Публічна інформація

Основні документи

Статут

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Концепція розвитку університету на 2013-2020 роки

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг

Сертифікати про акредитацію

Колективний договір 2015-2017

 

Положення про колегіальні органи

Положення про Вчену раду

Наказ про кадровий склад Вченої ради університету

Положення про Наглядову раду

Склад наглядової ради

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Правила прийому

Правила прийому

 

Публікації

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науковометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Склад керівних органів університету

Керівництво університету

Перелік вакантних посад

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Вакантні посади

Кошторис на 2017 рік

Кошторис 2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів 2017 р.

Кошторис 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV р.а. та забезпечення діяльності їх баз практики

Кошторис 2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукоих об’єктів, що становлять надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень

Кошторис 0201380 Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічого співробітництва

Звіт про результати фінансової результати за III квартал 2017 року
Звіт про результати фінансової результати за II квартал 2017 року

Звіт про результати фінансової результати за I квартал 2017 року

Фінансовий звіт 2017
Фінансовий звіт 2017

Штаний розпис

Штатний розпис на 2017 рік

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Наказ про оплату документів про вищу освіту у 2017 році для випускників освітніх ступенів “бакалавр”, “магістр”, освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”

Наказ про оплату студентських квитків у 2017-2018 навчальному році

Річний звіт про діяльність університету на 1 січня 2017 року 

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Антикорупційні заходи

Наказ про затвердження Антикорупційної програми Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огінка

Антикорупційна програма Кам’янць-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Вартість проживання в гуртожитках

Річні звіти

Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Копилова Сергія Анатолійовича про виконання у 2016 році умов контракту no і-106 від 30 січня 2013 року

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Річний план закупівель та додатки до них  на 2017 рік

Напрями наукової діяльності

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Студентське самоврядування

Положення

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про приймальну комісію

Положення про факультет

Положення про навчально-методичний центр забезпечення якості освіти

Положення про навчальний відділ

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про заочний відділ

Положення про відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації

Положення про відділ профорієнтаційної роботи та  доуніверситетської підготовки

Положення про відділ навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти

Положення про відділ наукової роботи і міжнародних зв’язків

Положення про відділ аспірантури і докторантури

Положення про центр інформаційних технологій 

 

Рейтинги студентів