Публічна інформація

Основні документи

Статут

Правила внутрішнього розпорядку

Концепція розвитку університету на 2013-2020 роки

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг

Сертифікати про акредитацію

Сертифікати про акредитацію (освітньо-професійні програми)

Колективний договір 2018-2020

Зміни і доповнення №1 до колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2020 роки

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Положення про контроль якості підготовки фахівців
Положення про ректорський контроль навчальних досягнень студентів університету
Положення про щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Положення про рейтингове оцінювання діяльності здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти

Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України

Довідка АБ № 504622 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) 
Виписка з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

План роботи університету

Самоаналіз виконання Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка критеріїв надання та підтвердження статусу національний

Стратегічний план розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки

Склад керівних органів університету

Керівництво університету

Положення про колегіальні органи

Положення про Вчену раду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Склад Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про Наглядову раду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Склад Наглядової ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про ректорат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Склад ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про організацію та проведення конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Склад конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Студентський сенат

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту і академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін студентами

Положення про порядок переведення студентів, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про навчальну дисципліну студентів

Положення про навчально-науково-методичні комплекси

Положення про навчально-науково-виробничі комплекси

Взірці документів про вищу освіту 2018 року

Інформація про вартість документів про вищу освіту

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних закладах вищої освіти

Порядок визнання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Положення про комісію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з визнання документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка права на академічну мобільність

Розклад дзвінків

Система опитування щодо якості освітнього процесу

АНКЕТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПРОЙШЛИ ПРАКТИКУ

АНКЕТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У ГУРТОЖИТКАХ УНІВЕРСИТЕТУ

АНКЕТА ВИПУСКНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

АНКЕТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ

АНКЕТА СТУДЕНТА ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Визначення якості організації освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

АНКЕТА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ

Освітні програми

Бакалавр.

2018 рік

2017 рік

2016 рік

 

 

Магістр.

2018 рік

2017 рік

 

 

 

Правила прийому

Правила прийому

 

Публікації

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науковометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Перелік вакантних посад

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Вакантні посади

Кошторис на 2018 рік

Кошторис 2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів 2018 р.

Кошторис 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV р.а. та забезпечення діяльності їх баз практики

Кошторис 2201040 Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукоих об’єктів, що становлять надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень

Кошторис 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV р.а. та забезпечення діяльності їх баз практики. Інші джерела власних надходжень

Кошторис на 2019 рік

Кошторис 2201190 Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів 2018 р.

Кошторис 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV р.а. та забезпечення діяльності їх баз практики

Фінансова та бюджетна звітність

Фінансова та бюджетна звітність за III квартал 2018 року

Фінансова та бюджетна звітність за IІ квартал 2018 року

Фінансова та бюджетна звітність за I квартал 2018 року

Фінансова та бюджетна звітність за 2018 рік

 

 

Штатний розпис

Штатний розпис на 2018 рік

Перелік платних освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Наказ про затвердження переліку платних послуг

Перелік платних послуг, які надаються університетом

Вартість платних освітніх та інших послуг

Платні освітні послуги

Додаткові освітні послуги

Інші платні послуги

Наявність гуртожитків та вільних місць у них

Вартість проживання в гуртожитках

Антикорупційні заходи

Наказ про затвердження Антикорупційної програми Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огінка

Антикорупційна програма Кам’янць-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Річні звіти

Звіт ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка КОПИЛОВА СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА про виконання у 2018 році умов контракту № І-106 від 30 січня 2013 року

Підсумки роботи університету в 2017-2018 навчальному році та перспективи подальшого розвитку основних напрямів його діяльності

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Річний план закупівель та додатки до них  на 2018 рік

Напрями наукової діяльності

Спеціалізована вчена рада

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Студентське самоврядування

Положення

Положення про приймальну комісію

Положення про факультет

Положення про деканат

Положення про кафедру

Типове положення про Вчену раду факультету

Положення про навчально-методичний центр забезпечення якості освіти

Положення про навчальний відділ

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про заочний відділ

Положення про відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації

Положення про відділ профорієнтаційної роботи та  доуніверситетської підготовки

Положення про відділ навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти

Положення про відділ міжнародних зв’язків

Положення про відділ наукової роботи

Положення про відділ аспірантури і докторантури

Положення про центр інформаційних технологій 

Положення про редакційно-видавничий відділ

Положення про науково-дослідні центри

Положення про науково-дослідні та навчально-наукові лабораторії

Положення про навчальні лабораторії

Положення про бібліотеку

Положення про бухгалтерію

Положення про відділ кадрів

Положення про загальний відділ

Положення про архівно-інформаційний відділ

Положення про юридичний сектор

Положення про лінгвістичний центр

Положення про господарський відділ адміністративно-господарської частини

Положення про відділ охорони праці і техніки безпеки

Положення про штаб цивільної оборони

Положення про музей історії університету

Рейтинги студентів

Рейтинг студентів за результатами 2017-2018 навчального року

Рейтинг студентів за результатами 2016-2017 навчального року

 

Експертні висновки

 

 1. Освітньо-професійна програма Музичне мистецтво зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).
 2. Освітньо-професійна програма Фізична реабілітація зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.
 3. Освітньо-професійна програма Математика, інформатика зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика).
 4. Освітньо-професійна програма Образотворче мистецтво зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво).
 5. Освітньо-професійна програма Підприємництво і торгівля зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
 6. Освітньо-професійна програма Управління персоналом та економіка праці зі спеціальності 073 Менеджмент.
 7. Освітньо-професійна програма Управління навчальним закладом зі спеціальності 073 Менеджмент.
 8. Освітньо-професійна програма Політологія зі спеціальності 052 Політологія.
 9. Освітньо-професійна програма Охорона праці зі спеціальності 015 Професійна освіта (Охорона праці).
 10. Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта зі спеціальності 012 Дошкільна освіта.
 11. Освітньо-професійна програма Облік і оподаткування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування.
 12. Освітньо-професійна програма Фізична культура зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура).
 13. Освітньо-професійна програма Початкова освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта.
 14. Освітньо-професійна програма Географія зі спеціальності 014 Середня освіта (Географія).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/*для відображення розкладу*/