Пріоритетні завдання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2019 рік;

Пріоритетними завданнями діяльності ректора та колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2019 р. є:

 1. Виконання Стратегічного плану розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки. З цією метою:
 • здійснювати провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями у відповідності з Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347), державними стандартами вищої освіти та нормативними документами Університету;
 • забезпечити реалізацію Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка;
 • сприяти працевлаштуванню випускників Університету;
 • співпрацювати з роботодавцями (стейкхолдерами) Університету;
 • проводити роботу з ліцензування та акредитації спеціальностей, освітньо-професійних програм Університету;
 • удосконалювати наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність;
 • налагоджувати міжнародні зв’язки і реалізовувати міжнародну діяльність у галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;
 • забезпечити формування особистості здобувача вищої освіти шляхом національно-патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, уміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
 • розвивати студентське самоврядування в Університеті;
 • забезпечувати соціальний захист працівників і здобувачів вищої освіти Університету, створювати безпечні умови їх праці та навчання;
 • удосконалювати організаційно-управлінську діяльність в Університеті;
 • підготувати і провести самоаналіз Університету згідно з Порядком надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу за 2018 р.;
 • здійснювати популяризацію Університету, реалізовувати заходи щодо формування, розвитку та підвищення його позитивного іміджу.
 1. Формування якісного контингенту здобувачів вищої освіти Університету. З цією метою:

– здійснювати профорієнтацію серед учнівської молоді з метою подальшого залучення її до навчання в Університеті, організовувати роботу підготовчих курсів із підготовки громадян України для вступу до закладів вищої освіти, проводити Всеукраїнську олімпіаду Університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти;

– здійснювати пошук та підтримку обдарованих дітей, сприяти їхній подальшій освіті, співпрацювати з Хмельницьким територіальним відділенням Малої академії наук України, районними, міськими філіями Малої академії наук України, науковими установами та організаціями тощо;

– забезпечити відкритість і прозорість під час прийому вступників до Університету, інформувати потенційних вступників про Правила прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2019 р.;

– проводити дні відкритих дверей для старшокласників для презентацій факультетів і проведення пробного ЗНО;

– налагодити співпрацю факультетів Університету з обласними, районними та міськими управліннями освіти і науки, закладами освіти шляхом укладання угод про співпрацю та спільного проведення заходів.

 1. Забезпечення належного рівня якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті. З цією метою:

– формувати відповідний кадровий склад груп забезпечення спеціальностей Університету згідно вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347);

– удосконалити Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Університету;

– удосконалити систему реалізації права на вибір навчальних дисциплін студентами шляхом електронної реєстрації їхніх заяв у модульному об’єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі (MOODLE);

– проводити роботу щодо впровадження єдиного автоматизованого освітнього середовища АСК «ВНЗ» через підтримку в актуальному стані інформації довідників АСК «ВНЗ», оперативне внесення змін до блоків інформації, що охоплює навчальні та робочі навчальні плани, дані про кадрове забезпечення освітнього процесу, навчальне навантаження науково-педагогічних працівників, аудиторний фонд Університету на початок навчального року;

– забезпечувати підготовку навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін відповідно до нормативних документів Кабінету Міністрів України, зокрема Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, Міністерства освіти і науки України;

– покращити якість навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін через підготовку електронних видань, наповнення модульного об`єктно-орієнтованого динамічного середовища (MOODLE) та використання його можливостей для удосконалення самостійної роботи студентів, самоконтролю та контролю за результатами виконання її завдань;

– активізувати роботу щодо виготовлення електронних освітніх ресурсів і забезпечення реалізації Положення про електронні освітні ресурси в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка;

– забезпечувати систематичний моніторинг освітнього процесу в Університеті;

– проводити щосеместровий ректорський контроль навчальних досягнень студентів на всіх рівнях для перевірки їх рівня знань, умінь та навичок з навчальної дисципліни (або окремого змістового модуля) з наступним аналізом якості навчання та викладання;

– використовувати можливості модульного об`єктно-орієнтованого динамічного середовища (MOODLE) для реалізації та підтримки модуля «Unplag», з допомогою якого забезпечити функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;

– проводити рейтингове оцінювання діяльності всіх учасників освітнього процесу, кафедр і факультетів та оприлюднювати отримані результати на офіційному веб-сайті Університету;

– посилити практичну підготовку здобувачів вищої освіти за допомогою кваліфікованого керівництва практикою досвідченими викладачами кафедр, які викладають фахові дисципліни та формуванням на базах практик сучасного інформаційного й технологічного забезпечення (бібліотеки, лабораторії, технічної та іншої документації тощо), що відповідає спеціальностям, спеціалізаціям, за якими здійснюється підготовка фахівців.

