Практична підготовка студентів – невід’ємний та обов'язковий компонент освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який формує здатність випускника перетворювати фундаментальні і прикладні знання на професійні вміння та навички відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр”. Метою практики є закріплення і розвиток знань і вмінь, отриманих студентами за час навчання, формування компетенцій майбутнього фахівця.

Організація практики студентів здійснюється згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України від 8 квітня 1993 р. за № 93, освітньо-професійними програмами підготовки фахівців, навчальними планами напрямів підготовки/спеціальностей та графіками навчальними процесу.

Визначення баз усіх видів практики здійснюється на основі укладених договорів між університетом та організаціями, підприємствами, установами тощо, які забезпечують реалізацію головної мети практики – поглиблення та закріплення здобутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, їх творче застосування у практичній діяльності.

Всі види практики за освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” забезпечені програмами практик, розробленими випусковими кафедрами. Вони є основним навчально-методичним документом для студентів і керівників практики від навчального закладу та бази практики.

У рамках моделі підготовки висококваліфікованих фахівців в університеті широко застосовуються різноманітні форми і види практичної підготовки, які дають можливість студентам за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці.

Завідувач практики університету

Римар Людмила Михайлівна

Адреса

кабінет № 415, вул. Огієнка, 61,
м.Кам’янець-Подільський, 32300

Телефон

(03849) 5-19-58

e-mail

praktuka@kpnu.edu.ua

 

 

Положення про проведення практики студентів вищихнавчальних закладів України
Договір на проведення практики студентів
Щоденник практики

Найближчі події


Події відсутні

Більше подій...