Публічна інформація

Основні документи

Статут Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка

Сертифікати про акредитацію напрямів підготовки/спеціальностей Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Правила внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2020 рр.

Зміни і доповнення №1 до колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2020 рр.

Зміни і доповнення №2 до колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2020 рр.

Довідка про включення Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка до Державного реєстру вищих навчальних закладів України

Довідка АБ №504622 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) про Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Виписка з державного реєстру юридичних осіб та фізичних підприємців про Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Академічна доброчесність

Склад Комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здабувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Кодекс академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Стратегії та перспективні напрями розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Місії, візії та основні цінності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Концепція розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2013-2020 роки

Стратегічний план розвитку університету на 2018-2022 роки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Стратегія інтернаціоналізації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (до 2025)

Концепція інформатизації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2015-2020 роки

План роботи Кам’янець-Подільського національний університету імені Івана Огієнка

Рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Управління Університету

Адміністрація Університету

Наглядова рада Університету

Вчена рада Університету

Ректорат

Органи громадського самоврядування Університету

Конференція трудового колективу Університету

Студентське самоврядування

Звіти ректора університету

Підсумки роботи університету в 2018-2019 навчальному році  та перспективи подальшого розвитку основних напрямів його діяльності

Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 2013-2019 роки про виконання умов контракту №I-106 від 30 січня 2013 року, який укладено між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Копиловим Сергієм Анатолійовичем

 

Самоаналіз виконання національним закладом вищої освіти критеріїв надання та підтвердження статусу національного

 

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Розклад дзвінків у Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про контроль якості підготовки фахівців Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про розподіл і закріплення навчальних дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про ректорський контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про екзамени і заліки та порядок перезарахування навчальних дисциплін, визначення академічної різниці та її ліквідачії при переведенні, вступі та поновленні студентів на навчання до Кам’янеь-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про проєктну групу та групу забезпечення спеціальності в Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Норми часу для планування і обліку основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка права на академічну мобільність

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб в  Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка, а також надання їм академічної відпустки

Положення про порядок замовлення, друку й обліку документів про вищу освіту та академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Взірці документів про вищу освіту в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних закладах вищої освіти

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Положення про комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з визнанням документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших осіб з числа маломобільних груп населення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про попередню експертизу дисертацій та утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Експертні висновки акредитаційної експертизи

Система опитування якості освітнього процесу

Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: Політологія
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: Журналістика
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: Середня освіта Історія
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: 032 Історія
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: Образотворче мистецтво
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: Науки про Землю
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: Географія
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: Фізична реабілітація
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс
Анкетування “Викладач очима студентів” Спеціальність: Музичне мистецтво
Анкета “Викладач очима студентів” 1 курс Анкета “Викладач очима студентів” 2 курс Анкета “Викладач очима студентів” 3 курс Анкета “Викладач очима студентів” 4 курс

Анкета для виявлення ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок та критерії оцінювання навчального компоненту освітньої програми (навчальної дисципліни/практики/курсової/дипломної роботи)

Анкета для студентів “Освітня програма спеціальності очима здобувача освіти”

Анкета для студентів, які пройшли практику

Анкета для студентів, які проживають у гуртожитках університету

Анкета випускника закладу загальної середньої освіти

Анкета для студентів-першокурсників

Анкета студента про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Визначення якості організації освітнього процесу у Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Анкета якість навчання

Опитування ректорату серед здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка«Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину»

Опитування ректорату серед науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка«Дистанційні технології навчання в освітньому процесі здобувачів вищої освіти університету в період карантину»

Освітні програми

Наукова робота

Методичні рекомендації з перевірки наукових, навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти університету на академічний плагіат

Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Інформаційний пакет

Правила прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Перелік вакантних посад

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Фінансова та бюджетна звітність

Наказ про відтермінування започаткування процедури розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів

Заява пропозиція Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на розміщення у 2020 році тимчасово вільних бюджентих коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

2020

Форма № 1-дс Баланс на 01 січня 2020 року

Форма № 2-дс Звіт про фінансові результати за 2019 рік

Форма № 2д, № 2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Форма № 4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Форма № 4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Форма № 4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

2019

Форма №1-дс “Баланс”на 01 січня 2019 року

Форма № 2д, 2м “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду”

Форма №4-1д “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги”

Форма №4-2д “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень”

Форма №4-4д “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання інших програм соціально-економічного та культурного розвитку  регіонів”

Благодійна допомога за 2019 рік

Штатний розпис

Штатний розпис працівників кафедри війської підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Штатний розпис (КПКВ 2201040) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2019 рік

Зведений штатний розпис на 2019 рік КПНУ

Кошторис

2020

Кошторис 02125616 Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

2019

Кошторис 2201160. Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV р.а. та забезпечення діяльності їх баз практики.

Кошторис 2201190 Виплата академічних стипендій (студентам)курсантам вищих навчальних закладів

Кошторис 2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку науки

Додаткові освітні та платні послуги

Наказ про оплату документів про вищу освіту у 2019 році для випускників освітнього ступеня “бакалавр” “магістр”

Наказ Про затвердження вартості надання освітній послуг, пов’заних з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників і керівників закладів освіти та вартості занять на курсах іноземних мов Лінгвістичного центру 2019-2020 н.р.

Наказ Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні 132-ОД 28.12.19

Наказ Про відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Наказ про затвердження вартості освітніх послуг слухачам підготовчих курсів у 2019-2020 навчальному році

Наказ про затвердження вартості проведення занять на курсах іноземних мов Лінгвістичного центру та зміни до нього

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг 

Наказ про затвердження переліку платних послуг

Наказ про оплату студентських квитків у 2019-2020 н.р.

Граничний розмір плати за гуртожитки

Наказ про встановлення вартості проживання в гуртожитках 2019-2020

Розмір плати за навчання 2019-2020

Денна, заочна форма навчання (бакалаври, магістри та доктор філософії)

Військова підготовка

 

<!–

Штатний розпис Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Перелік платних освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Вартість платних освітніх послуг та інших послуг

Платні освітні послуги

Додаткові освітні послуги

Інші платні послуги

Наявність гуртожитків та вільних місць у них

Вартість проживання в гуртожитках

–>

Антикорупційні заходи

Наказ про затвердження Антикорупційної програми Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Антикорупційна програма Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Інформація щодо проведення тендерних процедур Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Річні плани закупівель та додатки до них на 2019 рік Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Технічний паспорт Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2019

<!–

Гуртожитки

Положення про студентські гуртожитки

Порядок поселення

Правила внутрішнього розпорядку

–>

Положення про структурні підрозділи

 

Конкурси

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр університету