 1. Планування освітньої діяльності: розроблення, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм та навчальних планів. З цією метою:

– створити і розмістити на офіційному веб-сайті Університету інформаційні пакети з кожної освітньої (освітньо-професійної/освітньо-наукової) програми;

– забезпечувати участь зовнішніх стейкхолдерів в експертизі освітніх програм на етапі їх створення та періодичного оновлення, в оцінюванні навчальних досягнень студентів під час атестації, у процесі навчання студентів в Університеті (викладання спецкурсів, керівництво практикою, керівництво/співкерівництво курсовими, дипломними роботами тощо);

– розширювати перелік спеціальностей і спеціалізацій, за якими здійснюється освітня діяльність в Університеті;

– розробляти і впроваджувати освітні (освітньо-професійні/освітньо-наукові) програми для нових спеціальностей та спеціалізацій;

– запроваджувати орієнтовані на здобувачів вищої освіти навчальні плани підготовки фахівців;

– забезпечити належний рівень підготовки акредитаційних справ з первинної акредитації бакалаврських і магістерських освітньо-професійних програм спеціальностей Університету.

 1. Забезпечення високого рівня технологічного забезпечення підготовки фахівців спеціальностей Університету на відповідність вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. З цією метою:

– розвивати локальну мережу Університету, максимально використовувати інформаційну платформу MOODLE та удосконалення web-ресурсу Університету, забезпечити подальше впровадження в Університеті автоматизованої інформаційної системи АСК «ВНЗ»;

– реалізувати план заходів щодо розширення та оновлення матеріально-технічної бази Університету;

– удосконалювати зміст і структуру офіційного веб-сайту Університету та його англомовну версію;

– створити потужне освітньо-інформаційне середовище в Університеті, що відповідає міжнародним стандартам, та впроваджувати в освітній процес сучасні інформаційно-комунікаційні технології;

– забезпечувати публічність інформації про діяльність Університету відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» від 19 лютого 2015 р. № 166;

– забезпечувати розробку/оновлення, наповнення та інформаційну підтримку сайтів структурних підрозділів Університету.

 1. Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі високоефективної наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Університету, зокрема й впровадження результатів його наукових досліджень, міжнародна наукова та науково-технічна співпраця. З цією метою:

– забезпечити готовність Університету до проведення державної атестації в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності;

– створити ефективну систему запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти Університету;

– продовжити роботу з налагодження зв’язків з іноземними ЗВО для організації програм міжнародної академічної мобільності, оформлення відповідних документів і договорів; сприяння участі студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників Університету в міжнародних програмах академічних обмінів; активізація роботи із запровадження англомовних курсів і програм фахових дисциплін, узгодження навчальних програм із партнерами університету, що сприяло б підвищенню рівня академічної мобільності студентів, впровадженню програми «Подвійний диплом»;

– активізувати участь науковців Університету в міжнародних, державних, регіональних конкурсах науково-дослідних робіт, у сучасних наукових проектах, отриманні грантів тощо;

– забезпечити широке представлення результатів науковців Університету в наукометричних базах даних, розроблення для науково-педагогічних працівників університету рекомендацій щодо пошуку публікацій і видань, які індексуються наукометричними базами даних, зокрема Wed of science та Scopus;

– підвищити ефективність науково-дослідної роботи студентів;

– збільшити кількість студентів-переможців міжнародних та всеукраїнських наукових змагань (олімпіад, конкурсів, турнірів тощо);

– розробити програму підготовки та атестації викладачів Університету щодо володіння іноземними мовами на рівні В2;

– продовжити роботу із забезпечення захисту прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, здійснення комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності через отримання свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір викладачами Університету.

 1. Дотримання законодавства, вживання заходів з вдосконалення управління Університетом, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни. З цією метою:

– удосконалити нормативно-правову базу діяльності Університету шляхом розробки та прийняття Кодексу академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

– продовжити роботу з оптимізації структури Університету;

– створити інтегровану інформаційно-автоматизовану систему управління Університетом, включаючи всі сфери його діяльності; оптимізувати систему документообігу в Університеті та впровадити електронний документообіг;

– забезпечувати цільове та ефективне використання загального та спеціального фондів Університету;

– продовжувати реалізацію загальноуніверситетської програми енергоефективності та енерго- й ресурсозбереження;

– удосконалювати матеріально-технічну базу для забезпечення якісних освітніх послуг;

– використовувати матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти та працівників Університету, надавати їм матеріальну допомогу в разі звернення з відповідною заявою.

 1. Забезпечення виконання Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Університету на 2018-2020 роки.

У 2019 р. діяльність ректора та професорсько-викладацького складу, інших працівників Університету буде спрямована на реалізацію сучасних потреб суспільства у зростанні рівня якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, що стане істотною складовою його соціально-економічного, культурного розвитку, забезпечить плідну співпрацю зі студентським колективом та успішне, якісне виконання завдань, визначених законодавством України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Статутом Університету (нова редакція) і Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2020 роки й іншими нормативними документами.