої освіти щодо якостіосвітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про освітні програми в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про розподіл і закріплення навчальних дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про ректорський контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про екзамени і заліки та порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення академічної різниці та її ліквідації при переведенні, вступі та поновленні студентів на навчання до Кам’янеь-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про проєктну групу та групу забезпечення спеціальності в Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Норми часу для планування і обліку основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти в межах академічної мобільності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб в  Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка, а також надання їм академічної відпустки

Положення про порядок замовлення, друку й обліку документів про вищу освіту та академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних закладах вищої освіти

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Положення про комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з визнанням документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших осіб з числа маломобільних груп населення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників і здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про індивідуальний навчальний план студента Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Матеріальне заохочення учасників освітнього процесу

Положення про додаткове преміювання науково-педагогічних та інших працівників

Освітні програми К-ПНУ

Експертні висновки акредитаційної експертизи

Наукова робота в К-ПНУ

Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці Кам’янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка

Положення про попередню експертизу дисертацій та утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Інформаційний пакет К-ПНУ

Правила прийому до Кам’янець-Подільського національного національного університету імені Івана Огієнка

Перелік вакантних посад в К-ПНУ

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Фінансова та бюджетна звітність в К-ПНУ

Положення про оплату праці працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Заявка-пропозиція Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на розміщення у 2021 році тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

Наказ про створення комісії щодо започаткування процедури розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів

Наказ про відтермінування започаткування процедури розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів

Заява пропозиція Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на розміщення у 2020 році тимчасово вільних бюджентих коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

Наказ про створення комісії щодо започатквання процедури розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів

Заява пропозиція Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на розміщення у 2020 році тимчасово вільних бюджентих коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

2020

Форма № 1-дс Баланс на 01 січня 2020 року

Форма № 2-дс Звіт про фінансові результати за 2019 рік

Форма № 2д, № 2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

Форма № 4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Форма № 4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Форма № 4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (КПК 2201160)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (КПК 2201190)

Форма № 4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих я плата за послуги за 2020 рік (КПК 2201040)

Форма № 4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих я плата за послуги за 2020 рік (КПК 2201160)

Форма № 4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2020 рік

Форма № 4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за 2020 рік

 

Штатний розпис К-ПНУ

2021

Зведений штатний розпис Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з 01 січня 2021 року

Штатний розпис працівників кафедри військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2021 року

Штатний розпис на 2021 рік 2201040 Наукова та науко-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

2020

Штатний розпис працівників кафедри війської підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Штатний розпис на 2020 рік 2201040 Наукова та науко-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

Зведений штатний розпис з 01 жовтня 2020 року

Зведений штатний розпис з 01 вересня 2020 року

Зведений штатний розпис з 01 січня 2020 року

Кошторис К-ПНУ

2021

Кошторис 2201040 Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

Кошторис 2201190 Виплати академічних стипендій студентам (курсантами), аспірантами, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти

Кошторис 2201160 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики

Довідка про зміни до кошторису на 2021 рік Виплати академічних стипендій студентам (курсантами), аспірантами, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти №2 від 12.02.21 2201190

Довідка про зміни до кошторису на 2021 рік Виплати академічних стипендій студентам (курсантами), аспірантами, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти №3 від 23.02.21 2201190

Довідка про зміни до кошторису на 2021 рік Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ №1 від 30.03.21 2201040

2020

Кошторис 02125616 Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Розрахунки до кошторису по спеціальному фонду на 2020 рік Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Коштрис 2201040 Наукова та науко-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

Кошторис 2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) аспірантам, докторантам, закладів фахової вищої та передвищої освіти

Уточнений кошторис за 2020 рік 2201040 Наукова та науко-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

Уточнений кошторис за 2020 рік 2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) аспірантам, докторантам, закладів фахової вищої та передвищої освіти

Уточнений кошторис за 2020 рік 2201160 Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік Виплати академічних стипендій студентам (курсантами) вищих навчальних закладів №5 від 26.02.20 2201190

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV р.а та забезпечення діяльності їх баз практики №18 29.05.2020 2201160

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV р.а та забезпечення діяльності їх баз практики №32 16.09.2020 2201160

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів №38 від 20.10.2020 2201190

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів №44 від 17.11.2020 2201190

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів №45 від 25.11.2020 2201190

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік  Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики №42 30.10.2020 2201160

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік  Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики №43 16.11.2020 2201160

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік  Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики №46 25.11.2020 2201160

Довідка про зміни до кошторису на 2020 рік  Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики №57 24.12.2020 2201160

2019

Кошторис 2201160. Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV р.а. та забезпечення діяльності їх баз практики.

Кошторис 2201190 Виплата академічних стипендій (студентам)курсантам вищих навчальних закладів

Кошторис 2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку науки

Додаткові освітні та платні послуги в К-ПНУ

Наказ про оплату документів про вищу освіту у 2019 році для випускників освітнього ступеня “бакалавр” “магістр”

Наказ Про затвердження вартості надання освітній послуг, пов’заних з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників і керівників закладів освіти та вартості занять на курсах іноземних мов Лінгвістичного центру 2019-2020 н.р.

Наказ Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні 132-ОД 28.12.19

Наказ Про відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Наказ про затвердження вартості освітніх послуг слухачам підготовчих курсів у 2019-2020 навчальному році

Наказ про затвердження вартості проведення занять на курсах іноземних мов Лінгвістичного центру та зміни до нього

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг 

Наказ про затвердження переліку платних послуг

Наказ про оплату студентських квитків

Наказ про оплату документів про вищу освіту у 2020 році для випускників освітніх ступенів ‘бакалавр’,’магістр’

Наказ про організацію надання студентам житлової площі в гуртожитках К-ПНУ та здійснення надежного контролю за її розподілом

Про встановлення вартості дубліката документа про вищу освіту (наукові ступені) й дубліката академічної довідки у 2021 році

Граничний розмір плати за гуртожитки в К-ПНУ

Наказ про встановлення вартості проживання в гуртожитках 2020-2021

Розмір плати за навчання 2020-2021 в К-ПНУ

Денна, заочна форма навчання (бакалаври, магістри та доктор філософії)

Наказ про затвердження вартості навчання для осіб, які будуть зараховані на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу з навчальної дисципліни “Військова підготовка” у 2020 році

Наказ про встановлення вартості надання освітніх послуг, пов’язаних з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти у 2020-2021 н.р.

Наказ про затвердження вартості проведення занять на курсах іноземних мов Лінгвістичного центру у 2020-2021 н.р.

Про затвердження вартості надання освітніх послуг слухачам підготовчих курсів та курсів з інформатики у 2020-2021 н.р.

Наказ про затвердження договору про навчання і проживання у гуртожитку слухачів підготовчого відділення, про встановлення розмірів плати за проведення занять, проживання у гуртожитках слухачам на підготовчому відділенні іноземних громадян  та осіб без громадянства у 2020-2021 н.р.

 

Інформація щодо проведення тендерних процедур в К-ПНУ

Інформація щодо проведення тендерних процедур Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Річні плани закупівель та додатки до них на 2019 рік Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Матеріально-технічне забезпечення К-ПНУ

Технічний паспорт Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2019

 

Положення про структурні підрозділи К-ПНУ

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр К-ПНУ

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр К-ПНУ