Місії, візії та основні цінності

Місія, візія та цінності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (К-ПНУ)

 МІСІЯ

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка є багатогалузевим (класичним) закладом вищої освіти державної форми власності, що створює, зберігає та поширює знання у природничій, суспільній, гуманітарній і технічній наукових сферах та провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії, доктора наук), здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, що забезпечують умови, необхідні для отримання особою вищої освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями для органів державної влади та місцевого самоврядування, державних установ, підприємств та організацій України різних форм власності.

Цілі освітніх програм відповідають змісту й вимогам таких документів університету як:

Статут Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція);

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка;

Стратегічний план розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2018-2022 роки;

Стратегія інтернаціоналізації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (до 2025);

Концепція розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2013-2020 роки;

Концепція інформатизації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2015-2020 роки.

ВІЗІЯ

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка є лідером в інноваціях і активно бере участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу, впливаючи на майбутнє українського суспільства. В університеті органічно поєднуються наукова, науково-технічна, міжнародна, мистецька, інноваційна діяльність та освітній процес і набуття практичних навичок найвищої якості. Університет впевнено крокує шляхом інтернаціоналізації в рамках розвитку академічної мобільності, досягнення міжнародних стандартів якості освіти, інтеграції у міжнародні наукові та освітні спільноти, що сприяє підвищенню рівня його визнання у світовому міжнаціональному та міжкультурному просторах. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка є престижним, визнаним провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних і наукових підрозділів, сприяє поширенню наукових знань і провадить культурно-просвітницьку та спортивно-масову діяльність.

Цінності К-ПНУ

Спільнота К-ПНУ

К-ПНУ – це спільнота педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників і здобувачів вищої освіти, випускників і друзів університету, людей різних культур і різного походження, що поважають, зберігають і розвивають культурні та духовні традиції закладу вищої освіти.

Особистість

Ми прагнемо формувати в молоді сучасний світогляд, розвивати творчі й інтелектуальні здібності, навички самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості. Забезпечуємо набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Гуманізм

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, сповідуючи принципи гуманізму, демократизму, патріотизму, пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей, боронить людську гідність, права і свободи людини та громадянина. Ми вирізняємось особливою доброзичливою атмосферою співпраці та взаємоповаги в стосунках між учасниками освітнього процесу.

Креативність

Університет забезпечує свободу наукової творчості, добровільності, колегіальності, відкритості, формує умови для розвитку, заохочує створювати, знаходити й упроваджувати інноваційні ідеї та рішення, реалізовувати учасниками освітнього процесу їхні здібності й таланти.

Лідерство

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка є лідером в інноваціях й активно впливає на майбутнє українського суспільства і держави. Університет заохочує персональне лідерство, відповідальність і почуття обов’язку, бере ініціативу і готовий до відповідальності за розвиток української освіти, науки та інших сфер своєї діяльності.

Якість

Ми встановлюємо і дотримуємось найвищих стандартів у науковій діяльності, викладанні та навчанні, відзначаємо учасників освітнього процесу за досягнуті результати та відданість цінностям. Для К-ПНУ абсолютно неприйнятні плагіат і будь-які прояви порушення академічної доброчесності. Мовою освітнього процесу в Університеті є державна мова. Застосування мов в Університеті визначає Закон України «Про освіту». Відповідно до освітньої програми одна або декілька навчальних дисциплін можуть викладатися двома або більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Національна свідомість

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка активно працює задля розвитку України, прищеплює здобувачам вищої освіти любов до України, виховує їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України. Водночас повага до інших культур, традицій і мов є важливою складовою нашої свідомості.

Демократія

Демократизм, відкритість, гласність, прозорість, публічність, колегіальність, протидія проявам авторитаризму, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей, академічна доброчесність та академічна свобода  – ключові принципи діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Активна громадянська позиція 

Спільнота Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка є центром незалежної інтелектуальної думки й формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, уміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах. К-ПНУ відстоює своє право на власну думку, автономію та самоврядування, на право критично висловлюватись про дії влади, а також ті процеси, які відбуваються в українському суспільстві, пропонує та ініціює зміни, спрямовані на розвиток країни.

Інтернаціоналізація

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка розвиває міжнародну академічну мобільність науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, стимулює спільні із зарубіжними партнерами наукові дослідження та освітні програми, модернізує робочі програми навчальних дисциплін, підвищує якість підготовки фахівців, здатних діяти в міжкультурному професійному середовищі на більш професійному рівні з використанням інноваційних підходів та з урахуванням зарубіжного досвіду для інтеграції в глобальне наукове та освітнє середовище в усіх сферах його статутної діяльності.